Hava-??: Taleplerimizi ald?k

Hava-?? Sendikas? ile THY Teknik A? ve THY AO aras?nda var?lan anla?mayla ilgili bas?n toplant?s? d?zenleyen Hava-?? Genel Ba?kan? Atilla Ay?in; grev oylamas?ndan ?Evet? ??kmas?yla birlikte s?zle?mede istediklerini elde ettiklerini s?yledi.


Hava-?? Sendikas? ile THY Teknik A? ve THY AO aras?nda var?lan anla?mayla ilgili bas?n toplant?s? d?zenleyen Hava-?? Genel Ba?kan? Atilla Ay?in; grev oylamas?ndan ?Evet? ??kmas?yla birlikte s?zle?mede istediklerini elde ettiklerini s?yledi.
Hava-?? Genel Merkezi?nde bas?n mensuplar?yla bir araya gelen Atilay Ay?in, ?T?S?te bizim istedi?imiz y?nde sonu? al?nm??t?r? diye konu?tu. Son s?re?te Ula?t?rma Bakan??n?n da araya girmesiyle i?verenin T?S?i imzalad???n? belirten Ay?in, konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ?Baz? arkada?lar ??cretlerdeki art?? y?zde 10 dolay?nda. Neden imzalad?n?z? dedi. Ancak ?cret ve ?cretle birlikte an?lan di?er gelirlere birlikte bakt???m?zda, ??plak ?crette y?zde 15 dolay?nda bir art?? var. ?e?itli meslek gruplar?na g?re ?cretlerde ortalama y?zde 13 ile 20 aras?nda art?? sa?lanm??t?r. Yani, ?cretler konusunda istedi?imiz yere varm?? durumday?z.?
?G?n?l rahatl???yla imzalad?k?
Bug?ne kadar i?verenlerin, insan fakt?r?n? yok say?p ?irket k?r?n? g?zeterek karar ald???n? ifade eden Ay?in, ?Bu kararlarda de?i?iklik yap?lmas?n? sa?layarak, arkada?lar?m?z?n dinlenme s?relerini uzatt?k ve bunu da s?zle?melerle garanti alt?na ald?k. ?of?r olarak ?al??an arkada?lar?m?z 248 YTL i?e giri? tazminat? al?rken, bunu 595 YTL?ye ??kartt?k? dedi. K?dem tazminat? ve i?e giri? tazminatlar?ndaki art??lar?n son d?nemde ya?anan tart??malarla sa?land???n? belirten Ay?in, g?n?l rahatl??? ile s?zle?meyi imzalad?klar?n? bildirdi.
?Evet?in etkisi b?y?k
T?S masas?nda almaktan vazge?tikleri herhangi bir unsurun olmad???n? vurgulayan Ay?in, ancak g?r??melerde ilerleme sa?lanabilmesi i?in baz? maddelerin oldu?u gibi kalmas? y?n?nde karar ald?klar?n? s?yledi. Grev oylamas?nda sand?ktan ?Evet? ??kmas?n?n ellerini g??lendirdi?ini ifade eden Ay?in, ?Bu sonucun al?nmas?nda sand???n ?ok b?y?k etkisi var. Ancak ?Evet? diyen de ?Hay?r? diyen de sendikam?z?n ?yesidir ve biz, hepsine sahip ??k?yoruz. ??nk? bu Hava-???in ba?ar?s?d?r. Kendi kazan?m?m?z? T?rkiye i??i s?n?f?n?n kazan?m? olarak g?r?yoruz? diye konu?tu.
Toplus?zle?me g?r??melerine devam eden sendikalara kendilerinin izledi?i yolun yol g?stermesini dileyen Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, i?verenlerin de masaya ?l?ml? bir ?ekilde gelmesini temenni ettiklerini s?yledi. Ay?in konu?mas?nda ayr?ca, s?n?f hareketinde di?er sendikalar?n kazan?m ve kay?plar?n? da kendi kazan?m ve kay?plar? olarak g?rd???n? vurgulad?. (?stanbul/EVRENSEL)
Elde edilen di?er haklar
 • Belirsiz s?relilerin 5 g?n olan mazeret izinleri 7 g?ne ??kar?ld?.
 • ?nceki T?S?lerde olmayan yemek yard?m? ?stanbul?da verilmedi?i zaman, yemek ihale bedelinin KDV?siz k?sm?n?n 2.5 kat? tutar?nda her ?al???lan g?n i?in bedel ?denecektir.
 • Halen 57 YTL olan evlenme yard?m?, 400 YTL?ye ??kar?ld?.
 • 61 YTL olan sosyal yard?m ise 1. y?l i?in ayl?k 120YTL, 2. y?l i?inse 130 YTL olarak belirlendi.
 • Kre? yard?m? ayl?k 450 YTL olarak belirlenirken, vak?f kre? ?creti artt???nda yard?m oran? da artacak.
 • 57 YTL olan emzirme yard?m? 250 YTL?ye ??kar?ld?
 • 143 YTL olan ?l?m yard?m? ise 500YTL?ye y?kseltildi
 • Yolluk, yurti?inde g?nl?k 8.6 YTL?den 33.5 YTL?ye ??kar?ld?,
 • 266 YTL olan i? kazas? maluliyet yard?m? da 3000 YTL olarak belirlendi
  www.evrensel.net