Y?ksekoval? ??renciler okumak i?in burs istedi

Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde ?SS?yi bu y?l kazanan ??renciler, ?niversiteyi okuyabilmek i?in milletvekilleri, i? ?evreleri ve yetkililerden burs talebinde bulundu.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde ?SS?yi bu y?l kazanan ??renciler, ?niversiteyi okuyabilmek i?in milletvekilleri, i? ?evreleri ve yetkililerden burs talebinde bulundu.
Y?ksekova?da ?niversite s?nav?n? kazanan ??renciler, ?zg?rl?k Meydan??nda burs talebi ile bas?n a??klamas? yapt?. A??klamaya Esnaf Sanatkarlar Odas? Ba?kan? ?rfan Sar?, ?nsan Haklar? Derne?i Y?ksekova ?ubesi Temsilcisi Ferzende Y?lmaz, Uluslararas? Siyaset Bilimi Mezunu Mehdi Kamal?, Kurdi-Der y?neticileri ve yakla??k 100 ??renci kat?ld?.
?niversiteyi kazanm?? ??renciler ad?na bas?n a??klamas?n?, boyac?l?k yaparak ?niversiteyi okumaya ?al??an Recep G?ldal yapt?. Hakkari?nin her y?l ?SS s?nav?nda T?rkiye?de son s?rada yer ald???na dikkat ?eken G?rdal, ?niversiteyi kazanman?n bu kadar zor oldu?u ?artlarda milletvekillerinden, kurumlardan ve i? ?evrelerinden yard?m beklediklerini s?yledi. T?rkiye?nin her ilinde ??rencileri destekleyen vekiller, kurumlar ve ki?iler varken, kendilerinin bu destekten yoksun kald???na i?aret eden G?rdal, ?Bir?ok arkada??m?z maddi imkans?zl?ktan dolay? ya bir ?niversiteliye yak??mayan i?lerde ?al??mak zorunda kalmakta, ya da ?niversiteyi b?rakmay? d???nmektedir. Toplumun gen? beyinlerinin desteklenmesi gerekti?ine inan?yor, herkesi duyarl? olmaya ?a??r?yorum? dedi.
G?ldal, bas?n a??klamas? ard?ndan tekrar boya sand???n? alarak sokak aralar?nda i?ine devam etti. (Hakkari/D?HA)
www.evrensel.net