27 Ağustos 2007 04:00

Irak?ta bir patlaman?n ard?ndan...

Irakl? ba??ms?z muhabir, Ba?dat?taki bir patlaman?n ard?ndan Irak polisi, i?gal askerleri, ?ii milisler ve b?lge halk? aras?ndaki kontrol m?cadelesini aktar?yor

Paylaş

Eski bir Volkswagen Passat??n, Ba?dat??n kalabal?k al??veri? merkezi b?lgelerinden birinde havaya u?urulmas?yla, bir g?n i?inde Irakl? sivillerin ?l?m?ne ve sakatlanmas?na yol a?an d?rd?nc? sald?r? da ger?ekle?mi? oluyordu. Ancak, duman t?ten olay yerine gelenlerin yaratt??? karga?a, Irak ba?kentindeki ?iddetin sona erdirilmesi planlar?na darbe vuran?n yaln?zca militanlar olmad???n? g?steriyordu.
?o?unlukla ?ii b?lgesi olan Kerrada?daki bir t?rbe yak?nlar?nda meydana gelen patlaman?n ard?ndan Irakl? itfaiyeciler, sa?l?k g?revlileri, Irak polisi, trafik polisi, Irakl? askerler, Amerikan ordusu, iki g??l? ?ii milisinin adamlar? ve s?radan halk, kontrol? sa?lamak i?in iti?ip kak??maya ba?lad?. K?m?re d?nm?? kanl? enkaza h?cum eden bunca farkl? gruptan hi?biri tam olarak hakimiyet sa?layamazken, zaten ??lg?nl???n doruk noktada oldu?u olay yeri, tam anlam?yla bir karga?aya teslim oldu.
Bombalama, tam da ABD?li ve ?ranl? yetkililerin, Irak?ta dolu dizgin devam eden kanl? olaylar? azaltmak amac?yla uzunca zamand?r beklenen g?r??melerinden birinin ?ncesinde meydana geldi. Volkswagen dahil olmak ?zere ?? arac?n sabah saatlerinde havaya u?mas?n?n ard?ndan, ??leden sonra da ba?ka bir tanesi, m?stahkem Ye?il Hat giri?lerinden birinin yak?n?ndaki bir K?rt restoran?n?n ?n?nde infilak etti. Sald?r?larda 18 ki?inin ?ld??? ve 40?tan fazlas?n?n yaraland??? a??kland?.
Halk kan?t topluyor!
Karrada?daki t?rbe yak?nlar?ndaki olayda, itfaiyeciler hortumlar?n? duman t?ten enkaza tutarken, sa?l?k??lar yaral?lar?n yan?na gitti ve de cesetleri toplad?. Irak polisi baz? ?ahitlerle g?r???rken, Irakl? askerler de ba?ka bir grubu sorguluyordu. Bir Humvee konvoyuyla gelen i?gal askerleri ise muhtemel ?ahitler dahil olmak ?zere t?m izleyenleri uza?a s?rd?.
H?k?metin foto?raf ?ekiminin engellenmeyece?ini ilan etmi? olmas?na ra?men, Mehdi Ordusu?na ba?l? silahs?z milisler, bir gazetecinin olay yerini foto?raflamas?n? engelledi. Kendilerine ?halk komitesi? diyen Bedr Tugaylar??na ba?l? ?? devriye g?revlisi ise Amerikal? ve Irakl? yetkililerden 100 metre kadar uzakta kendi kontrol noktalar?n? kurdular.
Mahalle sakinleri ise g?venlik g??lerinin kabiliyetlerine g?venmediklerinden, ara?lar?n plakalar?n? kendi defterlerine kaydetti. Hatta baz? sakinler, kendi ?soru?turmalar?? i?in ?arapnel ve di?er kan?tlar? toplamaya ba?lad?. Siviller, Irakl? polis yetkililerinin, olay? ger?ek halinden ba?ka t?rl? kaydetti?ini duyunca, yerli halk yetkililere ba??r?p ?a??rmaya ba?layarak onlar? patlama yerinden uzakla?t?rmaya ?al??t?.
??galcilere ve El Kaidecilere ?fke
Patlamay? hafif yaralarla atlatan, ancak bilgisayar d?kkan? harap olan Ali Yusuf, ?Buraya bu polis noktas?n? koydular ama bir i?e yaramad?? dedi ve ekledi: ?Daha ?ok polis getirdiler, yine olmad?. Bence bunu durdurabilecek bir ?ey yok.?
G?venli?inden endi?e etti?i i?in kimli?inin a??klanmas?n? istemeyen, Haydar isimini kullanan g?zl?kl? ba?ka bir ?ahit, kollar?n? kald?rarak, ABD i?galinin kuklalar? dedi?i Irak h?k?metine ve g?venlik g??lerine s?vmeye ba?lad?: ?Bizim h?k?metimiz yok! Bunlar bo?una... Bana ?iilerden veya S?nnilerden d?r?st bir adam getirin!? Beyaz bir ?rt? tak?p renkli bir giysi giyen ya?l? bir kad?n, yaral? ve ?l?ler ta??nd?ktan sonra, yak?ndaki Ye?il Hat karargah?na giden bir k?pr?den olay yerine gelen Amerikan askerlerine dik dik bak?yordu. ?tfaiyeciler ?oktan alevleri s?nd?rm??t?.
Kendisini ?mm? H?seyin olarak tan?tan ya?l? kad?n, ?Niye bizi ?ld?r?yorlar? Kimsemiz kalmad?!? diye ba??rmaya ba?lad?: ?Kimseyi kurtard?klar? yok, sivilleri ?ld?r?yorlar. Peki kim destekliyor bunlar??!? Bunlar? s?ylerken Amerikan askerlerini i?aret ediyordu.
Karrada?da daha ?nce d?zenlenen bir sald?r?da akrabalar?n? kaybetti?ini s?yleyen bir adam, olay yerindeki ?niformas?z yetkilileri izlerken ?fkeden kuduruyordu. ?Ne ge?ti ellerine?!? diye ba??rd?: ?Kahrolsun dinleri, kahrolsun duvalar?! Kim benim babam?, amcam? geri getirecek?!? Dine hakaret etmemesi i?in onu sert?e uyaran b?lge sakinleri, adam? uzakla?t?rd?...
(McClatchy Newspapers)
Muhammed El Duleymi
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Irk?? sald?r? yetmez gibi!

SONRAKİ HABER

Erdoğan'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu’na: Bunlar iyi günleriniz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa