Fotoğraf: Evrensel

Azap G?l??n?n ?ekti?i azap

?lkemizde k?resel ?s?nma ve kurakl???n etkilerinin en ?ok g?r?ld??? b?lgelerin ba??nda Ege B?lgesi geliyor. B?lgedeki B?y?k Menderes Deltas? ve Bafa G?l??nden sonra 3. b?y?k sulak alan olan Azap G?l??n?n son hali, kurakl???n ula?t??? boyutlar? g?steriyor


?lkemizde k?resel ?s?nma ve kurakl???n etkilerinin en ?ok g?r?ld??? b?lgelerin ba??nda Ege B?lgesi geliyor. B?lgedeki B?y?k Menderes Deltas? ve Bafa G?l??nden sonra 3. b?y?k sulak alan olan Azap G?l??n?n son hali, kurakl???n ula?t??? boyutlar? g?steriyor. Bilim insanlar? ve ?evreciler, Azap G?l??n?n kurtar?lmas? i?in bir an ?nce bir ?eyler yap?lmas? gerekti?ini belirtirken, y?ksek biyolojik ?e?itlili?e sahip g?l sular?n?n oldu?u yerlerde ?imdi trakt?rler dola??yor.
Biyolojik ?e?itlilik y?n?nden zengin
Il?man iklimin ko?ullar?n?n oldu?u bir sulak alan ekosistemi olan Azap G?l?, b?y?k bir leylek kolonisinin bulundu?u Av?ar k?y? yak?n?nda yer al?yor. S?? ve k?kl? su bitkilerinin yo?un olarak bulundu?u ve besince zengin bir g?l olan Azap G?l?, bu ?zellikleri nedeniyle y?ksek biyolojik ?e?itlilik bar?nd?rmakta. Sazl?klar bu biyolojik ?e?itlili?in en ?nemli par?as? durumunda. G?lde y?re halk? taraf?ndan geleneksel bi?imde pinter ve a?larla bal?k avc?l??? da yap?lmakta. K?? aylar?nda g?l yerli-yabanc? bir?ok ku? g?zlemcisi taraf?ndan da ziyaret ediliyor.
Art?k vakit yok
Ge?ti?imiz y?l Azap G?l??ne giderek incelemelerde bulunan ve E?irdir Su ?r?nleri Fak?ltesi?nden bir grup bilim insan?n?n g?lle ilgili rapor haz?rlamas?na ?nc?l?k eden S?leyman Demirel ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Metin L?tfi Baydar, g?l?n koruma alt?na al?nmas?n? istemi?ti. Talebin yer ald??? ?niversite raporu Ku?adas??nda bulunan Ekosistemi Koruma ve Do?a Sevenler Derne?i taraf?ndan ?evre ve Orman Bakanl????na g?nderilmi?ti. Bir y?l sonra ge?ti?imiz g?nlerde yeniden Azap G?l??ne giden Rekt?r Baydar, g?l?n can ?eki?en i?ler ac?s? haline tan?kl?k etti. Baydar, g?l?n son durumu ile ilgili olarak ?2020-2030?lu y?llardan itibaren ??lle?me ?ok ciddi olarak g?r?lecek, ?zellikle bizim b?lgemizde; B?y?k Menderes Nehri?nde. Acilen sorunlar?n havza a??s?ndan ele al?nmas? ve kirlilik ile ilgili projelerin bir an ?nce hayata ge?irilmesi gereklidir? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net