??gallere son, sava?lara hay?r!

Almanya, bu y?lki 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??n? yayg?n g?steri, miting ve toplant?larla kutlamaya haz?rlan?yor.


Almanya, bu y?lki 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??n? yayg?n g?steri, miting ve toplant?larla kutlamaya haz?rlan?yor. ?lkenin en az?ndan 150 b?lgesinde 1 Eyl?l etkinlikleri d?zenlenecek. Bar?? Hareketi taraf?ndan yap?lan a??klamada, ?Bu y?lki bar?? g?sterilerinin merkezinde Berlin?in Afganistan politikas? olacak? denildi.
H?k?met, eyl?l ve ekim aylar?nda Afganistan?daki i?gal g?c? Alman ordusunun faaliyetleriyle ilgili ?? de?i?ik karar ?nergesini parlamentoya sunacak. 1 Eyl?l ve 15 Eyl?l g?sterilerinin g??l? ge?mesinin, Federal Parlamento?nun karar?n? etkileyece?i bildiriliyor. S?z konusu kararlar?n engellenmesi beklenmese de, ?Karar al?nmas?n?n zorla?t?r?lmas? bile bir ba?ar? olacakt?r? deniliyor.
DGB?den 1 Eyl?l ?a?r?s?
?te yandan Alman Sendikalar Birli?i (DGB) de ilk kez 1 Eyl?l 1957?de kutlanan ?Sava?a Kar?? G?n??n (Antikriegstag) 50. y?ld?n?m? vesilesiyle yapt??? ?a?r?da, ??lk g?steri 50 y?l ?nce nazi Almanya?s?n?n, Polonya?ya sald?rmas?n? hat?rlatmak ve ?kinci D?nya Sava???n?n 60 milyon kurban?n? anmak i?in yap?lm??t?. Bug?n a?l???n, yoksullu?un, s?m?r?n?n, ?iddetin ve sava?lar?n olmad??? bir d?nya i?in m?cadele ediyoruz. Ge?en y?zy?l?n ikinci yar?s?ndan sonra, Avrupa?n?n b?y?k b?l?mlerinde bar?? hakim olsa da d?nya ?l?e?inde bundan ?ok uza??z? ifadelerine yer verildi.
Fa?izm bir daha asla!
Alman Bar?? Konseyi S?zc?s? Peter Strutynski ise yapt??? a??klamada, ?Bat??da ?Sava?a Kar?? G?n? ve Do?u?da ise ?D?nya Bar?? G?n?? olarak kutlanan 1 Eyl?l??n g??l? ge?mesi i?in herkes elinden geleni yapmal?? dedi. 1 Eyl?l g?sterilerini d?zenleyenlerin hi?bir zaman ge?mi?e tak?l?p kalmad?klar?n? dile getiren Strutynski, ?1 Eyl?l g?sterilerinde hi?bir zaman g?ncel geli?meler ve gelecek g?z ard? edilmemi?tir. Aksine, ge?mi?ten ??kart?lan derslerle bug?ne m?dahale ediliyor? ifadelerini kulland?. Fa?izmin kurbanlar?n?n, toplama kamplar?ndan sa? kurtulanlar?n ?Fa?izm bir daha asla! Sava? bir daha asla!? diye ant i?tiklerini hat?rlatan Strutynski, ?Bu gelece?e d?n?k bir ?a?r?d?r? diye konu?tu.
Ayr?ca, yap?lan bu bar?? etkinliklerinde Almanya?da son ?rk?? sald?r?lar?n da g?ndeme getirilece?ini bildiren Strutynski, ?E?er bug?n eski ve yeni naziler insanlar? sokaklarda koval?yorlarsa, insan d??man? ?rk?? ideolojileri hi?bir engelle kar??la?madan, kamuya ait meydanlarda ve polis korumas? alt?nda ilan edebiliyorlarsa ve bunlara kar?? m?cadele eden gen? antifa?istler ve sendikac?lar engellenip kriminalle?tiriliyorlarsa; bu, politik ve hukuksal skandald?r? dedi.
Sendikalara ele?tiri
Taban ve y?netimdeki ?eli?kiler nedeniyle sendikalar? da ele?tiren Strutynski, ?Bar?? politikalar? konusunda sendikalar?n y?netim kurullar? tabanlar?na z?t bir pozisyondalar? diye konu?tu. ?Ordunun, Afganistan?dan ?ekilmesi, savunma ordusu olarak kurulan ordunun d?nya ?ap?nda operasyonlara kat?lan sald?rgan bir orduya d?n??t?r?lmesinin engellenmesi ve soysal hak gasplar? yerine silahs?zlanma talebi, bug?n DGB?ye de yara??r bir tutum olacakt?r? diye konu?an Strutynski, ?15 Eyl?l ne kadar g??l? ge?erse Meclis o kadar zorlanacak? dedi. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
BM: Afganistan?da afyon ?retimi rekor d?zeyde

BM Uyu?turucu ve Su?la M?cadele Dairesi (UNODC), i?gal alt?ndaki Afganistan?da afyon ?retimine ili?kin yay?nlad??? raporda, durumun ?korkun?? oldu?unu bildirdi. BM, Afganistan?da afyon ?retiminin ?lke genelinde sadece bir y?lda y?zde 34 artt???n? kaydetti. Buna g?re d?nyada el de?i?tiren uyu?turucu hammaddesinin y?zde 93?? Afganistan?dan sa?lan?yor.
?lkede 193 bin hektar alanda afyon yeti?tiriliyor. Sadece Helmand?da yap?lan afyon ?retimi bile Kolombiya?n?n tamam?ndaki ?retimi geride b?rak?yor.
Ge?en y?l 6 bin 100 olan toplam afyon rekoltesinin, bu y?l 8 bin 200?e ??kt??? bildirildi. Raporda, uyu?turucu ile m?cadele programlar?na ak?t?lan milyonlarca dolar yard?m paras?na kar??n, eroinin hammaddesi olan afyon (ha?ha?) bitkisinin ekiminin de yayg?nla?t??? ifade edildi.
Afganistan?da ?ift?ilerin, ge?imlerini sa?lamak i?in afyon ekmek d???nda ?ok fazla alternatifleri olmamas?, ?sorunu derinle?tiren unsurlar? aras?nda say?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net