?al??makla ge?en renkli bir ya?am

Y?llar ?nce G?m?lcine?den g?? eden Hasan ?etin, ?i?li?nin ?irintepe Mahallesi?ndeki El Sanatlar? At?lyesi?nde sazdan ?ok de?i?ik ?r?nler dokuyor. Mahalledeki ?ocuklara, gen?lere ve kad?nlara da bu i?i ??reten ?etin?in son olarak yapt??? sazdan ev de olduk?a ilgi toplad?


Y?llar ?nce G?m?lcine?den g?? eden Hasan ?etin, ?i?li?nin ?irintepe Mahallesi?ndeki El Sanatlar? At?lyesi?nde sazdan ?ok de?i?ik ?r?nler dokuyor. Mahalledeki ?ocuklara, gen?lere ve kad?nlara da bu i?i ??reten ?etin?in son olarak yapt??? sazdan ev de olduk?a ilgi toplad?. Ya?mur ge?irmeyen ve her yere ta??nabilen sazdan ev, tatilciler i?in cazip bulunuyor.
1934 y?l?nda Yunanistan?da bir k?yde d?nyaya gelen ?etin, ?obanl?k yaparak ba?lam?? renkli ge?en ya?am?na. Da? ba?lar?nda s?r?leriyle gezen ?obanlar?n yaln?z olmalar?ndan kaynakl? s?rekli bir ?eyler d???nd???n? ve de?i?ik icatlara meyilli oldu?unu s?yl?yor. Kendisi de bir g?n koyunlar? k?rkarken, ?Neden insanlar? da k?rkmayay?m? diyerek berberli?e ba?lam??. ?nceleri bu i?i bedava yapan ?etin, sonra ?obanl??? b?rak?p G?m?lcine?de bir berber d?kkan? a?m??.
1955 y?l?nda T?rkiye?ye serbest g??men olarak gelen ?etin, ?zmir?e yerle?mi? ve Kordonboyu?nda berberlik yapmaya ba?lam??.
?obanl?ktan ??retmenli?e
Sonra berberlik de ?kesmemi?? Hasan ?etin?i. Kordon?da Deniz Yollar??n?n a?t??? kurslara devam edip gemicilik c?zdan? ??karm?? ve bir gemiye girip ?al??maya ba?lam??. ?al??t??? gemi ile Ege ve Akdeniz sahillerini dola?m??. Bu arada yine ?obanl?k zaman?nda da?da buldu?u eski bir ?apkay? s?k?p tekrar yaparak ??rendi?i has?r ?rme i?ini de devam ettirmi?.
Onun bu ?rme i?lerini g?ren Halk E?itim yetkilileri, ?Gel bize kurs ver? demi?. O zamanlar Halk E?itim Merkezleri, K?y ??leri Bakanl????na ba?l? oldu?u i?in orada s?nava sokup diploma vermi?ler ?etin?e. ?obanl?k, berberlik, gemicilik derken ??retmenli?e ba?layan Hasan ?etin, 30-40 y?l boyunca T?rkiye?yi dola?m??.
Gezici ??retmenlik yapt??? d?nemde K?rklareli?nde, ?orum?da, Konya?da, ?skenderun?da, Bursa?da ve daha pek ?ok yerde bulunarak toplam 10 bin dolay?nda ki?iyi yeti?tirmi?. Usta ??retici olan ?etin, nerede sazl?k bir b?lge varsa oraya kurs a?m??.
Konya?n?n Bey?ehir il?esindeki Ke?ik?y??n ismi ?etin?in ?rme i?ini k?yl?lere ??retmesinden sonra Mutluk?y olarak de?i?tirilmi?. ?Siz mutlu insanlars?n?z, Mutluk?y yapal?m dedim. Ben ??retmen oldu?um i?in herkes beni dinliyordu, k?y?n ismini de?i?tirdiler? diyerek anlat?yor isim de?i?tirme olay?n?.
?etin?in evlenmesi de ?al??kanl??? sayesinde olmu?. Bir g?n Alia?a?ya orak bi?meye gitti?inde tarlan?n sahibi ?al??kanl???ndan dolay? k?z?n? ona vermi?.
G??menler neden ?al??kand?r?
?G??menler neden ?ok ?al??kand?r? diye soruyoruz ?etin?e. Bizi ?u c?mlelerle yan?tl?yor: ?Biz ?ok s?k?nt? ve a?l?k ?ektik Alman harbinde. H?l? o psikoloji i?imde. Ben kuru ekme?i bile att?rmam. 7-8 ya??mdayken Alman harbi patlad?. Tarladan bu?day? al?yorduk, mahsul?m?z? al?p g?t?r?yorlard?. Bize b?rakm?yorlard?. Adam ba?? g?nl?k 300 gram bu?day b?rak?yorlard?. Kendi mal?m?z? ?ald?k, onlar? da gelip ald?lar. ?ok ?ektik. En sonunda dama bir tane baca yapt?k. Bu?day? bacan?n i?ine doldurduk, ?st?n? kapatt?k. Bu sefer gelip bakt?lar bir ?ey g?remediler. Oraya koydu?umuz bu?day? bulgur yapt?k yedik. Arpa ba?aklar?n? annem giderdi makasla keserdi. Kurutur d?verdi. Arpa ekme?i yerdik. O g?nleri ge?irdi?im i?in burada birisi i?siz mi, ?Aman arkada? gel sana bunu ??reteyim devam et? derim.?
Hasan ?etin ?u an 73 ya??nda. ?al??maya ve ??retmeye devam ediyor. ?Emekli oldum. Ama emekli oldu?umu hi? hissetmiyorum, devaml? ?al???yorum? diyor.
?irintepe?deki El Sanatlar? Kursu?nun ge?mi?i iki y?l ?ncesine dayan?yor. Festival zaman? ?etin?in has?rdan ?rd??? bir tabureyi g?ren belediyenin AR-GE sorumlusu ve belediye ba?kan? destek s?z? verirler.
??i?li Belediyesi?nin projemizi kabul ederek bir El Sanatlar? Kursu a?mas? ?ok ?nemli. Muhtar?m?z da ?ok ilgilendi? diyor ?etin. Sadece belli ba?l? has?r ?r?nler ?retmekle kalmay?p s?rekli yenilikler d???nen ?etin?in, has?r dokudu?u tezgah? bulu?u da kendine ait.
Yoksul bir mahalle olan ?irintepe?de a??lan kursta, has?rdan ?apkalar, ?antalar, sepetler, sandalyeler, tabureler, masalar, kilimler, kemerler, ?i?ek sepetleri, abajurlar, tepsiler ve daha pek ?ok ?e?it ?r?n ?retiliyor. ?imdilik 5-6 eve i? veriliyor. Evlerde dokunan has?rlar at?lyede monte ediliyor. (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net