28 Ağustos 2007 00:00

Futbolun taraftar? olabilmek

S?per Lig?de 3. hafta geride kal?rken, kay?ps?z tak?mlar olarak Galatasaray ve Be?ikta? kald?.
Haftan?n ilgin? notu; Fenerbah?e, Be?ikta? ve Galatasaray??n, ma?lar?n?...

Paylaş

S?per Lig?de 3. hafta geride kal?rken, kay?ps?z tak?mlar olarak Galatasaray ve Be?ikta? kald?.
Haftan?n ilgin? notu; Fenerbah?e, Be?ikta? ve Galatasaray??n, ma?lar?n? 1-0?l?k skorlarla kazanmalar? ve gollerin de yeni transferlerden gelmesiydi. Fenerbah?e, evinde Sivas kar??s?nda Roberto Carlos?un; Be?ikta?, Antep deplasman?nda ligin en gen? oyuncusu olan Batuhan??n; Galatasaray da A.Sami Yen?de konuk etti?i A.G?c? ?n?nde Lincoln??n gol?yle 3 puana ula?t?.
Hafta i?inde oynayacaklar? ?nemli Avrupa s?navlar? ?ncesinde, ?3 b?y?kler?in umut verici bir oyun sergiledi?ini s?ylemek ise olanaks?z.
Galatasaray 99 g?n sonra Ali Sami Yen?de boy g?sterdi, ancak cezas? nedeniyle yine seyirci deste?inden yoksundu. Ger?i T?rkiye?de seyircinin ne ?l??de tak?m?na destek oldu?u son derece tart??mal? bir konu. ?zellikle i?lerin yolunda gitmez gibi g?r?nd??? durumlarda, trib?nlerde yaratt?klar? ve sahaya yans?tt?klar? gerilimle tak?mlar? i?in daha ?ok k?stek olduklar? s?ylenebilir. Nitekim Galatasaray, seyircisiz oynad??? 8. ma??ndan yedinci galibiyetini ??kard?. Trabzonspor da bu hafta bo? trib?nler ?n?nde oynad??? Rize ma??n?, ?ok rahat bir bi?imde farkl? kazand?. Trabzonspor?un b?ylesi rahat bir galibiyet almas?nda trib?nlerden u?ultulu sesler e?li?inde sahaya yans?yan bir gerilimin yoklu?unun pay? olabilir mi acaba?
End?strinin piyonu fanatikler
Asl?nda, -futbolun i?inde s?rekli bir gerilim kayna?? olma haliyle- taraftarl?k kavram?n?n sorgulanmas? i?in uygun bir zaman. Futbol end?strisi, kul?pleriyle, medyas?yla, kendisi i?in futbolun en ?nemli bile?enlerinden biri olan taraftarl??? te?vik etmek i?in her t?rl? dalavereyi ?eviriyor. T?m ?abas?, taraftarl???n ?ok ?zel ve ayr?cal?kl? bir konum olarak alg?lanmas?n? ve bu alg? e?li?inde taraftarl???n ekonomik anlamdaki t?ketici rol?n? kesintisiz s?rd?rmesini sa?lamak. Y?neticiler de rakipleri i?in cayd?r?c? ?zellikler ta??yan ve saha i?inde kazanmalar?n? kolayla?t?ran b?yle bir taraftarl??a ne kadar ?ok ihtiya? duyduklar?n? a??klamaktan ve s?rekli olarak taraftar yalakal??? yapmaktan asla vazge?mezler. Ancak, ortada k?lt?rel bir birikim olmad??? i?in bu ?koz? zaman zaman geri tepip kul?b?n kendi ba??n? a?r?tabiliyor. G?n?m?zde bu taraftarl?k meselesi, art?k o kadar z?vanadan ??kt? ki taraftarlar kendilerine ait internet sitelerinde, birbirlerine galiz k?f?rler e?li?inde ?l?m tehditleri ya?d?rmaktan bile ?ekinmiyorlar. S?ylemler, mesajlar, kan, kin, nefret ve ?l?m a??rl?kl?. Hafta sonunda Bursal? taraftar gruplar?n?n trib?n liderlerinin bir gazetede ??kan r?portaj?, durumun vahametini t?m ??plakl???yla ortaya koyuyordu. Bu hastal?kl? ki?ilere g?re, tuttuklar? tak?m i?in k?f?r ya da kavga etmek, adam d?vmek, yaralamak hatta adam ?ld?rmek son derece s?radan ve futbolun olmazsa olmaz? i?leriydi. Ki hedeftekiler yaln?zca rakip taraftarlarla da s?n?rl? de?ildi. Yerine g?re futbolcular, teknik adamlar, hakemler ya da o an kar??lar?na ??kan bir hayvan da bu ?apulcular?n kurbanlar? aras?nda yer alabilirdi. Nitekim, psikopatl?k portf?ylerinde, bir e?e?i ?ld?r?p yan?na bayrak dikmek gibi ?destans? bir kahramanl?klar?? da mevcuttu.
Kul?plerin de?il sporun ??kar?
Tabii bunun yan?nda futbol end?strisine kar?? olduklar?n? iddia eden taraftar gruplar? da var. Ancak ger?ek anlamda futbol end?strisine kar?? olmak, her ?eyden ?nce taraftarl?k kimli?inden t?m?yle s?yr?lmay? gerektirmez mi? Taraftarl?k kaynakl? gerilim, end?strinin en ?nemli g?dalar?ndan biri. Dolay?s?yla hem taraftar olup hem de futbol end?strisine kar?? ??kmak m?mk?n olabilir mi, ya da ne kadar m?mk?n olabilir ki? Asl?nda futbol end?strisi i?in taraftarl???n nas?l ?rg?tlendi?i, trib?nlerde ne bi?imde boy g?sterdi?i ?ok da ?nemli de?il. Yeter ki formalar sat?ls?n, k?f?rler, kavgalar edilsin ve taraftarlar t?ketici rol?n? s?rd?rs?n. Sen istedi?in kadar end?striye sayd?r; s?rt?na formay? ge?irmi?sen, at?lan gole seviniyor, yenen gole kahroluyor, zerrece de olsa gerilim yarat?yorsan, futbol end?strisinin par?as? olmaktan kurtulamazs?n.
?lkenin ya da d?nyan?n g?ndemindeki sorunlara duyarl?l??? g?steren pankartlar ku?kusuz ?nemli, ancak bu da end?striye kar?? ??kmak i?in yetmez. End?striye ba?kald?rman?n, onunla m?cadele etmenin yolu; bamba?ka bir spor k?lt?r?n?, bamba?ka bir spor anlay???n? benimseyip ?z?msemekten ge?er. B?yle bir k?lt?r, b?yle bir anlay??ta kul?p ??kar?n?n yeri yoktur, sporun ??kar? vard?r. ?rne?in; end?striye kar?? ??kmak ad?na verilen m?cadelede, statlarda tek bir polis bile olmadan taraftarlar?n yan yana ma? seyredebilece?i ortam? olu?turmak, kim atarsa ats?n at?lan her gol? alk??lamak, bundan sporun g?zelli?i ad?na mutluluk duymak ve de sonu? ne olursa olsun stattan kol kola ayr?lacak olgunluk d?zeyine eri?mek gibi somut hedefler belirlemek b?y?k ?nem ta??yor. Bu hedefler do?rultusunda at?lacak her ad?m, futbol end?strisine ciddi darbe vuracakt?r.
K?sacas?, futbol end?strisine; ?Ba?ka t?rl? bir futbol m?mk?n? s?ylemiyle kafa tutmaya ?al??anlar?n, her ?eyden ?nce ba?ka t?rl? bir taraftarl???n da m?mk?n olabilece?ini g?stermeleri gerekiyor.
Mehmet ?zyazanlar
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray kaleyi kapatt?

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa