Ve G?l ?ankaya?da

Gerginliklere, e-muht?raya, ?cumhuriyet elden gidiyor? mitinglerine ve erken genel se?ime yol a?an cumhurba?kanl??? se?imi, 124 g?n?n ard?ndan Abdullah G?l??n se?ilmesi ile sona erdi. G?l, ?alkant?l? 124 g?n?n ard?ndan 11?inci cumhurba?kan? olarak K??k?e ??kt?.


Gerginliklere, e-muht?raya, ?cumhuriyet elden gidiyor? mitinglerine ve erken genel se?ime yol a?an cumhurba?kanl??? se?imi, 124 g?n?n ard?ndan Abdullah G?l??n se?ilmesi ile sona erdi. G?l, ?alkant?l? 124 g?n?n ard?ndan 11?inci cumhurba?kan? olarak K??k?e ??kt?.
Cumhurba?kanl??? se?iminin ???nc? turu i?in Meclis Genel Kurulu d?n saat 15.00?te topland?. Oylama s?rerken, milletvekillerinin s?raya girerek G?l?? tebrik etmeleri dikkat ?ekerken, G?l??n Ba?bakan Erdo?an ile a??zlar?n? kapatarak sohbetleri de g?zlendi.
Oylamada G?l??n 339, MHP?li Sabahattin ?akmako?lu 70, DSP?li Tayfun ??li?nin 13 oy ald??? 3??nc? turda, 24 bo? oy, 2 de ge?ersiz oy kullan?ld?.
Sonucun a??klanmas?n?n ard?ndan Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, D??i?leri Konutu?na giderek, G?l??n mazbatas?n? verdi. G?l Meclis Genel Kurulu?nda, d?zenlenen t?rende yemin ederek, T?rkiye Cumhuriyeti?nin 11?inci Cumhurba?kan? oldu. G?l??n e?i Hayr?nnisa G?l, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ve kuvvet komutanlar?n?n kat?lmad??? t?rende konu?an G?l, ?Herkesi kucaklayaca??n?? s?yledi.
G?l, bas?na kapal? olarak d?zenlenen devir teslim t?reninde 10. Cumhurba?kan? Sezer?den g?revi devrald?. (Ankara/EVRENSEL)
G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesini nas?l de?erlendirdiler?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Abdullah G?l??n 11. cumhurba?kan? se?ilmesini, ??lke, millet ve cumhuriyet i?in hay?rl? olsun? ?eklinde de?erlendirdi. ?Bug?nk? neticeyi, parlamentonun daha ileri bir demokrasi i?in ger?ekle?tirdi?i netice olarak g?r?yorum? diyen Erdo?an, MHP, DTP, DSP ve Genel Kurul?a kat?lan ba??ms?z milletvekillerine, T?rk demokrasisine, parlamenter demokrasiye verdikleri destek nedeniyle ?ok te?ekk?r etti?ini s?yledi. Erdo?an, ?E?er Say?n Cumhurba?kan?m?zdan randevu alabilirsem, kabineyi yar?n (bug?n) sunmay? d???n?yorum? diye konu?tu.
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Onur ?ymen, ?Umar?m Say?n Abdullah G?l??n cumhurba?kanl??? d?nemi, D??i?leri Bakanl??? d?nemine benzemez? a??klamas?nda bulundu. G?l??n D??i?leri Bakanl??? d?neminin ?ok ba?ar?l? ge?ti?ini s?ylemeyeceklerini belirten ?ymen, G?l??n daha ?nce s?ylediklerinin, cumhuriyetin temel de?erleriyle ?rt??medi?ini savunarak, ?AKP i?inde K?ksal Toptan gibi bir isim olsayd?, biz de kat?l?r oy verirdik? diye konu?tu.
MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesini, ?Allah hay?rl? u?urlu etsin? ?eklinde de?erlendirdi.
DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ise G?l??n se?ilmesini, ?Demokrasi i?in, ?zg?rl?kler i?in ve demokratik bir cumhuriyetin olu?mas? i?in kendisinin 72 milyonu temsil eden bir tav?r i?inde olmas?n? istiyoruz. Beklentimiz bu, hay?rl? olsun? ?eklinde de?erlendirdi.
Kayseri?de kutlama
Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesi, Kayseri?de sevin? ve co?kuyla kar??land?. Oylama sonucunun a??klamas?ndan sonra, Cumhuriyet Meydan??na binlerce ki?i geldi. Meydanda G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesi dolay?s?yla 41 pare ses bombas? at?ld?.
www.evrensel.net