Yunanistan?da kundaklama ??phesi

Mora Yar?madas? dahil olmak ?zere kuzey Yunanistan ve E?riboz Adas??nda son 72 saat i?inde ??kan ve 52 ki?inin can?ndan olmas?na neden olan 150?yi a?k?n orman yang?n?n?n ard?ndan ?lkede Ola?an?st? Hal ilan edilirken, yang?nlar?n ?kundaklama? nedeniyle ??km?? olabilece?i ifade edildi


Mora Yar?madas? dahil olmak ?zere kuzey Yunanistan ve E?riboz Adas??nda son 72 saat i?inde ??kan ve 52 ki?inin can?ndan olmas?na neden olan 150?yi a?k?n orman yang?n?n?n ard?ndan ?lkede Ola?an?st? Hal ilan edilirken, yang?nlar?n ?kundaklama? nedeniyle ??km?? olabilece?i ifade edildi.
?Milli trajedi? olarak nitelendirilen orman yang?nlar?, s?nd?rme ?al??malar? i?in d?? ?lkelerden gelen yard?ma kar??n h?l? kontrol alt?na da al?namad?.
Kom?unun ci?erlerini yakan orman yang?nlar? ?zerine OHAL ilan etti?ini a??klayan Yunanistan Ba?bakan? Kostas Karamanlis, 52 ki?inin ?l?m?ne neden olan yang?nlar?n ?kas?tl? ??kar?lm??? olabilece?ini s?yledi. Yeterli ?nlemleri almamakla su?lanan Yunan Ba?bakan, ?Bu kadar ?ok yang?n olay? tesad?f olamaz? dedi.
Karamanlis, su?lular?n bir an ?nce yakalanacaklar?n? da ifade ederken, Areopolis?te ??kan ve 6 ki?inin ?l?m?ne neden olan yang?n nedeniyle 65 ya??ndaki bir ki?inin tutukland??? da ??renildi. Kuzeydeki Kavala kentinde ise yine ?kundak??? ??phesiyle iki gen? g?zalt?na al?nd?.
Olimpiya tehdit alt?nda
Di?er yandan ?lkeyi ?? g?nd?r k?le ?eviren yang?nlar?n Olimpiyat Oyunlar??n?n ger?ekle?tirildi?i Elis?e ev sahipli?i yapan antik bir kent olan Olimpiya?y? tehdit etti?i ??renildi. ?tfaiye u?aklar?n?n antik kent yak?nlar?ndaki alevleri s?nd?rmek i?in g?n boyunca u?ra?t?klar? ifade edilirken, Olimpiya ?evresindeki k?ylerin bo?alt?ld??? da belirtildi.
Bu arada Mora Yar?madas??ndaki ?lia, Lakonia ve Arkadya b?lgeleri ile E?riboz (Eivia) Yar?madas??ndaki yang?nlar?n kontrol alt?na al?namad???, gece boyunca bir?ok noktada yeni yang?nlar ??kt??? s?ylendi.
Atina haber ajans? ANA, Taigetos Da???nda gece saatlerinde ?? ayr? noktada ??kan yang?n?n tehlikeli ?ekilde Kalamata kentine yakla?t???n?, b?lgedeki ?ok say?da k?y?n bo?alt?ld???n? duyurdu.
?lk yard?mlar ula?t?
Bu arada Yunanistan??n yard?m ?a?r?s?na yan?t veren baz? ?lkelerin, yang?n s?nd?rme u?ak ve helikopterleri ile ?zel itfaiye ekipleri g?nderdi?i bildirildi. Fransa 4, ?spanya 2 ve ?talya 1 adet Canadair tipi u?ak g?nderdi. Fransa?dan ayr?ca 60 ki?ilik bir ?zel yang?n s?nd?rme ekibi de Yunanistan?a ula?t?.
Norve?, Slovenya, S?rbistan, Hollanda, Almanya, ?srail ABD ve K?br?s Rum kesiminin de yard?m g?nderme haz?rl???nda olduklar? belirtildi. (DI? HABERLER)
Kom?unun yaras? a??r
Yunanistan?da son ?? g?nde 52 ki?inin ?l?m?ne yol a?an orman yang?nlar?n?n, d?nyada ?son 150 y?lda en ?ok can kayb?na yol a?an orman yang?nlar? aras?nda yer ald???? belirtilirken, yang?nlar nedeniyle ??lkenin neredeyse yar?s?n?n k?le d?nd???? ifade ediliyor. Mora Yar?madas??nda binlerce ki?inin evinden oldu?u s?ylenirken, itfaiye ?efi Nikos Diamandis, ?Alevler, ?lkenin yar?s?ndan fazlas?n? yakt?. Bu, Yunanistan??n ya?ad??? emsalsiz bir felaket? dedi.
D?nyada en ?ok can kayb?na yol a?an orman yang?n?, 1871?in Ekim ay?nda ABD?nin Wisconsin eyaletindeki Peshtigo kasabas?nda ??km??t?. Bu yang?nda ?l? say?s?n?n 800 ila 1200 oldu?u tahmin ediliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net