Fotoğraf: Evrensel

Cunta, onlarca Myanmarl?y? tutuklad?

Askeri cuntan?n y?llard?r y?netimi elinde bulundurdu?u G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar (Burma), son haftalarda demokrasi yanl?s? eylemlere sahne oluyor


Askeri cuntan?n y?llard?r y?netimi elinde bulundurdu?u G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar (Burma), son haftalarda demokrasi yanl?s? eylemlere sahne oluyor. Ancak askeri y?netim, Banglade? ve Tayland aras?nda yer alan ?lkede yap?lan eylemleri zor yoluyla bast?rmaya ?al???yor.
?lkede ge?en hafta yap?lan iki b?y?k eyleme engel olan ve ?lkede ba?latt??? ?muhalif av?? ile 65?ten fazla demokrasi aktivistini tutuklayan askeri y?netim, en son ?lkenin ?nde gelen muhalefet liderlerinden Htin Kyaw?? tutuklad?. Myanmar?da d?zenlenen bir?ok g?sterinin ?rg?tlenmesinde aktif rol alm?? olan demokrasi aktivisti Kyaw??n, Yangon kentinde ge?en hafta yap?lan ve yak?t fiyatlar?na yap?lan zamm?n protesto edildi?i eylemde ?att??? h?k?met kar??t? sloganlar? nedeniyle tutukland??? ??renildi.
Yangon?da ge?en hafta yap?lan g?steriye, y?zlerce demokrasi yanl?s? Burmal?n?n yan? s?ra Budist rahipler de kat?lm?? ve eylemde demokrasi ?zleminin dile getirilmesinin yan?nda h?k?metin yak?t zamm? da protesto edilmi?ti. Ancak eylem, askerler ve askeri y?netim destekli ?rg?tler taraf?ndan da??t?lmaya ?al???lm??t?.
Yangon; ?hayalet kent?
Di?er yandan Yangon?daki kaynaklar, askeri cuntan?n bask?s?n? art?rd??? kentte hayat?n neredeyse durdu?unu belirtti. Kentteki bir?ok d?kkan?n kapal? oldu?u ifade edilirken, ?lkenin ticaret merkezi olan Yangon sokaklar?nda ?ok az ki?iye rastland??? s?ylendi.
Kentte ge?en hafta d?zenlenen eylemin ard?ndan en az 65 ki?inin tutukland??? ifade edilirken, halen yarg?? kar??s?na ??kar?lmayan bu ki?ilerin ya?amlar?ndan endi?e edildi?i ??renildi.
Tutuklananlar?n b?y?k bir k?sm?n?n ??renci liderleri oldu?u ifade edilirken, yerel bas?n ise bu ki?ilerin ?su?lu? bulunmalar? durumunda en az 20 y?l hapis cezas? ile kar??la?abileceklerini bildirdi.
Mynamar?da 1990 y?l?ndaki se?imlerden b?y?k bir zaferle ??kan, ancak ordunun sonu?lar? kabul etmemesi ?zerine iktidardan uzakla?t?r?lan ve bir?ok ?yesi tutuklanan Mynamar Ulusal Demokrasi Birli?i (NLD) S?zc?s? Suu Kyi konuya ili?kin a??klamas?nda, ?Y?netim, tutuklad??? aktivistlere kar?? bug?ne de?in yap?lm?? en a??r su?lamalar? yapmaya haz?rlan?yor. Ancak s?z konusu davalar kamuya a??k olmal? ve tutuklananlar adil bir ?ekilde yarg?lanmal?? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net