Fotoshop uygulama Radikal grafik

Pazar g?n? Radikal gazetesini sat?n alan insanlar ilk sayfada Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? sol yumru?u havada ve ?zerinde bir Che Guavera ti??rt?yle g?rd?ler


Pazar g?n? Radikal gazetesini sat?n alan insanlar ilk sayfada Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? sol yumru?u havada ve ?zerinde bir Che Guavera ti??rt?yle g?rd?ler. Radikal gazetesi, Hizmet-?? Sendikas??n?n genel kuruluna kat?lan Erdo?an??n yapt??? konu?madan yola ??karak, ?ba?bakan?n sosyalistler gibi konu?tu?unu? iddia ediyor ve ?Erdo?an?a d?n bir haller oldu? man?etini at?yordu. Erdo?an, kurulda yapt??? konu?mada ?Emek, ?rg?t, eylem kavramlar?n? ??c?? gibi g?ren iktidarlar bize ?ok ?ey kaybettirdi. Emek hareketini hak etti?i yere ula?t?rmak boynumuzun borcudur? diyordu. Radikal?in 7. sayfas?ndaki man?et haberinin ba?l??? da ?Erdo?an sosyalistler gibi konu?tu? ?eklindeydi. Haberde Erdo?an??n ?propaganda ve ?rg?tlenme ?al??malar?n? ?emek ekseni? ?zerine kuran sosyalistlerden rol ?ald???? s?yleniyordu. Haberde konuyla ilgili olarak ?DP Milletvekili Ufuk Uras?tan, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi?den ve D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi?den de g?r??ler al?nm??t?. Ufuk Uras, Erdo?an??n s?zlerini 4.5 y?ll?k AKP iktidar?n?n ?zele?tirisi olarak de?erlendiriyor; Cevdet Selvi, Erdo?an??n s?zlerinin inand?r?c? olmad???n? belirtiyor; S?leyman ?elebi ise Erdo?an??n geldi?i noktay? ?nemli olarak de?erlendiriyordu.
Peki Ba?bakan Erdo?an, kuruldaki konu?mas?n?, Radikal?in man?etinde oldu?u gibi ?zerinde Che Guavera ti??rt?yle mi yapm??t? ger?ekten? Gazetenin i? sayfadaki haber foto?raf?nda Erdo?an, Hizmet-?? Sendikas? k?rs?s?nde ?zerinde tak?m elbise ile konu?uyordu... Ayr?nt?, Radikal?in, Erdo?an??n Che Guavera ti??rt?yle g?r?ld??? man?et foto?raf?n?n hemen alt?nda saklanm??t?: Fotoshop uygulama Radikal Grafik! (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net