Fotoğraf: Evrensel

GER?E??N G?Z?YLE

 • Cumhurba?kanl??? se?imi TBMM?nin bug?nk? oturumunda sonu?lanacak. D??i?leri Bakan? Abdullah G?l Cumhurba?kan? olarak k??ke ??kacak. ?Bir aksilik olmazsa? demeli miyim diye duraks?yorum. Ama ne de olsa buras? T?rkiye...


  Cumhurba?kanl??? se?imi TBMM?nin bug?nk? oturumunda sonu?lanacak. D??i?leri Bakan? Abdullah G?l Cumhurba?kan? olarak k??ke ??kacak. ?Bir aksilik olmazsa? demeli miyim diye duraks?yorum. Ama ne de olsa buras? T?rkiye... Demeliyim o halde. Her olay?, her ciddi haberi magazinle?tirmeyi, suland?rmay? ustal?kla beceren b?y?k gazetelerin ve holding destekli televizyonlar?n ?imdi yeni hamleler planlayacaklar?n? ?ng?r?yorum. ?rne?in bu kez t?rban konusunun a??rl?kta olaca?? k??k haberlerinin, dedikodular?n?n gazete sayfalar?nda ve ekranlarda boy boy yer almas? hi? de ?a??rt?c? olmayacak. Son y?llarda medyam?z?n san?r?m ustal?kla ve en ?arp?c? bi?imde ba?ard??? i?lerden biri ?lke g?ndemini an?nda de?i?tirebilme yetene?idir. B?ylece toplumu olu?turan bireylerin b?y?k b?l?m?, daha hen?z bir olaya odaklanamadan ,incir ?ekirde?ini doldurmayan bir ba?ka haber ya da olay?n pe?inde tart???rken buluverirler kendilerini. Ondan de?il midir kimi akademisyenlerin 1980?li y?llardan bu yana bas?n?n d?rd?nc? kuvvet oldu?u s?yleminden vazge?meleri. Medya nicedir Yasama, Y?r?tme ve Yarg? erklerini geride b?rakm??; sermaye, siyaset, medya sarmal?nda birinci g?? oldu?unu tescil ettirmi?tir. ?lkemiz a??s?ndan ?ok da ac?mas?z olmayal?m. Asl?nda k?reselle?me politikalar? hemen t?m ?lkelerde b?y?k medyay? ?oktand?r evrensel sorumluk ?a?r?lar?ndan, meslek ilkelerinden uzakla?t?rd? .Uluslararas? haber ak???nda e?itsizlikler ba? g?sterdi. E?itim altyap?s? yetersiz ve halk? askeri darbelerle ?rselenmi? bizim gibi ?lkeler i?in sonu?lar do?al olarak daha da a??r. Sol siyasete s?vanm??, ba??ms?z kalmaya ?al??an Evrensel, Birg?n gibi gazeteleri bir yana b?rak?rsan?z, yayg?n bas?nda yer alan gazetelerin hemen t?m?nde emek ve hak habercili?inin g?rmezden gelindi?ine, d?? haberlere pek az yer ayr?ld???na, ?zellikle G?ney Amerika?dan K?ba, Uruguay, Venez?ella, Arjantin, Meksika gibi ?lke haberlerinin ABD politikalar?na uygun bi?imde manip?le edilerek verildi?ine tan?k olabilirsiniz. ??te bu y?zdendir ?gnac?o Ramonet gibi ileti?im bilimcilerin, ger?ek i?levini yitiren medya kar??s?nda yurtta?lar?n kendi ?lkelerinde ?be?inci kuvvet? olarak ?rg?tlenmeleri gerekti?ini savunmalar?, bilginin ve ileti?imin yurtta?lara ait olaca?? alternatifler olu?turmaya ?al??malar?.
  Gazetecinin sorumlulu?unu irdelerken dikkate almal?y?z bunlar?. Gazeteci devlet memuru de?ildir, kap? kulu hi? de?ildir. Bu meslek kazan? kap?s? da olmad? ger?ek gazeteciler i?in. Patronu memnun etmek, genel yay?n m?d?r?ne ?irin g?z?kmek ad?na mesle?in namusuna toz kondurmayal?m. Bir bak?n ard?n?za, bu ?lkede halktan gizlenen pek ?ok olay?, haberi sizler ??kard?n?z ortaya. Susurluk?la ba?layan, g?n?m?ze dek yans?yan her boydan yolsuzluklar?, ?st? ?rt?lmek istenen cinayet dosyalar?n? ara?t?ran, g?n ?????na ??karan da sizler de?il miydiniz? Peki ya ?imdi ne oldu o acar gazetecili?inize? Patronlar kap??mas? i?inde yan tutmak, haberi, habercili?i unutmak, sermaye, iktidar yalakal??? yapmak, emek haberlerini g?rmezden gelmek, meslek ?rg?tlenmelerine s?rt ?evirmek, k???msemek en hafifinden meslek ad?na ay?p de?il de nedir?
  Bu ?lkeye 12 Eyl?l darbesiyle en b?y?k k?t?l??? yapm??, yarg?dan ka?abilmek i?in Anayasaya madde koydurmu? cuntac?lar? g?n be g?n televizyon ekranlar?nda gen?lere aklatmak sizin i?iniz mi? Sizlere, gazetecilik sorumlulu?una yak???yor mu? ?lkede p?r?l p?r?l gen? beyinler varken, bu ?lkenin can?na okuyan siyaset?ilerden medet ummak cahilli?inizden mi kaynaklan?yor, yoksa edit?rlerinizin bizim anlayamad???m?z ince hesaplar?ndan m??
  Yanl?? anla??lmas?n, s?zlerim gazetecilik onurunu her ko?ulda koruyan meslekta?lar i?in de?il elbet. Hem zaten onlar bedelini de bir ?ekilde ?d?yorlar. G?lten Ak?n??n ?Saf? ?iirini an?msayarak bitirelim:
  ?En a??r s?navdan en saf olan ge?er ?der ge?er?
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net