Fotoğraf: Evrensel

Genelkurmay?dan ?sinsi plan? uyar?s?

Ge?ti?imiz hafta K??k?te d?zenlenen resepsiyonda gazetecilere ?D?kkan kapal?? diyen Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, d?kkan? a?t?; 30 A?ustos mesaj?n?, 3 g?n ?ne alarak Cumhurba?kanl??? 3. tur se?imi ?ncesi yapt?.


Ge?ti?imiz hafta K??k?te d?zenlenen resepsiyonda gazetecilere ?D?kkan kapal?? diyen Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, d?kkan? a?t?; 30 A?ustos mesaj?n?, 3 g?n ?ne alarak Cumhurba?kanl??? 3. tur se?imi ?ncesi yapt?. B?y?kan?t mesaj?nda, ??z?lerek ifade ediyorum ki ya?ad???m?z g?nlerde hem ?lke i?inden hem de ?lke d???ndan TSK?ya kar?? yap?lan sald?r?lar artm?? bulunmaktad?r. Bu sald?r?lar?n amac?, TSK mensuplar? taraf?ndan ?ok iyi bilinmektedir? dedi.
Orgeneral B?y?kan?t, TSK?ya kar?? sinsi planlara dikkat ?ekerek, mesaj?nda; ?Birtak?m k?t? niyetliler taraf?ndan, T?rk ulusunun birlik ve beraberli?ini, T?rkiye Cumhuriyeti?nin laik ve demokratik yap?s?n? bozmak ve ?a?da? kazan?mlar? ortadan kald?rmak amac?yla y?r?t?len sinsi planlar, ne yaz?k ki her ge?en g?n farkl? ?ekillerde ortaya ??kmaktad?r. T?rkiye Cumhuriyeti?nin ?niter yap?s?n? i?ine sindiremeyen b?l?c?ler ile laik yap?s?n? sistematik bir yakla??mla a??nd?rmaya ?al??an ?er odaklar?n?n yakla??mlar?n?, t?m ulusumuz ?ok a??k olarak izlemektedir? ifadelerine yer verdi. B?y?kan?t TSK?n?n, ?Atat?rk?? d???nce sisteminin rehberli?inde kararl? duru?undan taviz vermeyecektir? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net