Ba?dat?ta ABD zoruyla ?uzla?ma?

Irakl? S?nni, ?ii ve K?rt liderleri, ??lkedeki mezhepler aras?nda uzla?may? te?vik giri?imleri?nin bulundu?u bir bildiriyi ABD?nin yo?un bask?s? alt?nda imzalad?.


Irakl? S?nni, ?ii ve K?rt liderleri, ??lkedeki mezhepler aras?nda uzla?may? te?vik giri?imleri?nin bulundu?u bir bildiriyi ABD?nin yo?un bask?s? alt?nda imzalad?. Nihai anla?madan ziyade, ?ortak uzla??? nitelikli bildirinin, ?lkedeki siyasi krizi a?mak konusunda ?yeterli olamayaca??? ifade edilirken, bildirinin, ABD ile son g?nlerde aras? bozulan Nuri Maliki ba?bakanl???ndaki h?k?meti kurtarmas?n?n da zor oldu?u ifade ediliyor. Ortak bildiri, Beyaz Saray?? ise memnun etti.
Bu arada ?ortak bildiri?nin, ABD?nin merakla beklenen Irak Raporu ?ncesine gelmesi de dikkat ?ekiyor. Irak?tan asker ?ekme bask?lar?na direnmeye ?al??an Bush y?netimi, ?yeni Irak stratejisini? bu raporun ard?ndan belirleyecek. Ba?dat-Washington hatt?, baz? ABD?li senat?rlerin, ?Maliki?nin istifas?n? istemesi?, Maliki?nin de ?rest? ?ekmesiyle gerilmi?ti.
Bildirinin ayr?nt?lar?
Aralar?nda Ba?bakan Nuri El Maliki?nin de bulundu?u liderler, bildiriyi imzalad?klar?n?, nadiren d?zenledikleri ortak bas?n toplant?s?yla duyurdu. Toplant?ya, Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, S?nni Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Tar?k El Ha?imi, ?ii Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Adil Abd?lmehdi ve Kuzey Irak B?lgesel Y?netimi Ba?kan? Mesut Barzani kat?ld?.
Ortak bildiride baz? yasalar konusunda ?uzla?ma? sa?land??? bildirildi. Buna g?re;
 • Eski Baas eski ?yelerinin kamuda ve orduda g?rev almas?n?n ?n?ndeki baz? engeller hafifletilecek.
 • Yerel se?imler d?zenlenecek ve haklar?nda hi?bir su?lama olmadan g?zalt?nda tutulanlar serbest b?rak?lacak.
 • Kabinenin halihaz?rda mutab?k kald???, ancak meclise gitmeyen ve ABD taraf?ndan ?iddetle istenen Petrol Yasas? onaylanacak.
  Baas: Plan bir tuzak
  Bu arada Baas s?zc?s?, h?k?met plan?n? reddettiklerini, i?gal g??leri ?lkelerinden ayr?l?ncaya kadar Irak y?netimiyle i?birli?i yapmayacaklar?n? a??klad?.
  ABD taraf?ndan idam edilen eski Devlet Ba?kan? Saddam H?seyin?in lideri oldu?u Baas Partisi?nin S?zc?s? Ebu Muhip El Ba?dadi, ?nerilen plan? ?tuzak? olarak nitelendirerek, reddettiklerini s?yledi.
  Fransa ile ?mini-gerilim?
  ?te yandan Maliki, Fransa ile de k???k ?apl? bir ?kriz? ya?ad?. ??galden bu yana Irak?? ziyaret eden ilk Frans?z h?k?met yetkilisi olan D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner, ziyaretinin ard?ndan ?Maliki, ba?bakan olarak kalamaz? dedi. Bunun ?zerine Maliki, Kouchner?in s?zleri y?z?nden Frans?z h?k?metinden ?z?r bekledi?ini a??klad?. Kouchner de geri ad?m atarak, ?Irak??n i?lerine kar??t???? i?in ?z?r diledi. (DI? HABERLER)
  www.evrensel.net