Fotoğraf: Evrensel

DTP?ye ayr?mc?l?k s?r?yor

Meclis?te grup toplant?s? i?in ge? oda verilen, grup toplant?s? Meclis TV?den yay?nlanmayan DTP?ye, ?imdi de 30 A?ustos Resepsiyonu i?in davetiye g?nderilmedi.


Meclis?te grup toplant?s? i?in ge? oda verilen, grup toplant?s? Meclis TV?den yay?nlanmayan DTP?ye, ?imdi de 30 A?ustos Resepsiyonu i?in davetiye g?nderilmedi. Meclis?te grubu bulunmas?na ra?men ayr?mc?l?k yap?lan DTP?ye, resepsiyonla ilgili hen?z bir davetiye g?nderilmedi. DTP Grup Ba?kan Vekili Fatma Kurtulan, 30 A?ustos Resepsiyonu?yla ilgili olarak Genelkurmay Ba?kanl????ndan kendilerine hen?z bir davetiyenin gelmedi?ini a??klad?.
Yine bo? oy
DTP?li milletvekilleri, d?n Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n odas?nda bir araya gelerek, cumhurba?kan? se?imlerinin ???nc? turunda AKP aday? Abdullah G?l?e oy verip vermemeyi tart??t?. Bas?na kapal? yap?lan toplant?n?n ard?ndan a??klama yapan T?rk, ?Cumhurba?kan? se?iminde, ?nceki turlarda g?sterdi?imiz tavr? s?rd?rece?iz? dedi. T?rk, 11. cumhurba?kan? se?iminin 3. tur oylamas?na kat?lacaklar?n?, ?nceki turlarda oldu?u gibi bo? oy kullanacaklar?n? s?yledi.
DTP Grup Ba?kan? T?rk, ?Cumhurba?kan?n?n demokrasi ve bar?? ad?na baz? geli?meleri sa?layacak mant?kla ortaya ??kmas?n? bekledik. Bakt?k ki geli?me yok. Biz de cumhurba?kan? se?iminde ?nceki turlarda g?sterdi?imiz tavr? s?rd?rmeye karar verdik? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net