Fotoğraf: Evrensel

Riyad petrol ordusu kuruyor

D?nyan?n en b?y?k petrol ?reticisi Suudi Arabistan, ?lkedeki petrol rafinerileri ile tesislerinin, ?olas? sald?r?lar?dan korunmas? amac?yla tam 35 bin ki?ilik ??zel g?venlik birimi? olu?turuyor.


D?nyan?n en b?y?k petrol ?reticisi Suudi Arabistan, ?lkedeki petrol rafinerileri ile tesislerinin, ?olas? sald?r?lar?dan korunmas? amac?yla tam 35 bin ki?ilik ??zel g?venlik birimi? olu?turuyor.
Yeni ?petrol ordusu?, ge?en ay di?er K?rfez ?lkeleriyle birlikte Suudi Arabistan?a 20 milyar dolarl?k askeri yard?m yapaca??n? ilan eden ABD taraf?ndan desteklenecek ve e?itilecek.
Uzmanlar bu ad?m?n, Suudi Krall????n?n, El Kaide ?rg?t?n?n K?rfez?deki petrol istasyonlar?na y?nelik tehditleri ile ABD ve ?ran aras?ndaki y?kselen gerilimin yaratt??? endi?eler nedeniyle at?ld???n?n alt?n? ?iziyor. D?nya petrol rezervinin y?zde 25?ine sahip olan Suudi Arabistan Krall????n?n, ?zel tim ve yeni izleme ekipmanlar? i?in 4 ila 5 milyar dolarl?k b?t?e ay?rd??? da s?yleniyor.
Amerikan deste?i
Suudilerin yeni ?petrol ordusu?, son teknoloji Amerikan askeri ekipmanlar?yla donat?lacak. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Financial Times? gazetesinin haberine g?re Suudi g?venlik dan??man?, ?zel tim i?in hali haz?rda 5 bin personelin bulundu?unu ve bu rakam?n ?n?m?zdeki 2-3 sene i?erisinde kademeli olarak art?r?laca??n? ifade etti.
?Petrol ordusu?nun, ABD?li silah tekeli ve savunma grubu Lockheed Martin ?irketi taraf?ndan e?itilece?ini ifade eden dan??man, ?zel tim ?yelerine ?yeni g?zetim ekipman?, kar?? tedbir ve kriz y?netimi e?itimi? verilece?ini de s?yledi.
Petrol tesislerinin, ABD h?k?metinin New Mexico merkezli olarak y?r?tt??? ?Sandia Ulusal Savunma Sistemleri Labaratuvarlar?? dahilinde ve Lockheed ?irketi arac???yla izlenece?i belirtilirken, ?g?zetim i?in lazer g?venli?i ile uydu sistemlerinin kullan?laca??? da ??renildi.
Tamamen yeni
Suudi petrol?n? ?koruyacak? s?z konusu yeni g?c?n, ?i? ve d?? g?venlikten sorumlu olaca??? ifade edilirken, ?birli?i se?ilecek personelin, ordu ya da emniyet mensubu olmayaca??? da ifade ediliyor. Bu durum, ?g?revin do?as?? diye a??klan?yor.
Suudi Arabistan ordusu, halen 75 bin ki?ilik kara, 18 bin ki?ilik hava, yakla??k 15 bin ki?ilik deniz ve 16 bin ki?ilik hava savunma g?c?ne sahip. ?lkedeki 100?e yak?n petrol ve do?al gaz istasyonu ile 11 bini a?k?n boru hatt?, ordunun yan? s?ra 5 bin ki?ilik ?zel bir tim taraf?ndan korunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net