Halk?n y?zde 57.6?s? Sezer?i seviyor

AKP?nin se?im anketleri yapt?rd??? ?irketler aras?nda yer alan Metropoll Stratejik ve Ara?t?rmalar Merkezi, ?T?rkiye de siyasal durum ara?t?rmas?? yapt?


AKP?nin se?im anketleri yapt?rd??? ?irketler aras?nda yer alan Metropoll Stratejik ve Ara?t?rmalar Merkezi, ?T?rkiye de siyasal durum ara?t?rmas?? yapt?. 18-20 A?ustos tarihleri aras?nda yap?lan ara?t?rma sonucuna g?re halk?n y?zde 57.6?s?n?n, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer hakk?nda ?olumlu? g?r??e sahip oldu?u ortaya ??kt?. Y?zde 35.9?u ise olumsuz g?r??e sahip oldu?unu belirtirken, bu g?r??? s?yleyenlerin yar?s? AKP?li oldu?unu bildirdi.
Ankete g?re, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in g?rev s?resi boyunca tarafs?z davrand???n? d???nenlerin oran? y?zde 52.2, tarafs?z davranmad???n? d???nenlerin oran?n y?zde 40.8. Cumhurba?kan??n?n tarafl? davrand???n? d???nenler ?o?unlukla s?ras?yla SP, AKP ve DTP?liler.
Ankete kat?lanlar?n y?zde 68.4??, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? adayl???na destek verdiklerini a??klad?lar. Bu deste?in partilere g?re da??l?m? ise ??yle: AKP?li se?menlerin y?zde 93.3??, SP?lilerin y?zde 75?i, DTP?lilerin y?zde 63,6?s?, DP?lilerin y?zde 8?i ve MHP?lilerin y?zde 51.6?s?. CHP ve DSP se?meninin y?zde 20.7?si de G?l??n adayl???na destek veriyor. S?z konusu ara?t?rma, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, ?stanbul, ?zmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Tekirda? ve Trabzon?u i?eren 12 ilin merkez il?elerinde 18-20 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda toplam bin 296 ki?iyle telefonla yap?ld?. (HABER MERKEZ?)
Son vedas? TBMM?ye
Veda ziyaretlerine ge?ti?imiz hafta ba?layan Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, en son TBMM?yi ziyaret edecek. Sezer bug?n 14.40?ta son kez Cumhurba?kan? s?fat?yla TBMM?ye giderek Ba?kan Toptan?a veda edecek. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net