Sefalet isyan ettirdi

K?rt illerinden Ankara Polatl??daki tarlalara ?al??maya gelen 30 bine yak?n tar?m i??isi, susuzlu?a, d??lanmaya, yoksullu?a ve k?lelik ko?ullar?na kar?? d?rt g?nd?r grev yap?yorlar.


K?rt illerinden Ankara Polatl??daki tarlalara ?al??maya gelen 30 bine yak?n tar?m i??isi, susuzlu?a, d??lanmaya, yoksullu?a ve k?lelik ko?ullar?na kar?? d?rt g?nd?r grev yap?yorlar. Kamyon kasalar?nda ?l?m yolculu?u ile gelen i??iler, ya?ad?klar? zorluklara birde kald?klar? yerlerdeki sefaletin eklenmesine isyan ediyorlar.
Polatl??n?n ??k???ndaki so?an ve ?ekerpancar? tarlalar?n?n yan?na dizilen ?ad?rlar, adeta g??ebelerin yaylaklarda kurdu?u alanlara benziyor. Do?al afetler sonras? olu?turulmu? ?ad?r kentlere benzer yerde, 30 bine yak?n insan ya??yor. Ancak bu insanlar ne bir do?al afetle kar??la?m??, ne de g??ebe olduklar? i?in buralar? tercih etmi?. ?o?unlu?u Siverek, D?rtyol, Mardin ve Diyarbak?r?dan gelen aileler, kar?nlar?n? doyurabilmek i?in kilometrelerce yolu a?arak buradaki sefilli?e katlan?yorlar. So?an ve ?ekerpancar? toplayan tar?m i??ilerine, Ankara?daki ?avu?lar torba ba??na 2 milyon 270 bin lira, buradan toprak kiralayan k?yl?lerinin ise torba ba??na 1 milyon 650 bin lira veriyor.
Ailelerin yerle?ti?i yer, tozdan ge?ilmedi?i i?in ?Tozk?y? olarak adland?r?l?yor. ?ad?rlar?n etraf?nda yemek yapmak, bula??k y?kamak i?in u?ra?an kad?nlar veya sohbet eden erkekler gibi ?ocuklar?n da y?zleri hi? g?lm?yor. ??liklerine kadar tozun i?ledi?ini, bo?azlar?n?n a?r?d???n?? anlatan i??iler, temiz suya da ula?amad?klar?n? dile getiriyorlar. Tar?m i??ileri, Polatl? Organize Sanayi?den getirilen suyun kaynak suyu oldu?unu, i?me suyu olarak getirilen suyun ise tuzlu oldu?unu, ama mecburen kulland?klar?n? ifade ediyorlar.
Grev ba?latt?lar
K?yleri bo?alt?ld??? ya da topraklar? olmad??? i?in bu i?i yapmak zorunda kald?klar?n? belirten tar?m i??ileri, y?llard?r Ankara?da bu tarlalarda ?al???yorlar. Y?llard?r ko?ullar?nda hi?bir de?i?im olmazken, son g?nlerde hareketli g?nler de ya??yorlar. ??nk? tar?m i??ileri, art?k torba ba??na verilen paran?n azl???na tepki g?steriyorlar. Ses ??karmaya ba?lad?klar?nda da ?ad?rlara getirilen suyun kesildi?ini s?yl?yorlar. Tar?m i??ileri de bu sefilli?e kar??, d?rt g?nd?r grev yaparak tarlada ?al??may? kestiklerini dile getiriyorlar. Su, temiz ?evre gibi talepleri kar??lanmad?k?a ?al??mayacaklar?n? s?yleyen tar?m i??ileri, torba ba??na 2 milyon liran?n ?zerinde ?cret istiyorlar.
Tar?m i??ileri, ya?ad?klar?n? tek kelimeyle ?zetliyor; rezillik. 60 ya??ndaki Meryem Demir, bu rezillikten art?k s?k?ld???n?, sorunlar?na ??z?m bulunmas?n? istedi?ini aktar?yor. Herkesin ?ocu?unun hasta oldu?unu, bir kad?n?n ?ocu?unun ?nceki g?n yak?ndaki derede bo?uldu?unu, ancak cesedinin h?l? ??kart?lmad???n? anlatan Demir, ?Art?k utans?nlar, sorunlar?m?z? ??zs?nler. Sefillik, ba?ka bir ?ey de?il? diyor.
Halay bile ?ekmiyorlar
Derme ?atma ?ad?r? i?inde g?r??t???m?z Hafuna Alt?m ise bir ay ?nce ailesiyle Ankara?ya geldiklerini, ancak tam bir rezalet ya?ad?klar?n? s?yl?yor. Saman ?zerinde yapt??? ocakta nohut pi?iren bir ba?ka kad?n ise ?fkeyle, her taraf?n akrep ve y?lanla dolu oldu?unu, hamile bir kad?n? akrep soktu?unu, sa?l?k g?venceleri olmad??? i?in ?l?mle burun buruna ya?ad?klar?n? anlat?yor.
??ad?rkentte?, tek oyuncaklar? toz ve ta?tan ibaret olan ?ocuklar ise bir ba?ka. Bu sefillik i?inde gazetecilerin foto?raf makineleri ve kameralar?yla kendine oyun bulan ?ocuklar, boylar?ndan b?y?k s?zler s?yleyerek, ailelerin ya?ad??? drama sessiz kalm?yorlar.
K?rtlerin ya?ad??? bir yerde eksik olmamas? gereken halay ise ?Bu ?z?nt?de halay m? ?ekilir? s?zleriyle kendini sefilli?e kar?? yenik b?rak?yor.
?Meclis?e ta??yaca??z?

Tar?m i??ilerini ta??yan minib?s kazalar?nda ?ok say?da ki?inin ?lmesinin ard?ndan bu soruna e?ilen DTP?li milletvekilleri ?nceki g?n ??ad?rkenti? ziyaret ettiler. Alk?? ve z?lg?tlarla kar??lanan milletvekilleri, ?ad?rlar? gezerek sorunlar? dinlediler. Burada konu?an DTP Bitlis Milletvekili Karaba? en az?ndan standart bir taban ?cret belirlenmesi gerekti?ini dile getirerek, konuyu Meclis?e ta??yacaklar?n? s?yledi. Karaba?, milletvekillerini ve kendisi de Diyarbak?rl? olan Tar?m Bakan? Mehdi Eker?i g?reve ?a??rd?.
Kad?nlar ve ?ocuklarla yak?ndan ilgilenen ?stanbul Milletvekili Tuncel ise ya?ananlara dikkat ?ekerek, ?T?rkiye?de ya?anan i?sizlik ve tar?m politikalar?, tabii ki K?rt sorununun bir yans?mas?d?r. Bu sorunlar, di?er ?ift?ilerin, tar?m i??ilerinin de sorunudur. Bu y?zden b?t?nl?kl? bir ??z?m gerekmektedir? dedi. Tuncel, ?Buradaki ?ocuklar?n bu sefalet i?inde ya?amas? T?rkiye?nin ay?b?d?r. Bu insan ay?b? sorunu ??zmek i?in Meclis?te ne gerekiyorsa yapaca??z? dedi.
(Polatl?/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net