?stanbul?da ya?mur sevindiremedi

?stanbul?un uzun zamand?r bekledi?i ya???lar sevindiremedi. ?stanbul?un iki yakas?nda da ya??? nedeniyle trafikte ?nemli aksamalar ya?an?rken, yayalar altyap?n?n yetersiz kalmas? nedeniyle yollarda y?r?mekte s?k?nt? ?ektiler.


?stanbul?un uzun zamand?r bekledi?i ya???lar sevindiremedi. ?stanbul?un iki yakas?nda da ya??? nedeniyle trafikte ?nemli aksamalar ya?an?rken, yayalar altyap?n?n yetersiz kalmas? nedeniyle yollarda y?r?mekte s?k?nt? ?ektiler. Anadolu Yakas??nda ya????n etkisini art?rmas? sonucu dereler ta?arken baz? ev ve i?yerlerini su bast?. Kadir Topba? da iki g?nl?k ya???ta barajlar?n 5-6 g?nl?k su tuttu?unu a??klad?.
?stanbul Anadolu Yakas??nda etkisini art?ran sa?anak ya???, yaya ve ara? trafi?inde aksamalara neden oldu. E-5 karayolunun Kad?k?y ve Maltepe?deki baz? zeminleri, biriken ya?mur suyu dolay?s?yla adeta g?le d?nd?. S?r?c?lere zor anlar ya?atan su birikintileri, Maltepe?de 2 arac?n yolda kalmas?na neden oldu. Ara?lar? ?al??may?nca ?aresiz kalan s?r?c?ler, ara?lar?n?n ?ekici taraf?ndan yoldan kald?r?lmas?n? bekledi.
Yayalar da su birikintilerinin bulundu?u yerlerden ayakkab?lar?n? ??kararak ge?mek zorunda kald?. ?stanbul?da etkili olan sa?anak ya??? nedeniyle 41 ev ve i? yerini su bast?. Sa?anak ya??? y?z?nden kentin Anadolu ve Avrupa yakas?ndaki baz? semtlerde su bask?nlar? oldu. ?mraniye?de 8 Maltepe?de 8, Silivri?de 7, Arnavutk?y?de 7, Sar?yer?de 3, Avc?lar?da 3, Kavac?k?ta 2, Tuzla?da 2, Sultanbeyli?de de 1 olmak ?zere toplam 41 su bask?n? meydana geldi. ?zellikle binalar?n alt katlar?ndaki ev ve i? yerlerini su basarken yetkililer su bask?n? say?s?n?n her ge?en saat art???n? dile getirdiler
Ya???, 5-6 g?nl?k su sa?lad?
?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, iki g?nl?k ya???ta 5-6 g?nl?k suyun barajlarda tutuldu?unu ifade etti.
Yap?lan tasarrufun gayet iyi boyutlara geldi?ini belirterek vatanda?lara te?ekk?r eden Topba?, ??yle dedi: ?D?n ba?layan ve bug?n devam eden ya???larla 5-6 g?nl?k su bekliyoruz. ?n?allah devam edecek. Y?z?m?z g?l?yor, daha da g?lecek. Hep birlikte bu sevinci payla??yoruz. Melen Projesi?yle, bir aksilik olmazsa 20 Ekim saat 16.59?da ?stanbul?un suya kavu?umunu ya?ayaca??z.?
Karadeniz?de de etkili oldu
Samsun?da etkili ya??? sonucu baz? cadde ve i?yerlerini su bast??? bildirildi. D?n sabah saatlerinde etkili olan ya??? nedeniyle kanalizasyon ve ya?mur suyu kanallar?n?n t?kanmas? sonucu, ?zellikle kent merkezindeki baz? i?yerlerini su bast?. Caddelerde olu?an birikintiler nedeniyle zaman zaman kent i?i trafi?inde aksama meydana geldi, baz? sokaklarda a?a?lar devrildi.
Do?u Karadeniz b?lgesinde d?n, metrekareye Rize?de 75.2, Hopa?da 6.9 ve Trabzon?da 5.8 kilogram ya??? d??t?. Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl????n?n, Trabzon B?lge M?d?rl??? yetkililerinden edindi?i bilgiye g?re, yap?lan meteorolojik de?erlendirmelere g?re sa?anak ya???lar Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa ?evrelerinde zaman zaman etkisini art?rarak g?n boyu devam etti. Do?u Karadeniz?de ya???lar?n, bug?n de etkili olduktan sonra b?lgeyi terk etmesi bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net