Fotoğraf: Evrensel

Orman yang?nlar? s?rerse gelece?imiz kararacak

Harita ve Kadastro M?hendisleri Odas?, T?rkiye?de ormanlar?n her ge?en g?n artarak yanmaya devam etti?ine dikkat ?ekerek, ?lke ve kamu yarar?na politikalar hayata ge?irilerek ormanlar?n korunmas?n? istedi.


Harita ve Kadastro M?hendisleri Odas?, T?rkiye?de ormanlar?n her ge?en g?n artarak yanmaya devam etti?ine dikkat ?ekerek, ?lke ve kamu yarar?na politikalar hayata ge?irilerek ormanlar?n korunmas?n? istedi.
Harita ve Kadastro M?hendisleri Odas? ad?na d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, bilim ve teknolojinin h?zla geli?ti?ine at?fta bulunularak, do?al afetler, deprem, erozyon, kurakl?k ve orman yang?nlar?n? ?nleme konusunda ?a?da? ve tutarl? bir politikaya sahip olunmamas? ele?tirildi. Ormanlar?n do?al varl?k ve ya?am alanlar? oldu?unun bilinmesine ra?men, s?rekli orman alanlar?n?n talan?na y?nelik aflar ??kart?ld??? kaydedilen a??klamada, ormanlar?n rant alan? olmaktan ??kar?lmas?n?n zorunlulu?una i?aret edildi.
A??klamada, 1937?de ??kart?lan ilk kapsaml? Orman Kanunu?yla, orman s?n?rlar?n?n belirlenmesinin en fazla 5 y?l i?inde tamamlanmas? zorunlu hale getirildi?i ve 1945 y?l?nda ??kar?lan 4785 say?l? Kanun ile 543 bin hektar orman alan?n?n devletle?tirildi?i ifade edildi. 1937?den bu yana orman s?n?rlar?n?n belirlenmesinin ve tapuya tescil i?lemlerinin halen tamamlanmam?? oldu?unun alt? ?izilen a??klamada, 1961 Anayasas??nda ormanlar hakk?nda detayl? h?k?mler konarak, orman alanlar?n?n daralt?lmas?n?n engellendi?i dile getirildi. 1973 y?l?nda yasada yap?lan de?i?iklikle orman alanlar?n?n elden ??kar?lmas?n?n tekrar yolunun a??ld??? kaydedilen a??klamada, 2B alanlar?n?n sat??a sunularak b?t?eye katk? sa?lanmas? fikrinin do?ru olmad???n?n alt? ?izildi.
?2B alanlar? sat?lmamal?d?r?
?Anayasa?n?n 170. maddesinde ?2B alanlar?n?n? ancak orman k?yl?s?n?n kullan?m?nda olabilece?i, m?lkiyetinin asla devredilemeyece?i belirtilmektedir? denilen a??klamada, 2B alanlar?n?n buna ra?men sat?lmaya ?al???ld??? ve sat?lmalar? halinde orman k?yl?s?n?n ?retimden kopaca?? ve y?zy?llard?r ya?ad??? toprakta kirac? ve s?rg?n konumuna itilece?i uyar?s?nda bulunuldu.
Son y?llarda ??kan orman yang?nlar? i?in gerekli ?nlemler al?nmamas? sonucu devasa orman alanlar?n?n yand???na dikkat ?ekilerek, 1937?den bu yana 80 bin civar?nda orman yang?n? ??kt??? ve yang?nlarda 1 milyon 600 bin hektara yak?n orman alan?n?n yand??? belirtildi. A??klamada, Karadeniz B?lgesi hari? t?m b?lgelerde orman alanlar?n?n s?rekli azald???na de?inilerek, orman alanlar?n?n bak?m?, gen?le?tirilmesi ve daha verimli hale getirilmesinin ka??n?lmaz bir g?rev oldu?u aktar?ld?.
Orman alanlar?n?n korunmas?na y?nelik acil ?nlem planlar? yap?lmas?n?n ?nemine i?aret edilen a??klamada, siyasi iktidarlar?n ?nlem almak yerine ormanlar? h?zla yok etti?i belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net