BA?YAZI

 • Bundan be? y?l ?nce Abdullah G?l??n ya da onun gibi birisinin cumhurba?kan? olaca?? s?ylenseydi kimse inanmazd?.


  Bundan be? y?l ?nce Abdullah G?l??n ya da onun gibi birisinin cumhurba?kan? olaca?? s?ylenseydi kimse inanmazd?. Ama bug?n Abdullah G?l, b?t?n engellemelere, oyunun kural? say?lmayacak m?dahalelere kar??n ?ankaya?ya ??kan ki?i olmaktad?r.
  Pek ?ok ?evre, ?halk?n dincile?mesi?ni, ?gericili?in g??lenmesi?ni, ?Bu millet adam olmaz?a kadar varan de?erlendirmeler e?li?inde bunun nedeni olarak ?ne s?r?yorlar. Ama ger?ek bundan daha ?tededir. ??nk? Abdullah G?l?? ?ankaya?ya ??karan son se?imde se?ilmi? olan vekiller ve AKP?nin ald??? y?zde 46?y? a?an oy g?r?nse de, bu se?im sonucu da pek ?ok i? ve d?? geli?meyle birlikte ortaya ??kan bir olgudur. Bu geli?melerin ba??nda da ABD?nin Ortado?u?ya m?dahalesi ve ??l?ml? ?slam? modeli olarak T?rkiye?yi ?rnek g?stermesi; AKP?nin GOP?ta ABD?nin verdi?i rol? oynamak i?in son derece hevesli bir parti olarak ortaya ??kmas? vard?r. ?kinci ?nemli neden, AB?nin T?rkiye?de giri?ti?i ?yeniden in?a?da, AKP?nin ?ahs?nda uyumlu bir ?i?birlik?i h?k?met? bulmas?d?r. ???nc?s? ise bu ilk iki ko?ulla s?k? s?k?ya ba?l? olarak, IMF-D?nya Bankas? ?nderli?inde T?rkiye?de uluslararas? sermayenin tam dola??m?n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? program? (IMF-T?S?AD program?) a??s?ndan AKP?nin, hem yoksul halk y???nlar?n? hem de geleneksel devlet?i g??leri frenleyecek bir parti olarak d?rt bu?uk y?ll?k iktidar? boyunca hizmette kusur etmemesidir. Ve nihayet G?l?? ?ankaya?ya ??karan son etken, CHP ve arkas?ndaki asker ve sivil g?? odaklar?n?n milliyet?ili?i de arkalar?na alan stat?kocu, d?zen savunucusu tutumlar?n?n halk indinde AKP?yi (G?l??) ?ehveni?er? bir se?enek haline getirmeleridir.
  CHP stratejisinin stat?koculu?u ve sonu?ta ??kmesi, hem ABD?nin hem AB?nin hem de ?teki uluslararas? sermaye merkezleriyle AKP ve h?k?metinin i?birlik?ili?inin ?st?n? ?rten bir durumu da yaratm??t?r.
  Ortaya ??kan durum, T?rkiye ?st?nden kendi ??karlar?n? ger?ekle?tirmek isteyen t?m g?? odaklar? i?in AKP?yi ve onun i?inden birinin cumhurba?kan? olmas?n? sevin?le kar??lamay? kolayla?t?rm??; ?stelik onlara, ?Bak?n biz T?rkiye halk?n?n iradesine ne kadar sayg?l?y?z? deme f?rsat? tan?m??t?r. Teferruat?ndan ar?nd?r?rsak ABD ve AB?den G?l??n cumhurba?kanl??? i?in gelen mesajlar, se?imden ?nce de sonra da son derece a??k ve G?l?? destekleyici mahiyette olmu?tur. Bunlar, G?l??n dostlar?, i?birli?i yap?lacak demokrat ki?ilikli bir zat oldu?unu a??k?a s?ylemi?lerdir. Ayn? destek, kimi zaman laf? geveleseler de i? ve d?? b?y?k sermaye ?evreleri bak?m?ndan da ge?erli olmu?tur.
  Dolay?s?yla ?unu rahatl?kla s?yleyebiliriz ki G?l, ABD?nin, AB?nin, IMF?nin Ko?lar?n, Sabanc?lar?n, yerli ve yabanc? tekellerin ??karlar?n?n ortakla?t??? bir konseptin aday? olarak ortaya ??km??; onlar?n deste?i ile ?ankaya?ya ??kmaktad?r.
  Son se?imde AKP?nin kazand??? ba?ar?, anketlerde b?y?k ?o?unlu?un G?l??n ?ankaya?ya ??kmas?na s?cak bak?yor olmas?, bu ger?e?i, G?l??n halk?n, T?rkiye?nin ??karlar?n?n de?il ama b?y?k sermaye g??lerinin Ortado?u?da egemenlik pe?inde ko?an emperyalist g??lerin ??karlar?n?n savunucusu olaca?? ger?e?ini de?i?tirmez. ??nk? G?l?e kamuoyu deste?inin arkas?nda, b?y?k sermaye medyas?n?n propagandas? oldu?u kadar ayn? zamanda G?l??n se?ene?i olarak ortaya ??kan CHP ve arkas?ndaki g??lerin ?ankaya?ya ??k???; ?e?inin t?rbanl? olup olamamas?na? indirgemek dahil yarat?lan ?kaos? vard?r. Bu y?zden de AKP?nin se?im ba?ar?s?nda oldu?u gibi G?l??n ?ankaya?ya ??kmas?nda birinci rol i? ve d?? sermaye g??lerinin stratejisiyle AKP ve G?l??n uygunlu?u ise, ikinci rol (ve b?t?n di?er ili?kilerin ?st?n? ?rtme rol?) CHP ve onun AKP?ye kar?? stratejisinin halk taraf?ndan reddedilmi? olmas?d?r. Bu y?zden de G?l?? ?ankaya?ya ??karan, b?y?k ?l??de CHP olmu?tur. Ve G?l, ironik g?r?nse de s?radan vatanda?tan ?ok CHP?nin de cumhurba?kan? say?l?r!
  www.evrensel.net