29 Ağustos 2007 04:00

?eftali Dede?nin Tacim ?i?ek?i

?lk kez ?zmir?de y?zy?ze geldim, Tacim ?i?ek?le. Daha ?nceden biliyordum yap?tlar?n?, ama hi? kar??la?mam??t?m, kendisiyle.

Paylaş

?lk kez ?zmir?de y?zy?ze geldim, Tacim ?i?ek?le. Daha ?nceden biliyordum yap?tlar?n?, ama hi? kar??la?mam??t?m, kendisiyle.
Cengiz Bekta??lar?n, G?ng?r Gen?ay?lar?n, G?ls?m Cengiz?lerin y?netiminde bulundu?u son ciddi T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS) d?neminde TYS?nin ?zmir Temsilcisi?ydim. Sahiden ne g?zel, ne ciddi, ne sa?l?kl? ?al???yordu o zamanki T?rkiye Yazarlar Sendikas?. Sadece ?zmir?de, benim temsilcilik d?nemimde, yani 2 y?lda, TYS ad?na 200 civar?nda etkinlik yapm??t?k. Sel?uk, Urla gibi ?evre il?elerde ya da kent i?inde, varo?larda ve ba?ka yerlerde. Metin Erten de temsilciyken ?al??malar ayn? bi?imde, ayn? yolda y?r?d?... Sonra el de?i?tirdi y?netim. Yeni gelenler b?y?k bir ba?ar?yla(!) 3 y?lda ?Kayyumluk? noktaya getirdiler T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?. Neyse, Eyl?l sonundaki ?Acil Genel Kurul?da takke d??ecek, kel g?r?necek. San?r?m, benim rahat?m?n ka?t???n? iddia ederek, bir tak?m komplolar kurdu?umu im? eden TYS?nin ba?? Bay Enver Ercan, benim ?Ka?an rahat?m?n ne oldu?u?nu a??klar. Onurlu bir insan oldu?u i?in g?veniyorum ona...
Neyse... Sevgili Tacim ?i?ek o g?nlerde T?rkiye Yazarlar Sendikas? ?zmir Temsilcili?i?nin hemen hemen t?m etkinliklerinde g?rev al?yor ve hakk?yla yap?yordu. Bir kez bile, bir engel ?ne s?r?p, kaytarmad?... ?stelik dolu dolu gelirdi, haz?rl?kl? olurdu. Oysa ?n?nde baz? engeller vard?. ?rne?in ??retmenlik g?revi... Bir yerde okulu ve ??rencileri onun her ?eyiydi. Ama yine de bizi b?rakmazd?. Tabi ben de s?yle?i ya da panel saatlerini Tacim?i g?zeterek ayarlard?m...Tacim ?i?ek? in en b?y?k sevgilisi o?lu Se?kin? di. Se?kin s?z konusu oldu?u zaman akan sular dururdu. Onun rahats?zl??? y?z?nden s?k s?k tedaviye g?t?rme zorunlulu?u vard?. Baz? haftalar 4-5 g?n?n? buna ay?r?rd?, tabii okul saatlerinin d???nda. B?yle durumlarda bile, TYS etkinli?indeki g?revini l?y?k?yla yapard?. Yaln?z bir k?t? huyu vard?, birikimini herkesle payla?mak i?in l?f? biraz fazla uzat?rd?...?zetle Tacim?i hangi etkinli?e ?a??rd?ysak, uzak-yak?n demeden, i?inin oldu?unu ?ne s?rmeden geldi, verilen g?revi yapt?.
Bir yandan paneller, s?yle?ilerin d???nda dergilere, yerel gazetelere yazarken, ?te yandan da yeni yap?tlar?n? g?n?????na ??kar?yordu.
??te romanlar?: Ayk?r? Sevdalar S?ylencesi ve Bozk?rda Patlayan T?fek.
?yk? kitaplar?: Beyaz K?sa Pantolon ve Ya?am?n ?zge Yorumu.
?iir kitaplar?: T?rpand?r Ellerimiz Ac?ya, S?remez Daima H?km? Ac?n?n ve G?lya?am.
?ocuklar i?in haz?rlad??? kitaplar ise ?o?unlukta: ?eftali Dede, Elma A?ac?, Kurtk?ran, G?vercinler, G?n??????na Mektuplar, Alt?n ?kizler, E?ek ?alanlar ?etesi ve Se?kin? in Masalc? Ninesi.
Bir de o?lu Se?kin?in kahraman? oldu?u, ?Se?kin? in Ser?venleri? ana ba?l??? alt?nda 5 kitapl?k bir dizi: ?l?ms?z Ku?, Masalc? Nine, Kay?p K?y?n ?zinde, Me?hul Kurtar?c? ve D?? ?1kesi...
Tacim ?i?ek?in bir sevdi?im taraf? da i? temizli?i ve yard?mseverli?i.
Herhangi bir konuda yard?m isteyin Tacim?den, ko?ar, gelir ve i?inizi halleder. Ama bu yard?mlar?, dostluklar? y?z?nden zaman zaman da en yak?n arkada?lar?ndan, ?evresinden kaz?k da yer...
Severim Tacim ?i?ek?i, her ?eyden ?nce ?retken olu?undan?
B?lent Habora
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Latin Amerika r?zgar? bu kez ?zmir?de esecek

SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa