Ku?adas? ?yk? ve ?iir G?nleri 4. y?l?nda

Ku?adas? Belediyesi?nce d?zenlenen ?yk? ve ?iir G?nleri?nin d?rd?nc?s?, bu y?l 5?7 Eyl?l tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek.


Ku?adas? Belediyesi?nce d?zenlenen ?yk? ve ?iir G?nleri?nin d?rd?nc?s?, bu y?l 5?7 Eyl?l tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek. Etkinlik, Ku?adas??nda ?l?e Halk K?t?phanesi?nde yap?lacak. Ayd?n ili ve ?evresindeki kurulu?larca da desteklenen etkinlik T?rk ?yk? ve ?iirlerini, edebiyat?? ve k?lt?r ustalar?n? ?lke ?ap?nda tan?tmay? ve d?nyada bar??a katk?da bulunmay? ama?l?yor. ?yk? ve ?iir g?nlerinin bu y?l ki onur konuklar? Kemal Bekir, Arif Damar, Fikret Otyam ve Vecihi Timuro?lu olacak. Celal ?nal??n sunuculu?unu ?stlendi?i etkinli?e kat?lacak edebiyat?? ve bilim adamlar? ise ??yle: Yrd. Do?.Dr. T?lay Akkoyun, Sina Akyol, Recai Atalay, Mehmet Atilla, Talat Avc?, Zafer Doruk, Vicdan Efe, G?lseren Engin, ?zgen Ergin, Do?. Dr. Hasan Erkek, Sultan Su Esen, Kemal G?nd?zalp, Mehmet Arslan G?ven, Nur ???z?, Yrd. Do?. Dr. ??kran Kara, A.Neyzar Karahan, M.Sad?k K?r?ml?, Prof. Dr. O. Bilge Kula, Ayla Kutlu, Haldun H. Marlal?, A. Zeki Muslu, Prof. Dr. ?zdemir Nutku, Ak?n ?nen, Belma ?zg?n, As?m ?zt?rk, Mucize ?z?nal, Dr.Hidayet Say?n, Din?er Sezgin, Osman ?ahin, Tahsin ?im?ek, Erhan T??l?, B?lent Top, Murat Tuncel, O?uz T?mba?, Dr. Halit Umar, ?i?dem ?lker, Zehra ?n?var, Mustafa Veli Ercan Yaren, Halim Yaz?c?, Hayri K.Yetik, M.Ulu?tekin Y?lmaz, Nilay Y?lmaz ve Muzaffer ?zg?.
?lk g?n, ?Cumhuriyet Sonras? T?rk ?iiri?nde K?r?lma D?nemleri? tart???lacak, onur konuklar?yla bir s?yle?i ger?ekle?tirilecek, ?yk?c?ler ?yk?lerini seslendirecekler.
Birinci g?n ak?am? G?vercinada?da Ku?adas? Belediye Ba?kan? Fuat Akdo?an??n ?Ho? geldiniz kokteyli? ve Kerem G?rsev Triosu?nun Jazz dinletisi var.
?kinci g?n sabah panelinin konusu, ?Cumhuriyet Sonras? T?rk ?yk?s??nde K?r?lma D?nemleri?. ??leden sonra ise, ?Cumhuriyet Sonras? T?rk Roman??nda K?r?lma D?nemleri? ele al?nacak. Sonras?nda ?airler ?iirlerini seslendirecekler.
3. g?n ?Tiyatro ve Edebiyat? konulu panelle ba?l?yor. ??leden sonra Muzaffer ?zg? ?S?n?r? adl? tiyatro oyununu tan?tacak. Ard?ndan oyun, Ku?adas??nda ilk kez sahnelenecek. Sonras?nda Yrd. Do?.Dr. T?lay Akkoyun ve Yrd. Do?.Dr. ??kran Kara ba?lang?c?ndan bug?ne Ku?adas? ?yk? ve ?iir G?nleri?ni de?erlendirecekler. ?al??ma g?n? sonunda ?Sanat ve Toplum? konulu etkinlik ortak bildirisi tart???lacak.
Etkinli?in son ?al??ma g?n? ak?am? Ku?adas? Gen? ??adamlar? Derne?i?nin kokteylinde Sema G?sterisi sunulacak. 4. g?n, Dilek Yar?madas??na (Milli Park) ?evre gezisi d?zenleniyor. Etkinlikte yans? g?sterimlerinin yan? s?ra 3 g?n s?reyle ?Bir ?yk? Yapal?m? ba?l??? alt?nda 10?16 ya? grubuna y?nelik at?lye ?al??mas? s?rd?r?lecek, foto?raf ve heykel sergilerine yer verilecek. Etkinlik s?resince, imza saatleri d?zenlenecek; okuyucular etkinlikte yer alacak yazar ve bilim adamlar?n?n kitaplar?yla bulu?turulacak. Bu y?l d?rd?nc?s? yay?nlanacak olan ?Ku?adas??nda ?yk??ye ve ?iir?e Yolculuk? kitab?nda ge?ti?imiz y?llarda oldu?u gibi yine panellerde ?ne s?r?len g?r?? ve d???nceler ile ?air ve ?yk?c?lerin yap?tlar?na yer verilecek. Ku?adas??nda ya?am?? olan Orhan ?ubuk?u, Halil Kocag?z ve Osman Zeki ?zturanl??ya ise ?zel bir b?l?m ayr?lacak.
Etkinli?in genel koordinat?rl???n? Selim Esen yap?yor. D?zenleme kurulunda Ahmet Say, Talat Avc?, Sultan Su Esen, A.Zeki Muslu, Belma ?zg?n ve Dr.Halit Umar yer al?yor. ?nternet ortam?ndaki T?rk?e Sanal Dergi ?Anafilya?n?n da katk? koydu?u ?Ku?adas? ?yk? ve ?iir G?nleri?, kapsam? ve i?eri?i ile il?enin k?lt?rel kimli?ine de yeni bir boyut kazand?r?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net