iyi ki do?entlik tezi de?ildi...

 • Remzi sabah kalkt?, bakkala ekmek almaya gitti. Tezgahta duran bir gazetenin man?eti ilgisini ?ekti: ?yi ki Do?entlik Tezi De?il! ?n?m?zdeki aylarda o da do?ent olcakt?, do?entlik tezi ?zerinde ?al???yordu aylard?r.


  Remzi sabah kalkt?, bakkala ekmek almaya gitti. Tezgahta duran bir gazetenin man?eti ilgisini ?ekti: ?yi ki Do?entlik Tezi De?il! ?n?m?zdeki aylarda o da do?ent olcakt?, do?entlik tezi ?zerinde ?al???yordu aylard?r. Gazeteyi al?p haberi okumaya ba?lad?. ?imdi size kuru kuru bir haber yazmak yerine, bir iyilik yapal?m ve olay? ?yk?lemeye ?al??al?m:
  ?Haydar abi bu argada?lar yang?n m? ??kartacaklar?? diye sordu Sezai. Haydar bilgi??e g?l?msedi. ?Hay?r ye?enim? dedi, ?Bu arkada?lar Orman Fak?ltesinde hoca imi?ler. Tatbikat yapacaklarm??. ?Kontroll? Yang?na M?dahale? tatbikat?... An?z yakacaklar. T?m prosed?rleri yerine getirmi?ler, gerekli izinleri alm??lar. B?lge ?efi dedi ki, ne tabep ederlerse yerine getirin... Akademik ?al??ma yap?yor bu arkada?lar. Doktora tezlerini tamamlayacaklarm??. Biz de orman i??ileri olarak onlara destek oluyoruz.? ?K?z?l ?am orman?n?n dibinde?!? dedi Sezai ?a?k?n ?a?k?n. ?Bunlar bilimadam? ye?enim, sen yorma kafan?? dedi Haydar. ?R?zgar? hesaplam??lar m? Haydar abi?? diye sordu Sezai. Haydar ?Amma yapt?n haaa!? diye ??k??t?, ?Hesaplamaz olurlar m? hi?! Okumu?, yazm?? insanlar bunlar! Doktora tezi dedim, i?itmedin mi? Orman doktoru olacakm?? bu arkada?lar!? Tezi yapacak olan bilimadamlar? an?z?n tutu?turulmas?n? istediler. Sezai tela?la at?ld?: ?Haydar abi, yak?lacak alan?n etraf?n? trakt?rlen s?rmek gerekmez mi?? Haydar parma??yla ?susss? diye i?aret etti Sezai?ye. Ama Sezai laf dinlemedi, deneyi yapacak olan akademisyenlerin yan?na giderek sordu: ?Hocam, siz daha iyi bilirsiniz ama, an?z yakmadan ?nce, yang?n d??a ta?mas?n diye etraf? pullukla s?rmek, hendek a?mak gerekmez mi?? ?Merak etmeyin? dedi, akademisyenlerden biri, ?T?m ?nlemleri ald?k biz!? ?Fakat r?zgar sert biraz bug?n!? dedi Sezai ?Hem de, alan k?z?l ?am orman?na pek yak?n!? Akademisyen ok?arca g??s?ne vurdu Sezai?nin, ?Tasalanma, her ?ey kontrol alt?nda!? dedi. Ve an?z tutu?turuldu.
  R?za bayiiden ald??? gazetedeki haberi merakla okuyordu:
  ?Orman Fak?ltesinde ara?t?rma g?revlisi olan ve doktora tezlerini tamamlamak isteyen iki akademisyen, ?Kontroll? Yang?na M?dahale? uygulamas? yapmak isterken, Edirne yak?nlar?ndaki 30 hektar, yani 60 futbol sahas? b?y?kl???ndeki k?z?l ?am orman?n? k?l ettiler. Akademisyenlerin yan?nda bulunan Orman ???isi Sezai Karabak?r, akademisyenleri uyarmak istedi?ini fakat onlara s?z dinletemedi?ini s?yleyerek ??yle devam etti: ?Arkada?lar iyi ki doktora tezi haz?rl?yorlard?; do?entlik tezi haz?rlasalard?, alimallah t?m Trakya yanard?!?
  M. ?ner
  www.evrensel.net