UZUN MESAFE

 • Bug?n sizleri muhtemelen bilgi sahibi olmad???n?z bir konuda cevab?n? kafadan att???n?zda dahi do?rulu?undan ad?n?z gibi emin olabilece?iniz bir bulmacaya davet etmek istiyorum.


  Bug?n sizleri muhtemelen bilgi sahibi olmad???n?z bir konuda cevab?n? kafadan att???n?zda dahi do?rulu?undan ad?n?z gibi emin olabilece?iniz bir bulmacaya davet etmek istiyorum. 'G?n?m?zde d?nyan?n herhangi bir ?lkesinde tak? ama?l? ithal edildi?inde vergiden muaf olan ama ila? vasf?yla ithalat?ndan vergi al?nan de?erli bir maden var m?d?r?' Cevab?n?z b?yle soruya b?yle cevap mealinde 'evet' ise ikinci soruya ge?ebiliriz. 'Bu sizce hangi ?lke olabilir?'
  Evet ?lkemizde baz? hastal?klar?n tedavisinde ?nemli bir yere sahip olan alt?n tuzu i?eren ila?larda di?er t?m ila?lar gibi KDV uygulan?yor. T?p literat?r? kar??t?r?ld???nda Romatoid Artrit hastal???nda ?nerilen be? temel ila? aras?nda yer alan alt?n tedavisinin ?lkemizde giderek daha az tercih edilmeye ba?land??? g?r?l?r. D?nyada da benzer bir s?re? ya?anmakla birlikte ?lkemizde bir?ok merkezde neredeyse kullan?lmama noktas?na gelmesinde gerek?e olarak ila? olarak alt?n preperatlar?n?n ithalat?nda ya?anan sorunlar ve KDV'nin de etkisiyle maliyet y?ksekli?ine vurgu yap?lmaktad?r. D?nyada alt?n talebinde ABD, Hindistan ve ?in'den sonra d?rd?nc? s?raya yerle?en T?rkiye'nin ayn? elementin ila? format?nda mazerete sahip olmas? bir ba?ka kara mizah ?rne?i olsa gerek.
  Asl?nda meseleye Bergama veya U?ak E?me'den bir Romatoid Artrit hastas?n?n g?z?yle bakmakta yarar var. On y?llard?r verdikleri m?cadelede kazan?lm?? onca yarg? karar?na kar??n i?letilmeye devam eden bir alt?n madeninin k?y?s?nda o g?zler neler g?rmedi ki! B?t?n? saymakla bitmez ama vergi bahsini h?zl?ca g?zden ge?irmeye ne dersiniz? ??letmecinin ge?mi?te i?lenmemi? alt?n? vergiden s?y?rmak i?in ?stanbul yerine ?svi?re'ye g?ndermesi, yan? s?ra yurtd???ndan ithal edilen i?lenmemi? de?erli ta? ve alt?ndan ?lkemizde 2004 y?l?ndan bu yana KDV al?nmamas? ilk anda akla gelenler. Ve ?imdi kendisi hasta, tedavisi i?in ?nerilenler aras?nda hekimi alt?n i?eren ila?lardan s?z ediyor. Temini ise rant? kadar kolay de?il. ?stelik ithalat?nda KDV var. Has?l? dayan Bergamal? y?rek dayan!
  Konuyu hasta haklar? boyutu ile ele ald???m?zda ise alt?n i?eren ila?lardan KDV al?nmas?na kar?? ??karken di?er t?m ila?lardan farkl? bir boyut daha oldu?unu d???n?yorum. ?la? i?in alt?n?n i?lenmi? hali oldu?undan KDV al?n?yor arg?man?n? ??r?tmek kolay olsa gerek. Unutmayal?m ki de?erli ta?lar?n i?lenmi? halinde de k?smi KDV istisnas? var. ??yle ki; de?erli ta?lar? i?leyerek yap?lan m?cevherlerin ithalat?nda i?lenmemi? ta??n de?eri d???lerek sadece i??ilik ve k?r pay? gibi yarat?lan katma de?er ?zerinden y?zde 18 oran?nda vergi al?n?yor. Benzer bir talebi ilgili ila? i?in yapmak gerekti?ini d???n?yorum.
  Bu arada bir de temennim var. Ak?eli konularda olas? yanl?? bilgi payla??m?m?n bilenlerince yeniden kaleme al?nmas?. O yaz?ya bir de korsan sorum olacak. ?imdilerde Japonya'dan sonra T?rkiye'ye de sirayet etti?i bilgisi internette dola?maya ba?layan alt?n tozunun yemeklere ?e?ni olarak kat?lmas? e?er do?ruysa ilgili restoranlarda KDV nas?l hesaplanmal?; bir ikincisi alt?n tozundan yemek tadanlar?n gaita ??kt?s? milli servet olarak ele al?nabilir mi?
  ...
  Romatoid Artrit

  S?z? bu kadar tek bir hastal?k etraf?nda dola?t?r?nca belli belirsiz eklem yak?nmas? olan okurun kafas?nda acaba bende de bu hastal?k var m? sorusu uyanm?? olabilir. B?y?k bir do?ruluk pay?yla sizde Romatoid Artrit hastal??? olmad???n? s?yleyebilirim. ?ng?r?mde hareket noktam?n semptomlar? hakk?nda aktar?mda bulunmad???m bir hastal??? kendinize yak??t?rman?z oldu?unu san?r?m kendiniz de anlam??s?n?zd?r.
  Zaman i?inde tuttu?u eklemlerde a?r?, ?i?lik, hareket k?s?tl?l??? ve bazen ?s? art?m? yapabilen, diz gibi b?y?k eklemler yan? s?ra s?kl?kla el ve ayaklardaki k???k eklemleri tutan, hatta ?ene eklemini bile etkileyebilen, en ?nemli ?zelliklerinden birisi ilk aylar istisna olabilmekle birlikte karde? eklemleri simetrik tutan ve yine sabahlar? ellerde " bal mumu" olarak tarif edilegelen sabah tutuklu?u yaratan, nadir de olsa eklem d??? organlar? da tutabilen bir hastal?kt?r Romatoid Artrit. Tan?da laboratuar ve r?ntgenden ziyade iyi aktar?lm?? bir ?yk? gereklidir. Daha fazlas?n? merak edenlere ?nerim bir hekime ba?vurmalar? olacakt?r. Sa?l?cakla kal?n!
  ...
  Masals? tedavi

  Size masals? bir tedaviden bahsedece?im bug?n, Romatoid Artrit tedavisinden. Tan? alanlar bilir nedenini. Hekimin tedaviye dair her s?z? en duyars?z hastay? bile saklamaya ?al??t??? bir ku?ku ve ara?t?rmaya iter. Nas?l olmas?n ki! ?sterseniz kulak misafiri olal?m:
  'Size baz? ila?lar yazd?m. Birincisi bir kanser ilac? ama siz kanser de?ilsiniz, ikincisi s?tma ilac? ama siz s?tma de?ilsiniz ?stelik eczanede bulamazs?n?z, ???nc?s? alt?n ama kuyumcuda sat?lmas? yasak.' Bir masaldan f??k?rm?? duygusu verse de bu c?mle ger?e?i yans?t?yor. Konu?an ise bir kahin de?il, hekim. C?mleyi hastadan saklayan h?zland?r?lm?? ?lkemiz t?p ortam?nda ise imdada her an g?ndelik ili?kiler girebilir:
  -Hem?ire han?m romatizma i?nem vard?, yapar m?s?n?z?
  -Elbette. Ama durun, bunu yapamam, bu bir kanser ilac?!
  - Ne? Kanser mi dediniz?
  -Te?hisinizi bilmiyor muydunuz? Belki de eczac? yanl?? ila? vermi?tir?
  -Sanm?yorum. D?n yazd??? bir ilac?n da eczanelerde sat?lmad???n? ve s?tma sava? merkezinden almam?z gerekti?ini s?yledikten sonra tan?n?n R. Artrit oldu?unu okuyan eczac? kalfas? da sizin gibi ?a??rm??t?. Ha, bir de ???nc? ilac?m var ki yurtd???ndan gelecekmi? ve alt?n i?eriyormu?. Yoksa bu doktor sahte mi, ya da benim ?zerimde deney mi yap?yor? Kanser, s?tma ve alt?n! Kendimi romatizmal? halimle Bermuda ?eytan ??geninde gibi hissettim. Sahi ne yapay?m dersiniz?
  -Siz en iyisi mi doktorunuzu de?i?tirin.
  Bu ve benzeri diyaloglara ?o?u kez ev halk?, hatta konu kom?u da kat?l?r. Oysa ya?am boyu iyilik hali ve alevlenmelerle s?rebilecek ve kimi zaman g?ndelik ya?amdan al?koyan bu hastal???n olmazsa olmaz ve ?o?u zaman bir arada kullan?lmas? zorunlu olan ila?lar?d?r s?z konusu olan. ??lerinden bir tanesi var ki temini apayr? bir yaz? konusu olacak kadar ?etrefildir. Eczanelerden sat??? yasak, da??t?m? devlet tekelinde, kare bulmacalar?n m?davimlerince cevab? en kolaylar aras?nda an?lan ama romatizma hastalar?nca temini ?lkemizde en zor olan?, yani ilac?n hem var hem yok hali: Kinin
  Sizi daha fazla s?kmamak i?in en iyisi masal?m?za geri d?nmek. Evvel zaman i?inde can? s?k?lanlara saz? e?li?inde ya sab?r anlam?nda besmele ?eken ozan? olan bir ?lke varm??. Gel zaman git zaman saz ?alan elleri hastalanm??, hekimler R.Artrit demi?ler. Tedavi olmak i?in yurtd???na ??kmak istedi?inde pasaport vermemi?ler. Rivayete g?re bug?n h?l? ya??yor olsaym?? yakaland??? hastal?kta o y?llar?n tedavisinde daha ?ncelikli yeri olan ve bir ihtimal hastal???nda da kullan?lm?? olabilecek alt?n konusunda bug?nlerde bizlere Bergama'dan E?me'den ses verir olacakm??:
  Ruhi Su, iyi ki ya?ad? bu topraklarda!
  Dr. Zeki G?l
  www.evrensel.net