D?N???M

 • Bir hafta ?nce Do?u Almanya?da sekiz Hintli vatanda? k?l pay? ?l?mden kurtuldu. Pazar g?n? (19 A?ustos) M?geln?de d?zenlenen geleneksel halk ?enli?inde, aralar?nda ?rg?tl? neonazilerin de bulundu?u 50 kadar gen?, ilerleyen ...


  Bir hafta ?nce Do?u Almanya?da sekiz Hintli vatanda? k?l pay? ?l?mden kurtuldu. Pazar g?n? (19 A?ustos) M?geln?de d?zenlenen geleneksel halk ?enli?inde, aralar?nda ?rg?tl? neonazilerin de bulundu?u 50 kadar gen?, ilerleyen saatlerde, alkol?n de verdi?i ?cesaretle? pistte dans etmekte olan Hintlilere b??ak ve ?i?elerle sald?rd?.
  ?ad?rdan ka?an Hintliler, bir s?re daha bu g?z? d?nm?? kalabal?k taraf?ndan pazaryerine kadar kovaland?lar. Burada yere d??en ve d?v?lerek a??r ?ekilde yaralanan arkada?lar?n? kurtarmak i?in geri d?nenler, k?sa bir arbededen sonra yak?nlarda bulunan, yine bir Hintliye ait restorana s???nd?lar. ?nce ?? be? polisin, kap?n?n ?n?nde durarak nazilerin i?eri girmesini ?nlemeye ?al??t??? restoran, daha sonra 75 polisin daha gelmesiyle g?venli?e al?nd?. Biri a??r olmak ?zere sekiz Hintlinin yan? s?ra iki polis ve iki sald?rgan, olayda yaraland?. G?zalt?na al?nan 25 ki?iden 23?? kimlik bilgileri tespit edildikten sonra serbest b?rak?l?rken, ?eleba??? olarak g?r?len iki ki?i de birka? saat sonra b?rak?ld?.
  Belediye ba?kan? ve b?lgenin emniyet m?d?r? ilk a??klamalar?nda, ?a??r? sa?c?lar?n sald?r?s??ndan s?z ediyorlard?. Hatta belediye ba?kan?, sa?c?lar?n ?bir ?eyler yapaca??? y?n?ndeki bir ihbar?n polise iletildi?ini ve yeterli ?nlem al?nmad??? i?in bunlar?n ya?and???n? s?ylemi?ti.
  Ertesi g?n ise olay gazetelerde ?Hintliler sokaklarda kovaland?? bi?iminde verilirken belediye ba?kan? ve emniyet m?d?r? taraf?ndan ?i?kili gen?lerin ta?k?nl???? bi?iminde a??klanmaya ba?land?. Hintlileri kovalarken ve restoran?n kap?lar?n? k?rarak i?eri girmeye ?al???rken at?lan ?rk?? ve fa?ist sloganlar (?Yabanc?lar d??ar?? ve ?Burada ulusal direni? var?) ise belediye ba?kan?nca ?Bunlar? abartmamak gerekiyor, bir?ok insan?n a?z?ndan b?yle ?eyler ??kabilir? diye yorumland?.
  Bir tarafta kamuoyu tepkisi artarken di?er tarafta olay ?s?radanla?t?r?lmaya? ?al???l?yordu. Belediye ba?kan?n?n yan? s?ra de?i?ik politikac? ve sermaye ?evrelerinde, ??retim merkezi Almanya?n?n d?? imaj?n?n zedelenece?i? kayg?s?, bir kez daha lin? giri?iminden k?l pay? kurtulan g??menlerin ?l?m korkular?ndan daha a??r bas?yordu. Daha ?nce de Almanya?da benzeri sald?r?lar ya?anm?? ve yine benzeri reaksiyonlar g?ndeme gelmi?ti.
  H?k?metlerin sermaye yanl?s? politikalar?, sosyal ve siyasal hak gasplar?yla s?rd?rd?kleri ?b?l y?net? politikalar?, bu t?r sald?r?lara zemin haz?rl?yor. ?Tembel i?sizler?, ?Almanya?n?n sosyal sistemini k?t?ye kullanan yabanc?lar?, ??slam yanl?s? ter?ristler? gibi daha onlarca de?i?ik ba?l?k alt?nda kamuoyunda tart??malar s?rd?renlerin, ?imdi ?B?yle bir ?ey nas?l olabilir, nas?l yapabilirler? diye ?h?sranlar?n?? dile getirmeleri inand?r?c? de?il.
  G??menlere y?nelik bu t?r sald?r?lar daha ?nce de ya?anm??t?; -Eberswalde?de 50 civar?nda neonazi, bir grup Angola ve Mozambikli i??iye sald?rm??lar ve bir i??i ?lm??t?. (24 Kas?m 1989)- Hoyerswerda?da 15 neonazinin Vietnaml? i??ilere kar?? ba?latt??? sald?r?, k?sa s?rede ??evre sakinlerinin? de kat?l?m?yla neredeyse pogroma d?n??m??t?. Bir g?n sonra ise i??ilerin kald??? yurt bo?alt?lm??t?. (17/18 Eyl?l 1991) ?Rostock?ta bin kadar m?ltecinin kald??? 11 katl? yurda 400?den fazla neonazi sald?rm??, yine ??evre sakinlerinin? alk??lar? aras?nda yurt ate?e verilmi?, polis, olaylar? ancak ???nc? g?n kontrol alt?na alabilmi?ti. (22 A?ustos 1992)? M?ll?de T?rkiyeli i??i g??menlerin oturdu?u iki bina kundaklanm??; olayda 3 ki?i ?lm??, 9 ki?i de a??r yaralanm??t?. (23 Kas?m 1992) Solingen?de yine T?rkiyeli i??i g??menlerin oturdu?u bir bina kundaklanm??, 5 ki?i ?lm?? ikisi de a??r yaralanm??t?. L?beck?te Zaire, Gana, Togo, Tunus, Suriye ve L?bnan?dan m?ltecilerin kald??? bir yurt kundaklanm??; 10 ki?i ?lm??, ?ok say?da ki?i yaralanm??t?. (18 Ocak 1995)
  Fakat ?rk??, fa?ist sald?r?lar sadece g??menlere y?nelik de?il. Bu t?r sald?r?larda onlarca Alman da katledildi.* Ayr?ca sorun, Almanya ile de s?n?rl? de?il. B?t?n Avrupa ?lkelerinde fa?ist ve a??r? milliyet?i partiler, b?t?n az?nl?klara kar?? kampanyalar y?r?t?yorlar; bir?ok ?lkede benzeri sald?r?lar, cinayetler ya?an?yor.
  Ne var ki bu t?r sald?r?lara kar?? kitlesel kar?? ??kmada, tepki g?sterme duyarl?l???nda ?nemli ?l??de zay?flama var. Her olay ya?and???nda ilk ?nce (timsah) g?zya?lar? d?k?l?yor, ard?ndan olay?n ?d???n?ld??? gibi olmad???? kan?tlanmaya ?al???l?yor ve aylar, hatta bazen y?llar sonra zanl?lar c?zi ?cezalara? ?arpt?r?l?yor. Cezalar?n cayd?r?c? yanlar? bir yana, te?vik edici oldu?u bile s?ylenebilir!
  Fa?ist partilerin ma?alar?, sokaklarda ?farkl? olan? herkese sald?r?rken bir?ok ?lkede yerel, eyalet ve ?lke d?zeyinde meclislere se?iliyorlar. Burada geni? bir analiz yapmak i?in yerimiz s?n?rl?. Ama fa?izmin, kapitalizmin (ve ?rk??l???n, ?ovenizmin) ba?r?ndan ??kt???n? s?yleyerek, bunlara kar?? her yerde geni? bir cephe kurularak m?cadele edilmesinin gerekti?inin alt?n? ?izebiliriz. Almanya?da ya?ayan t?m uluslardan emek?ilerin bu t?r sald?r?lara kar?? birlikte m?cadelesinin ?nemi daha da artm?? durumda.
  Almanya?da VVN/BdA isimli antifa?ist ?rg?t, fa?ist parti NPD?nin yasaklanmas? i?in k?sa bir s?re i?inde 100 binden fazla imza toplad?. Almanya?da bu kampanyaya destek vermek ve di?er ?lkelerde benzeri kampanyalar?n ba?lat?lmas? i?in giri?imlerde bulunulmal?. Sosyal ve siyasal hak gasplar?na kar?? m?cadele ?rk??, fa?ist parti ve ?rg?tlere verilen m?cadeleyle birle?tirildi?inde daha da g??lenecektir.
  (*) www.antifas.de/texte/nazimorde.htm adresinde 1989-1999 aras?nda ger?ekle?en sald?r?lar?n ve
  kurbanlar?n listesine bak?labilir.
  Serdar Derventli
  www.evrensel.net