28 Ağustos 2007 00:00

ALBATROS

Hala?o?lu?nun f?rt?na koparan a??klamas?n?n ard?nda, asl?nda b?y?k bir ?aresizlik var.
1915 ger?e?ini inkar etmek, adamca??za havale edilmi?.

Paylaş

Hala?o?lu?nun f?rt?na koparan a??klamas?n?n ard?nda, asl?nda b?y?k bir ?aresizlik var.
1915 ger?e?ini inkar etmek, adamca??za havale edilmi?.
Adamca??z alt?ndan bu kadar kalkabiliyor ancak.
Bir bak?ma, 1915 olay?nda kay?p say?s?n? indirebilmek i?in ba?vurulan son ?are.
6 Osmanl? vilayetinde Ermeni n?fusu ?nemli bir oran olu?turmaktayd?.
Tehcir karar? sonucu bu b?lgede art?k hi? Ermeni insan? ya?am?yor.
Talat Pa?a?n?n ?zel defterine g?re o s?ralarda ?lkede 1 bu?uk milyon Ermeni yurtta? vard?.
Yer yar?l?p ortadan kaybolmad???na g?re bunlara ne oldu?
Son Osmanl? h?k?metinin verdi?i kay?p say?s? 800 bin.
Ermeni kurumlar? ise ?lkede, kaydolmayanlar ile birlikte 2 milyon Ermeni ya?ad???n? ve bunun 1 bu?uk milyonunun ya?am?n? yitirdi?ini belirtiyor.
Ortada bir ger?ek var.
Bug?n Ermeniler, ta antik ?a?lardan beri ya?ad?klar? co?rafyada yoklar.
Sonu? olarak tehcir nihai hedefine ula?m??, art?k tarihi Ermenistan co?rafyas?nda Ermeniler yok.
Talat Pa?a?n?n deyi?iyle, ?Art?k ?yle bir sorun yok, Abd?lhamit?in beceremedi?ini biz yapt?k?.
Daha sonraki a?amada ise asl?nda Ermenilerin bu co?rafyada hi? ya?amad?klar?n?n kan?tlanmas? i?in tarihsel yap?lar?n, an?tlar?n, mezarl?klar?n ortadan silinmesine giri?ildi.
Bir d?nem tarihi Ermenistan?a yer veren haritalar bile yasakland?.
Soyk?r?m inkarc?l???n?n ba?vurdu?u son ?are ise asl?nda ?l? say?s?n?n abart?ld???, salg?n hastal?klar ve k?smi sald?r?lar s?ras?nda ?lenler d???nda ?nemli bir n?fusun d?nyaya g?? etti?i, bir?ok Ermeninin de din de?i?tirdi?i.
Hala?o?lu ?unu ima ediyor:
Yer yar?l?p Ermeniler yok olamayaca??na g?re onlar ihtida ettiler, yani din de?i?tirdiler!
Bir ta?la iki, hatta daha fazla ku?:
1- Soyk?r?m olmad?, ?din de?i?im? oldu.
2- Din de?i?tirenler, daha sonraki sorunlar?n kayna?? oldular.
3- Aleviler aras?nda ?ok d?nme var.
4- Sol i?inde, ?zellikle radikal sol i?inde ?ok d?nme var.
5- K?rt ayr?c?l?klar?n ba??n? da d?nmeler ?ekiyor.
6- Zaten tehcir karar?n? zorunlu k?lan da Ermeni devrimcilerinin eylemlilikleri olmu?tu. H?k?meti bu tedbiri almak zorunda b?rakt?lar.
7- Zaten S?nni K?rtlerin ?o?u da T?rkmen k?kenli.
G?rd???n?z gibi ba??m?za bela olan b?t?n sorunlar?n kayna?? b?ylece bulunmu? oluyor.
Peki ?imdi ne yapaca??z bunlar??
Acaba eski ?rk?? G?ney Afrika?daki gibi beyaz, siyah ve renkli diye kategoriler mi icat etmeli?
Nazi kamplar?ndaki gibi her gruba ?zg? i?aretler mi tesis etmeli.
Irk??l???n b?t?n Avrupa?da moda oldu?u ?30?lu y?llarda bunlar?n ilk kayd? tutulmu?.
Sava? y?llar?nda az?nl?klar ?zel askeri amele taburlar?nda toplanm??.
Varl?k Vergisi?nde her gruba, bu arada d?nmelere de ayr? bir kod verilmi?.
?n?n? h?k?meti, 1961 y?l?nda ilk i? olarak gizli bir Az?nl?klar Tali Komisyonu kurmu? ve 1964 y?l?nda ?stanbul Rumlar?n? toplu olarak s?n?r d??? etmi?.
?smet Pa?a?n?n adada yazl?k bir evi vard?. Oradan Marmara Denizi?ne ?ivileme dal??lar yapard?.
Heybeli?ye gitti?inde, bir kenarda otururken, az ilerisinde kendi aralar?nda Rumca konu?an Rumlar? g?rd???nde, yak?n?ndakilere ??yle dedi?i duyulmu?tu:
?Bunlar h?l? buradalar m???
?imdi ?stanbul?da 2 bin ya?l? Rum kald?.
Rum Patri?i ise yarg? tehdidi alt?nda.
Sayg?s?zca taciz ediliyor.
T?rkl??? k???k d???ren acaba bu t?r davran??lar de?il mi?
Art?k bakanl?klar aras? olu?turulan gizli Az?nl?klar Tali Komisyonumuz yok.
En basit i?in ?n?nde y?kselen gizli bir duvard? ATK.
Ama ?imdi bir zamanlar Devlet Bah?eli?nin ba?kan? oldu?u As?ls?z Ermeni Soyk?r?m? ?ddialar? ile M?cadele Komisyonumuz var.
Erdo?an h?k?meti s?ras?nda ba?kan kimdi bilmiyoruz. (Acaba adalet bakan?m?z m?yd?? Uyar.)
?imdi kim olacak?
Son ADL a??klamas?ndan sonra i?i hayli zor g?r?l?yor.
Rag?p Zarakolu
ÖNCEKİ HABER

G??le ba?layan nice hayaller, haks?zl?k ve su?lamayla biten umutlar

SONRAKİ HABER

Yemen Dışişleri Bakanı’ndan BM’ye ‘Hudeyde’ çağrısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa