GER?EK

 • THY?de toplus?zle?menin ba??tlanmas?, h?k?met ve patronlar?n elini bir hayli rahatlatt?. ??nk? onlar? en ?ok s?k??t?racak ?ey, ?u yaz ayalar?nda THY?de bir grev olas?l??? idi.


  THY?de toplus?zle?menin ba??tlanmas?, h?k?met ve patronlar?n elini bir hayli rahatlatt?. ??nk? onlar? en ?ok s?k??t?racak ?ey, ?u yaz ayalar?nda THY?de bir grev olas?l??? idi. ?imdi bu ihtimal ortadan kalkt???na g?re haber, savunma, tekstil, deniz ula??m?, petrol gibi i?kollar?ndaki uzla?mazl?klar ve grev ihtimalleri kar??s?nda patronlar cephesi daha rahat davranabileceklerdir. ??nk? bu i?kollar?nda ortaya ??kabilecek tepkilerin, THY kadar ?abuk etkili sonu?lar do?urmayaca??n? d???neceklerdir. Hele sendikalar yasal prosed?rlere uymaya kalkarlarsa, tepkilerin daha da etkisiz kalaca??n? hesap edeceklerdir.
  ?te yandan h?k?met, kamu emek?ileriyle yap?lan toplu g?r??melerde sendikalar taraf?ndan ?ne s?r?len; ?grevli toplus?zle?meli sendika hakk?? ve ?daha adil ve insanca bir maa?? talebi i?in de ?Biz de grev ve T?S hakk? verilmesinden yanay?z ama Anayasa var. Anayasa de?i?ikli?i ile bu konu ele al?nabilir?, ?Maa?lardaki e?it i?e e?it ?creti de savunuyoruz. Ama maa? sistemini de?i?tirmemiz laz?m? gibi, topu taca atma tutumuyla ?durumu idare etme? yollar?na ba?vurulmaktad?r. B?ylece h?k?met, en az?ndan Kamu-Sen ve Memur-Sen?in ?bekle g?r? ?izgisine iterek, KESK?in alanlara ??karak taleplerini ifade etme (di?er sendikalar? da buna ?a??rma) giri?imlerini zay?flatmay? ama?lamaktad?r.
  Ku?kusuz ki e?er m?cadeleci bir hat izlenirse, her i?kolunda, bir tek i?yerinde bile m?cadele patronlara ve i?kolunun ?zelli?ine g?re h?k?metlere k?k s?kt?rebilir. Bu y?zden de THY?de s?zle?me imzalanmas?, h?k?metin elini serbestle?tirse de uzla?mazl?klar?n s?rd??? ya da grev karar? alan i?kollar?nda bir zaafa yol a?maz. Hatta, orada elde edilen (varsa) nispeten ileri kazan?mlar di?er i?yerlerinde de ?rnek olabilir. ?nemli olan, sendikalar?n m?cadeleci bir ?izgide yer almas?, aralar?ndaki birli?i sa?lamalar? ve emek?ilerin geni? kesimlerini m?cadeleye ?ekerek patronlar ve h?k?metlerin kar??s?nda birle?tirmek i?in bu m?cadelenin bir vesile olup olmamas?d?r.
  ?te yandan Hava-?? Sendikas?, herhalde ?Biz kendi s?zle?memizi imzalad?k. Art?k ?teki sendikalar ne yaparsa yaps?n!? tutumunu benimseyecek de?ildir. Tersine; Hava-??, haber, savunma ve deniz ula??m? i?kollar?ndaki m?cadelelere (elbette kamu emek?ilerinin m?cadelesine de) destek vermeye, onlarla m?cadelede ortakla?maya devam edecektir, etmesi gerekir.
  Yak?n ge?mi?te m?cadelenin seyrine bak?ld???nda; ayr? i?kollar?nda, ayr? i?yerlerinde y?r?yen lokal m?cadelelerin ?u veya bu bi?imde bitti?ine tan?k olduk. Ama her seferinde de ba?ka i?yerlerinde, ba?ka i?kollar?nda yeni m?cadeleler ortaya ??kt?. Dolay?s?yla bu lokal m?cadelelerden daha ileri bir mevziye ge?mek i?in 1-) Mevcut her m?cadeleyi, ne kadar lokal olursa olsun birikimlerini bir ?nceki birikmelere katarak; sonraki m?cadelelere dayanak yapmak, 2-) Birer birer m?cadelelerin birle?ip dayan??mas? ve sermayeye kar?? ortak bir m?cadeleye d?n??mesi i?in gerekli ?abay? g?stermek gerekmektedir.
  Bug?n bu daha a??k?a g?r?nmektedir. Ancak grev a?amas?na geldi?inde m?cadele eden i?yerlerindeki i??iler ve sendikalar, birbirlerine yak?nla?makta (birle?ip ortak m?cadele etmeden uzaklar hen?z) ama hen?z m?cadeleye, eylemlere ba?lamak ve bitirmek i?in ortak karar alma konusunda; ?Orada olmuyorsa burada da olmaz? demeye varabilmi? de?ildir. Bunu diyebilen bir sendikal m?cadele, ?ok ?ey kazanacakt?r. ??te o zaman Hava-?? masada; ?Haber ve savunma i?kolundaki i??ilerin talepleri kar??lanmazsa THY?de s?zle?me imzalanamaz? diyebilirdi. Bir sendika bunu diyebildi?inde de elbette ?ok ?ey de?i?ecek; sendikalar, bir s?n?f ?rg?t? gibi davranmaya ba?lam?? olacakt?r.
  ?leri i??iler, s?n?ftan yana sendikac?lar, kendi yak?n hedeflerini m?cadeleyi b?yle bir a?amaya s??ratmak olarak g?r?rler; m?cadeledeki g?revlerini buradan belirlerse, sendikal m?cadelenin ilerlemesinde bir hedefe sahip olacaklard?r. Aksi halde, her eylemle yeniden ba?lay?p o eylemle biten, birbiriyle ilgisiz eylemlerin aritmetik toplam? gibi g?r?nen bir sendikal iti? kak???n izleyicisi olacaklard?r.
  Patronlar ve h?k?metleri kar??s?nda birle?mek, dayan??mak, m?cadeleyi ortakla?t?rmak; bunu ba?armak ad?na, ?rg?tler yaratmak (canland?rmak) i?in azami ?aba g?sterilmesi, g?n?m?z?n en ?nemli g?revidir.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net