Fotoğraf: Evrensel

Y?ksekova?ya reva g?r?len bu mu?

Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde 14 y?l ?nce yap?m?na ba?lanan k?lt?r merkezi, ilgisizlik nedeniyle tamamlanam?yor. Y?ksekoval?lar, bu duruma tepki g?sterirken m?teahhit ?smet D?d?k, ?al??malar?n durma noktas?na geldi?ini belirtti


Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde 14 y?l ?nce yap?m?na ba?lanan k?lt?r merkezi, ilgisizlik nedeniyle tamamlanam?yor. Y?ksekoval?lar, bu duruma tepki g?sterirken m?teahhit ?smet D?d?k, ?al??malar?n durma noktas?na geldi?ini belirtti.
Y?ksekova?da yap?lmas? planlanan k?lt?r merkezinin ?al??malar? 1993 y?l?nda ba?lad?. Aradan 14 y?l ge?mesine ra?men k?lt?r merkezi tamamlanamad?. Yetkili kurumlar?n kaynak aktarmamas? nedeniyle tamamlanamayan k?lt?r merkezinin in?aat?nda ?al??an Hac? Kurt isimli bir i??i, 2005 y?l?nda hayat?n? kaybetti. K?lt?r merkezinin m?teahhidi ?smet D?d?k, ge?en s?re i?erisinde h?k?metlerin gereken paray? yollamad???n?, bu y?zden k?lt?r merkezinin bir t?rl? bitirilemedi?ini s?yledi. D?d?k, yap?lmas? planlanan K?lt?r Saray? i?in ge?ti?imiz y?l Hakkari?yi ziyaret eden K?lt?r ve Turizm Bakan? Bakan Atilla Ko??tan kaynak aktar?m? i?in s?z ald???n?, ancak aradan ge?en zamana ra?men bir geli?menin ya?anmad???n? ifade etti. D?d?k, ??u an in?aatta 20 ki?i ?al???yor. 1993 y?l?nda ihale 12 milyar T?rk Liras? ?zerinden yap?lm??t?. Zaman?nda para yollansayd? bu i? biterdi. Art?k g?c?m?z kalmad?. Kaynak aktar?lmad??? i?in ?al??malar? durdurmak zorunda kalaca??z? dedi.
?Halkla dalga ge?iliyor?
Y?ksekoval?lar ise k?lt?r merkezinin bir an ?nce bitirilmesini istedi. Vatanda?lardan Hasan Aka, ?Zaten Y?ksekova gibi bir yere gen?lerimizi ayd?nlatacak b?yle bir ?al??ma yapmalar? mucize olur? s?zleriyle tepki g?sterirken; Serdar Kurtulu? adl? ??renci, k?lt?r merkezinin yap?m?na ba?land???nda 5 ya??nda oldu?unu, ?imdi ise ?niversite s?nav?na girdi?ini belirterek ancak k?lt?r merkezinin h?l? tamamlanmad???na dikkat ?ekti. Kurtulu?, ?Bu gidi?le benim torunum k?lt?r merkezinden yararlanacak? diye konu?tu. (Hakkari/D?HA)
Belediye Ba?kan? Y?ld?z: Devlet halk? cezaland?r?yor
Y?ksekova Belediye Ba?kan? M. Salih Y?ld?z, k?lt?r merkezi yap?m?n?n adeta kangrene d?n??t???n? ifade etti. Y?ksekova?da yap?lan bir?ok ?al??man?n ayn? durumda oldu?unu s?yleyen Y?ld?z, bu duruma Dilimli Baraj??n?n yap?m?n? ?rnek g?sterdi.
Y?ld?z ?unlar? dile getirdi: ?Bu ?al??malar?n 10-20 y?l kadar s?rmesi ve halen in?aat halinde olmas?, devletin ne kadar ciddiyetsiz, politik ve cezaland?r?c? bir anlay?? i?inde oldu?unu g?stermektedir. Bu t?r yap?lar, Bat??da alt? ayla bir y?l aras?nda bitirilmektedir. ??nk? k?lt?r merkezleri, tiyatrolar, sinemalar ve sosyal aktiviteler halk? bilin?lendirdi?i gibi toplumun sa?l?kl? d???nmesini ve sa?l?kl? ?retmesini sa?lamaktad?r. Ancak b?yle e?itici ve toplum yarar?na olan ?al??malar, ne yaz?k ki b?lgemizde yap?lmamaktad?r. Adeta birer ?antaj arac? olarak kullan?lmaktad?r. Devletin kendi ?al??mas?na ?denek yollamas?n?n tek nedeni, bana g?re b?lgeye bak?? a??s? ve halk?n bilin?lenmesini ve sosyalle?mesini istememesidir.?
Sami Y?ld?z
www.evrensel.net