Oyuncak se?mek ?ocuk i?i de?il

Yaln?zca e?lencenin de?il ?ocuklar?n geli?iminin ?nemli bir par?as? olan oyuncak, son g?nlerde ?zellikle ?in mal? ?r?nlerin zehirli oldu?u haberleri ?zerine tart??ma konusu oldu.


Yaln?zca e?lencenin de?il ?ocuklar?n geli?iminin ?nemli bir par?as? olan oyuncak, son g?nlerde ?zellikle ?in mal? ?r?nlerin zehirli oldu?u haberleri ?zerine tart??ma konusu oldu. Bakanl?k taraf?ndan ??retmenlere oyuncak se?imi hakk?nda ders verilece?i de a??kland?. ?zellikle ?? ya??n alt?ndaki ?ocuklar i?in yanl?? oyuncak se?imi ciddi riskler ta??yor. ?ocu?unuzun oyuncaklar?yla g?ven i?inde oynamas? i?in ya?a g?re dikkat edilmesi gereken kurallar var. Unutulmamas? gereken ba?ka bir kural da bu uyar?lar?n zekayla ilgili de?il ?ocu?un ya??n?n gerekleriyle ilgili oldu?u.
?? ya? alt?
?? ya??n alt?ndaki ?ocuklar ellerine ge?irdikleri her ?eyi a??zlar?na g?t?rmek isteyecektir. Bu nedenle kesinlikle k???k par?alar i?eren oyuncaklardan uzak durulmal?. Sivri u?lu, par?alanabilecek oyuncaklardan da ka??n?n.
K???k m?knat?slara sahip oyuncuklar, misketler ve k???k toplarla oynanan oyunlar bu ya? grubu i?in uygun de?ildir.
Bu ya?lardaki ?ocuklar oyuncaklar?n? ?ekecek, b?kecek ya da h?rpalayacakt?r. O y?zden g?z, burun gibi par?alar?n sa?lam olmas? gereklidir. Ayr?ca art?k evin i?inde rahat?a dola?abilen ?ocuk, ?st?ne binip oturabilece?i b?y?k hayvan t?r? oyuncaklar?, k???k sand?k, sepet ve tabureleri se?er.
3-5 ya? aras?
K???k par?alar? yutarak bo?ulma tehlikesi h?l? ge?erlidir. ?ocuk bu d?nemde yarat?c?l???n? kullanmak isteyecektir. Bu nedenle resim malzemeleri ilgisini ?ekecektir. ?ocu?unuz tahta bloklar ile b?y?k par?alardan olu?an plastik par?alarla ?e?itli ?ekiller olu?turmaktan b?y?k zevk alacakt?r. Kum, oyun hamuru gibi ?ekil verebilece?i, el becerisini geli?tirmek yan?nda, hayallerini ger?ekle?tirebilece?i oyuncaklar bu d?nemden sonra en s?k oynanan oyuncaklard?r.
6-12 ya? aras?
Bu ya?larda top, seksek, dama gibi oyunlar ?ocu?un ilgisini ?eker. Maketler, yap-boz oyunlar? ve parmak boyas?, ka??t hamuru, karakalem-suluboya ya da pastel boyalarla resimler, oyun hamurlar?, sessiz sinema gibi oyunlar da oyuncaklar?n yerini alm??t?r. Silah gibi oyuncaklarda ?ocu?unuz ?srar ediyorsa mutlaka parlak renkleri se?melisiniz ki ger?ek g?r?nt?s?nden uzakla?s?n.
12 ya??n ?zerinde de soyut d???nme ve ak?l y?r?tmeye y?nelik oyun ve oyuncaklar (basit mikroskop ya da teleskop, kimya ya da elektronik setleri gibi) ile ba??ms?z ya?am becerileri kazanmaya y?nelik (y?r?y??, bisiklete binme ve kamplar gibi) oyun ve oyuncaklar ?nerilir. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net