F?rat: Taslak bize ait de?il

AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat, Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin kamuoyuna yans?yan taslakla ilgili, ?AKP?ye ait bir taslak olabilmesi i?in siyasi irademizin buna yans?m?? olmas? laz?m? dedi.


AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat, Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin kamuoyuna yans?yan taslakla ilgili, ?AKP?ye ait bir taslak olabilmesi i?in siyasi irademizin buna yans?m?? olmas? laz?m? dedi.
F?rat, parti genel merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Anayasa tasla??n? olu?turduklar? heyetle madde madde g?r??eceklerini ve daha sonra tasla?? haz?rlayan bilim adamlar?yla bir araya geleceklerini s?yledi. F?rat, taslakla ilgili katk? bekleyeceklerini ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net