TYS?den M?T??i G?ri??e tepki

T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS), haftal?k Tempo dergisinde Yazar Aziz Nesin?in M?T?e ?al??t???n? iddia eden eski M?T??i Ne?et G?ri??e tepki g?sterdi. G?ri??in kan?t olmadan, dedikodu d?zeyinde konu?tu?unu belirten TYS?nin yaz?l?...


T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS), haftal?k Tempo dergisinde Yazar Aziz Nesin?in M?T?e ?al??t???n? iddia eden eski M?T??i Ne?et G?ri??e tepki g?sterdi. G?ri??in kan?t olmadan, dedikodu d?zeyinde konu?tu?unu belirten TYS?nin yaz?l? a??klamas?nda ?u ifadelere yer verildi: ?Tempo dergisinin 23 A?ustos 2007 tarihli say?s?nda eski M?T??i Ne?et G?ri? ile yap?lm?? bir r?portaj yer alm?? ve 98 ya??ndaki G?ri?, s?z? Naz?m Hikmet, Sabahattin Ali ve Aziz Nesin?e de getirip kamuoyunda ?aibe yaratacak a??klamalar yapm??t?r. Sabahattin Ali?nin ?ld?r?l???n? ?basit bir h?rs?zl?k? olarak niteleyen G?ri?, hemen ard?ndan ?M?T?in alakas? yok. Ama olay? safha safha biliyorduk. Cemal Akis isimli arkada??m?z suikast yerine kadar gitmi?ti? diyerek ??eli?kili beyanda? bulunsa da, ya??n? g?z ?n?nde bulundurup kendi yorumu olarak de?erlendirebiliriz. Aziz Nesin?le ilgili, hi?bir kan?ta dayanmayan a??klamalar?n? ise ?amur atma olarak nitelendiriyoruz. ??nk?, en ba?ta s?z?n? etti?i tarihlerde, Nesin?in 19-20 ya?lar?nda olup Kuleli Askeri Lisesi?ni yeni bitirdi?i (Ankara Harp Okulu?ndan 1937 y?l?nda mezun oldu?u, Ordu?dan 1944 y?l?nda ayr?ld???) tarihsel bir ger?ektir. Ayr?ca 60-70 y?l aradan sonra, yaln?zca hat?ralara dayan?larak yap?lan a??klamalar?n, kan?t de?eri de, hatta haber de?eri de ta??yamayaca?? herkes?e bilinir. Ne?et G?ri??i, kan?t olmadan, dedikodu d?zeyinde konu?tu?u i?in k?n?yor, r?portaj? yapan Enis Tayman?? ise herhangi bir ansiklopediden bile kolayca sa?lamas? yap?labilecek s?zleri ger?ek kabul etti?i i?in daha ?zenli olmaya davet ediyoruz.? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net