Kamu emek?isinin y?r?y??? s?r?yor

KESK?lilerin ger?ekle?tirdi?i ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? eylemi s?r?yor. Dan??ma Meclisi ?yelerinin yer ald??? y?r?y?? kolu, ?nceki g?n ?stanbul?un ard?ndan Kocaeli?ne ge?ti.


KESK?lilerin ger?ekle?tirdi?i ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? eylemi s?r?yor. Dan??ma Meclisi ?yelerinin yer ald??? y?r?y?? kolu, ?nceki g?n ?stanbul?un ard?ndan Kocaeli?ne ge?ti. ???i ve memurlar taraf?ndan kar??lanan y?r?y????ler, Bursa?n?n ard?ndan Ankara?ya ge?ecekler.
Kocaeli?nde Merkez Bankas? ?n?nde kar??lanan y?r?y????ler, ?nsan Haklar? Park??na y?r?yerek burada bas?n a??klamas? yapt?lar. Eyleme TMMOB, Lastik-??, Emekli-Sen, Halkevi, Tuncelililer Derne?i, TTB, EMEP, SDP, ?DP, DTP, CHP y?netici ve ?yeleri de destek verdi.
Burada konu?an KESK Kocaeli ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Bedriye Y?ld?zeli, eylemin amac?n?n sadece toplus?zle?me ve grev hakk?n? elde etmek olmad???n?; i?sizlerin, emeklilerin, 4-B ve 4-C ma?durlar?n?n da taleplerini sahiplendiklerini, paras?z e?itim ve sa?l?k istediklerini, kamunun tasfiyesine kar?? durduklar?n? dile getirdi.
Toplus?zle?meye tek engel h?k?met
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise toplu g?r??melerden ?imdiye kadar hi?bir sonu? ??kmad???na dikkat ?ekti. Kamu emek?ilerini oyalamamak i?in toplu g?r??me masas?na oturmad?klar?n? dile getiren Tombul, taleplerini ger?ekle?tirmek i?in alanlara ??kt?klar?n? dile getirdi. Grev ve toplus?zle?me ?n?nde yasal engel olmad???n?, tek engelin h?k?met oldu?unu ifade eden Tombul, h?k?metin IMF direktiflerine g?re hareket etti?ine dikkat ?ekti.
KESK Ba?kan? Tombul s?zlerine ??yle devam etti: ?T?S ?a?r?m?z? di?er konfederasyonlarla da payla?t?k. T?S hakk? i?in ortak grev yapma ?nerimizi her defas?nda yineledik. Onlarsa h?k?metin masallar?n? dinlemeyi tercih ettiler. Kamu emek?ilerinin bizlerden beklentisi b?y?kt?r. Biz insanca ya?ayacak bir ?cret, demokratik bir ?al??ma ya?am? ve i? g?vencesi istiyoruz. Ve bunu almak i?in bundan sonra da alanlarda m?cadele etmeye devam edece?iz.? Geceyi Kocaeli?nde ge?iren y?r?y????ler, d?n de Bursa?ya do?ru yola ??kt?lar. (Kocaeli/EVRENSEL)
Ankaral? memurlardan KESK?e destek

KESK?e ba?l? sendika ?yesi kamu emek?ileri, KESK?in ?stanbul?dan ba?latt??? y?r?y?? eylemine destek olmak amac?yla K?z?lay?da bildiri da??tt?lar.
?Yoksullu?a teslim olmayaca??z? ?nl?klerini ta??yan KESK ?yeleri, ?gelece?imiz i?in y?r?yoruz? diyerek Ankaral?lar? KESK?in eylemine kat?lmaya ?a??rd?lar.
KESK Ankara ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Abdullah ?ift?i, toplu g?r??melerden kamu emek?ilerinin lehine bir sonu? ??kmad???n?, h?k?metin milyonlarca kamu emek?isinin bekledi?i maa? zamm? ?nerisini ortaya koymayarak, yuvarlak ifadelerle ?ortaoyunu?nu s?rd?rd???n? s?yledi. ?ift?i, h?k?metin ek ?demelerde de art?? yapmad???n? ve ge?en y?l vermeyi taahh?t etti?i 120 YTL?yi, bu y?l vermeyi ?nererek yeni bir teklif gibi sunmas?n? ele?tirdi. Toplu g?r??melere kat?lan memur konfederasyonlar?na seslenen ?ift?i, Kamu-Sen ve Memur-Sen?e masadan ?ekilme ve ortak grev ?rg?tleme ?a?r?s? yapt?.
?ift?i?nin a??klamas?n?n ard?ndan Ziya G?kalp Caddesi?nde ba?lanan bildiri da??t?m?, KESK?in bug?n saat 12.30?da eylem yapaca?? YKM ?n?nde son buldu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net