Fotoğraf: Evrensel

?Sokak?ta ?enlik var!

Gen? Sanat??lar Giri?imi, Hangar Sanat Derne?i?nin katk?lar?yla 31 A?ustos-2 Eyl?l tarihlerinde Galata Meydan? ve T?nel aras?nda kalan sokaklarda d?zenleyecekleri ?Sokakta? ?enlik ile t?m sanatseverleri sanat? payla?maya davet ediyor.


Gen? Sanat??lar Giri?imi, Hangar Sanat Derne?i?nin katk?lar?yla 31 A?ustos-2 Eyl?l tarihlerinde Galata Meydan? ve T?nel aras?nda kalan sokaklarda d?zenleyecekleri ?Sokakta? ?enlik ile t?m sanatseverleri sanat? payla?maya davet ediyor. Ya?ama eyleminin bile sanata d?n??t?r?lebilece?i d???ncesiyle yola ??kan gen? sanat??lar, farkl? k?lt?rlerin y?zy?llarca birlikte var oldu?u Beyo?lu?nda bu ?e?itlili?i bir sanat bayram? ile kutlamak ve sanat?n bu semtin sokaklar?nda ?zg?rce, co?kuyla ve t?m insanlar? kucaklayarak hayat bulmas?n? desteklemek amac?yla ?Sokakta? ?enlik d?zenliyor. Farkl? k?lt?rlerin y?zy?llarca birlikte var oldu?u Beyo?lu?nda bu ?e?itlili?i bir sanat bayram? ile kutlamak ve sanat?n bu semtin sokaklar?nda ?zg?rce, co?kuyla ve t?m insanlar? kucaklayarak hayat bulmas?n? desteklemek amac?yla d?zenlenen ?enli?e herkesi i?indeki sese kulak verip, sadece izleyici olarak de?il, kat?l?mc? olarak da kat?lmaya ?a??r?yorlar.
Herkese a??k ve ?cretsiz
Gen? sanat??lar performans ve at?lye ?al??malar?yla sanatseverlerle bulu?urken, ?stanbullular etrafta ate? ?fleyen, top ?eviren, kukla oynatan, pandomim yapan performans??lar g?recek. ?ocuklar ve yeti?kinler, kendileri i?in d?zenlenen etkinliklere kat?larak soka?a ve hayata dair k?sa filmler izleyecek, sokaklara yerle?tirilen foto?raflar?, heykelleri birlikte izleyecek, belki ilk defa bir sokak tiyatrosu izleyecek ve o tiyatronun oyuncusu olacaklar. Sanat??lar, D?n?p bak?lmayan, i?ine dalmaktan ?ekinilen veya umursanmayan renklerin, seslerin, hareketlerin fark edilmesini sa?lamak i?in, platform, ses sistemi, projekt?rler olmadan ger?ekle?tirecekleri performanslarda soka??n dilinden konu?acak, g?nl?k ya?amlar?na devam edecekler. Sokakta ?enlik k?sa film, at?lye, etkinlik veya performanslar?yla herkese a??k ve ?cretsiz olacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net