H?k?met oyal?yor kamu emek?isi y?r?yor

H?k?met ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ile Kamu-Sen ve Memur-Sen aras?nda y?r?t?len toplu g?r??melerin 5?inci oturumu bug?n yap?lacak. ?ahin?in, konfederasyonlar?n zam taleplerine kar?? h?k?metin talebini getirmesi bekleniyor


H?k?met ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ile Kamu-Sen ve Memur-Sen aras?nda y?r?t?len toplu g?r??melerin 5?inci oturumu bug?n yap?lacak. ?ahin?in, konfederasyonlar?n zam taleplerine kar?? h?k?metin talebini getirmesi bekleniyor. Toplus?zle?me talebinin kabul edilmemesi ?zerine masadan ?ekilen KESK ise ?stanbul?dan Ankara?ya T?S talebiyle y?r?y?? ba?latacak.
Bug?nk? oturumda Kamu-Sen, Memur-Sen ba?kanlar? ve yetkili sendika ba?kanlar?, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???nda, Kamu ??veren Kurulu ?yeleri ile toplu g?r??menin 5?inci oturumunda bir araya gelecekler. Daha ?nceki oturumlarda konfederasyonlar zam ve sosyal haklara ili?kin taleplerini iletmi?lerdi.
Konfederasyonlar?n talepleri
Kamu-Sen yetkilileri, t?m kamu g?revlilerine gelecek y?l 2 dilim halinde yakla??k y?zde 15, y?ll?k ortalama y?zde 10 zam talep etmi?ti. Kamu-Sen, talebinin, 2009?da en d???k dereceli memur maa??n?n bug?nk? yoksulluk s?n?r? olarak hesaplanan bin 130 YTL?ye ?ekilmesi ve ?st?ne enflasyon ve refah pay? eklenmesi anlam?na geldi?ini dile getirmi?ti.
Memur-Sen?in talebi ise memur maa?lar?na 250 YTL seyyanen zam yap?lmas? ve enflasyon fark?n?n da ilave edilmesi ?eklinde oldu. Ancak Memur-Sen, mali haklar g?r???lmeden talebini ?revize? ederek, herkese 50 YTL seyyanen zam, tazminat ve maa? katsay?lar?na y?zde art? 2 art??, aile yard?m?n?n 1500 ek g?stergeden 2 bin 500?e ??kar?lmas?n? talep etti. Memur-Sen Ba?kan? Ahmet Aksu, bunun, 250 YTL?den vazge?tikleri anlam?na gelmedi?ini, ancak farkl? bir da??l?m getirerek en d???k maa??n 1050 YTL olmas?n? sa?lamak istediklerini s?yledi. Aksu, b?ylece 10 milyar YTL olarak g?sterilen maliyeti, 7 milyar YTL?ye d???rd?klerini ifade etti. Raporda, Kamu-Sen?in taleplerinin maliyeti ise 5.3 milyar YTL olarak g?sterildi.
Konfederasyonlar?n taleplerini alan ?ahin ise ge?ti?imiz cuma g?n? ekonomiden sorumlu Devlet Bakan? Ali Babacan ve Maliye Bakan? Kemal Unak?tan ve ilgili b?rokratlarla bir araya gelmi?ti. H?k?metin konfederasyonlara kar?? teklifinin ne olaca??n?n bug?n belli olmas? beklenirken, raporda T?rkiye ?statistik Kurumu?nun, 222 YTL a?l?k, 570 YTL yoksulluk s?n?r? tespitinin yans?mas?n?n ne oldu?u da ortaya ??kacak.
Kamu-Sen?den uyar?
Bu arada Kamu-Sen?in ?ube ba?kanlar? toplant?s?n?n sonu? bildirgesi yay?nland?. Buna g?re Toplu g?r??melerde mutabakat metninin imzalanmamas? durumunda hizmet yava?latma ve grev i?eren eylemlerin uygulanaca?? a??klad?. (Ankara/EVRENSEL)
?nsanca ya?am i?in...
KESK ise ?ortaoyunu? benzetmesi yapt??? toplu g?r??meleri protesto ederek, art?k toplus?zle?melerin yap?lmas? gerekti?ini belirtmi? ve buna A?HM kararlar?n? ve Anayas?n?n 90??nc? maddesini dayanak g?stermi?ti. KESK bu do?rultuda, bug?n ?stanbul?dan Ankara?ya iki g?n s?recek bir ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? eylemi ba?latacak. KESK Dan??ma Meclisi ?yelerinin kat?laca?? y?r?y??, ?stanbul Bak?rk?y ?zg?rl?k Meydan??nda saat 13.00?te yap?lacak bas?n a??klamas?yla ba?layacak. A??klaman?n ard?ndan y?r?y?? kolu, Gebze?ye hareket edecek. Ayn? g?n Gebze ve Kocaeli?nde de bas?n a??klamalar? d?zenlenecek. 28 A?ustos?ta Kocaeli?nden hareket edecek olan y?r?y???n kat?l?mc?lar?, Bursa ve Eski?ehir?deki bas?n a??klamalar?yla oradaki emek?ilerle de bulu?acak. 29 A?ustos sabah? Eski?ehir?den hareket edecek olan kat?l?mc?lar, Ankara d???ndaki ?ubelerden gelecek olanlar ile saat 12.00?de Ankara Maltepe Nokta Dura???nda bulu?arak, K?z?lay YKM ?n?ne y?r?yecek ve kitlesel bas?n a??klamas? d?zenleyecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net