DTP?li vekiller Sakarya?da tar?m i??ileriyle g?r???yor

DTP Diyarbak?r Milletvekilleri Ak?n Birdal ve G?ltan K??kanak, Sakarya?da ge?ici tar?m i??ilerinin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?na ili?kin rapor haz?rlamak amac?yla incelemelerine ba?lad?


DTP Diyarbak?r Milletvekilleri Ak?n Birdal ve G?ltan K??kanak, Sakarya?da ge?ici tar?m i??ilerinin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?na ili?kin rapor haz?rlamak amac?yla incelemelerine ba?lad?.
Sabah saatlerinde Sakarya?ya giden milletvekilleri onlarca ara?l?k konvoyla kar??land?. Sakarya ?l binas?nda bir araya DTP?li vekiller DTP ?l Binas??nda incelemeler ?ncesi bir bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant?da konu?an Ak?n Birdal, ?Biz ge?ici tar?m i??ilerinin sorunlar? g?ndemle?tirmek ve ??zmek i?in Meclis?teyiz. Her y?l yakla??k bir bu?uk milyon i??inin ge?ici s?fatla T?rkiye?nin ?e?itli illerinde ?al??mak zorunda kal?yor? dedi.
Sakarya?da ya?ayan i??ilerin ?ok ciddi s?k?nt?larla kar?? kar??ya oldu?unu belirten Birdal, ?Ancak ?uana kadar hi?bir h?k?met bu sorunlar? g?rmedi. Ya?am hakk? konusunda herkesin e?it olmas? gerekirken bu i??ilerin ya?amlar? tehlikede? diye konu?tu.
G?ltan K??anak ise sorunlar? dile getirmek amac?yla kentte inceleme yapacaklar?n? s?yledi. Heyet a??klaman?n ard?ndan ge?ti?imiz y?l K?rt i??ilere y?nelik lin? giri?imiyle g?ndeme gelen Sakarya?n?n Arifiye ?l?esi?ne hareket etti. Burada Arifiye Tren ?stasyonu?nda i? bulamad?klar? i?in tekrar memleketlerine geri d?necek olan ve istasyonda kalan i??ileri ziyaret eden heyet i??ilerle g?r??erek sorunlar?n? dinledi.
SDP Genel Ba?kan? Filiz Kocali?nin de e?lik etti?i DTP?li heyet g?n boyu Sakarya?da incelemelerde bulunacak. (Sakarya/D?HA)
www.evrensel.net