Memurun zamm? g?me gitti

H?k?met ile yetkili memur konfederasyonlar? aras?nda y?r?t?len toplu g?r??menin 5?inci oturumunda, 2008 y?l?nda yap?lacak zamlar de?il, temel g?sterge ve katsay?lara yans?mayan, sadece ek tazminat alamayan memurlar?n ...


H?k?met ile yetkili memur konfederasyonlar? aras?nda y?r?t?len toplu g?r??menin 5?inci oturumunda, 2008 y?l?nda yap?lacak zamlar de?il, temel g?sterge ve katsay?lara yans?mayan, sadece ek tazminat alamayan memurlar?n yararlanabilece?i, denge tazminat? g?r???ld?. H?k?met, 2008-2009 ve 2010 y?llar?nda, ?denge tazminat?? ad? alt?nda 360 YTL ?deme ?nerisinde bulunurken, memurlar?n maa? ve ?cret sisteminin de yasal d?zenleme ile de?i?tirilmesini g?ndeme getirdi.
Toplu g?r??melerin 5?inci oturumu d?n Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???nda, Ba?bakanl?k?ta saat 10.00?da ba?lad?. G?r??me ?ncesi a??klama yapan Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, uyumlu ve olumlu tav?rlar?n?n kar??l?k bulmamas? halinde, i? yava?latma ve grev hakk?n? kullanmay? d???nebileceklerini ifade etti.
Aksu?dan Ba?bakan?a ?vg?
Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu ise Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Hizmet-???in Kongresi?ndeki konu?mas?n? ?nemsediklerini belirterek, konu?man?n kendilerini mutlu etti?ini s?yledi.
Konu?malar?n ard?ndan toplu g?r??me ba?lad?. Oturum ?ncesi ?ahin, Aky?ld?z ve Aksu ile birlikte 45 dakikal?k ba? ba?a bir g?r??me yapt?. Daha sonra konfederasyon ba?kanlar?, di?er y?neticilere ?ahin?in ?nerilerini aktard?.
A??klamay? ?ahin yapt?
?ki saatlik g?r??menin ard?ndan a??klama yine Bakan ?ahin?den geldi. Konfederasyon ve yetkili sendika ba?kanlar? ile kameralar?n kar??s?na ge?en ?ahin, sendikalar?n hep, ?cret adaletsizli?inden yak?nd???n?, ?e?it i?e e?it ?cret? istediklerini, h?k?met olarak da bu g?r??e kat?ld?klar?n? s?yledi. ?ahin, kurumsal ve unvan baz?nda ciddi nispetsizlik, adaletsizlik oldu?unu ifade etti. Sendikalar?n da ?e?it i?e e?it ?cret? istedi?ini belirten ?ahin, ?acaba bunu ger?ekle?tirebilir miyiz?? diye tart??t?klar?n? ve 657 say?l? Devlet Memurlar? Yasas??n?n ?Mali ve Sosyal Haklar? ba?l?kl? b?l?m?nde reform say?lacak ad?mlar atma konusunda karar verdiklerini s?yledi.
Kamu Personel Rejimi
Kamu Personel Rejimi Tasla???n? kasteden ?ahin, ?Bu d?zenlemeyi k?sa s?rede ge?irmek? istediklerini s?yledi. O d?zenlemeyi yapt?klar?nda, maa? sisteminin basitle?tirilece?ini savunan ?ahin, maa? sistemini, ?temel g?rev ayl???, hizmet fark? ek ?demesi, performans ?demesi ve di?er sosyal haklar? olarak d?zenleyeceklerini ifade etti.
Mevcut ?al??anlar aras?ndaki farkl?l??? ortadan kald?rmak istediklerini, ad?m?n? 2005 y?l?nda, ?denge tazminat?? ile 40 art? 40, 80 YTL ile att?klar?n? ama farkl?l??? gidermeye yetmedi?ini kaydeden ?ahin, Maliye b?rokratlar?na al?nan ek ?demenin ortalamas?n? ??kartt?rd???n?, bunun da 450 YTL olarak ifade edildi?ini s?yledi. ?ahin, ?nceki ?denen ??kt???nda kalan 360 YTL?lik fark?n, 1 milyon 400 bin memura fark? bir ??rp?da vermelerinin m?mk?n olmad???n?, 3 y?ll?k d?nemde ?deyerek kapatmay? kararla?t?rd?klar?n? bildirdi.
Konfederasyon ba?kanlar?n?n da prensip olarak bu ?neriye s?cak bakabileceklerini s?ylediklerini, ancak yetkili kurullar?nda g?r??mek i?in s?re istediklerini kaydeden ?ahin, bu ?al??malar? komisyonunun y?r?tece?ini de dile getirdi. ?Asl?nda memurlar?m?z?n y?ldan y?la kendilerine yapaca??m?z art??tan ziyade, bu adaletsizli?i giderme beklentisi var? diyen ve b?yle bir zeminin olu?tu?unu g?rd???n? kaydeden ?ahin, bunu iyi de?erlendirme kararl?l???nda olduklar?n? s?yledi.
Sorular ?zerine Bakan ?ahin, 2008?de 120 YTL denge tazminat? vereceklerine ili?kin bir rakam telaffuz etmediklerini, ?Mali ve Sosyal Haklar Komisyonu?nun bunun ?zerinde ?al??aca??n? ve 29 A?ustos ?ar?amba g?n? yeniden bir araya geleceklerini ifade etti.
?Zam teklifimiz olmad??
2008 y?l? zamlar?na ili?kin tekliflerinin olup olmad???n? sorulmas? ?zerine, o konuda teklifleri olmad???n? ama teklif edece?ini kaydeden ?ahin, as?l sorun olan maa? sisteminde k?kl? bir de?i?iklik yapmay? konfederasyonlarla payla?t???n? kaydeden ?ahin, ?Bu t?r temel de?i?iklikler, k?kten ??z?mler belli bir tepkiyle kar??lan?r? dedi. ?nsanlar?n al??kanl?klar?ndan kurtulmas?n?n kolay olmad???n? savunan ?ahin, ?Az da olsa tepkisinin olaca??n? d???n?yorum. ??nk? yeni maa? sisteminde art?k derece ve kademeden vazge?iyoruz, basamak ve grup sistemine ge?iyoruz. Baz? itirazlar olacakt?r, ama bunu yapt???m?zda hi?bir kamu g?revlisinin maa??nda d??me olmayacak? diye konu?tu. ?ahin, tepkileri g???slemeye haz?r olduklar?n? s?yledi.
Katsay?lara yans?mayacak
?ahin?in ?nerdi?i denge tazminat? olarak 360 YTL?nin ?? y?la yay?larak ?denmesi halinde, y?ll?k 120??er YTL ya da farkl? bir ?deme de olabilece?i s?yleniyor. Ancak, yap?lacak bu ?deme, hi?bir tazminat? olmayan, say?lar? 1 milyon 500 bin civar?ndaki memura verilecek. Ancak bu, temel g?sterge ve katsay?lara yans?mayacak. Bu da emeklilik ayl?k ve tazminatlar?na da yans?mamas? anlam?na geliyor. (Ankara/EVRENSEL)

Yeni bir ?ey yok

KESK, h?k?metin kamu ?al??anlar?n? oyalamaya devam etti?ini, getirilen yeni bir ?ey olmad???n? bildirdi. KESK?ten yap?lan yaz?l? a??klamada, h?k?metin emek?inin bekledi?i maa? zam ?nerisini net ortaya koymak yerine, yuvarlak vaatlerle ?ortaoyunu?nu s?rd?rd???, ge?en y?l vermesi gereken 120 YTL?yi de bu y?l yeni bir teklifmi? gibi sundu?u kaydedildi. ?Bu tip art??lar taban ayl???na ve katsay?ya yans?mad??? i?in, kamu emek?ilerinin durumlar?nda kal?c? ve ger?ek anlamda bir iyile?tirme yaratmamaktad?r. ?stelik s?z konusu denge tazminat? ek ?deme alanlar?, s?zle?melileri ve emeklileri kapsam d???nda b?rakt??? i?in etkisi s?n?rl? olmaktad?r? denilen a??klamada di?er konfederasyonlara T?S i?in h?k?meti zorlama ?a?r?s? yap?ld?. BASK Genel Ba?kan? Resul Akay da ortaya ??kan rakamlar?n, beklentilerin ?ok gerisinde kald???n? belirterek, ?da??n fare do?urdu?unu? ifade etti
www.evrensel.net