29 Ağustos 2007 00:00

Otoyollarda ve k?pr?de i? b?rak?lacak

Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in, kurumlar aras?ndaki ?cret adaletsizli?ini ?? y?lda kapatacaklar?na ili?kin a??klamaya tepki g?sterdi.

Paylaş

Yap?-Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in, kurumlar aras?ndaki ?cret adaletsizli?ini ?? y?lda kapatacaklar?na ili?kin a??klamaya tepki g?sterdi. Maa?lar?n ?a?l?k? s?n?r?n?n dahi alt?nda oldu?una dikkat ?eken Tekin, talepleri i?in i? b?rakacaklar?n? bildirdi.
Bakan ?ahin?in, s?yledi?i gibi, kurumlar aras?ndaki ?cret fark?n?n 360 YTL olmad???n?, Bay?nd?rl?k Bakanl????na ba?l? kurumlarda ?ok daha y?ksek oldu?unu aktaran Tekin, ?stelik 360 YTL?lik fark?n da dilimler halinde kapat?laca??n?, y?lba??nda gelecek 60 YTL?nin ?yelerinin umurunda bile olmad???n? dile getirdi. Fark?n hemen giderilmesini istediklerini kaydeden Tekin, yoksulluk s?n?r?n?n 2 bin 200 YTL oldu?u bir d?nemde y?lba??nda 60, temmuzda 60 YTL i?in bayram edecek durumda olmad?klar?n? dile getirdi.
?cret adaletsizli?inin giderilmesinin toplus?zle?me ve grev haklar?n?n kullanmakla m?mk?n olaca??n?n alt?n? ?izen Tekin, KESK?in bu hakk? kazanaca??n? dile getirdi. H?k?metin iki y?l ?nce haz?rlad??? tasar?larda bile ek ?demesi olmayan kurumlara 2007 i?in 200 YTL daha ek ?denek ?ng?r?rken, ?imdi bu rakam?n daha a?a??lara ?ekilmesinin kabul edilebilir bir yan? olmad???n? da ifade eden Tekin, bug?n yeni eylem kararlar? alacaklar?n? kaydetti. Bedri Tekin, ?rg?tl? olduklar? bakanl?k ve ba?l? birimlerde i? b?rak?p, ayn? g?n Fatih K?pr?s??nde de belli s?re ge?i?lerin ?cretsiz yap?laca??n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Dodurga ADL?de i? kazalar? bitmek bilmiyor

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa