Karde??e b?l??mekti ama?lar?

Zeus?un kartallar? kamp ate?inde bulu?tu


Ya?ar Atan

Daha gencecik ku?lard? onlar; kanatlar?, yorulmaz k?r?lmaz ?eliktendi... Ge?mi? y?llarda yakt?klar? kamp ate?lerinin hasretiyle y?nlenip gene ayn? ocakta bulu?uyorlard?... O y?zden g?n?llerinde uyuklayan o yeni d?nyay? yo?urup ?ekillendirme tutkusuyla, daha ?nceki kamplar?n k?llenmi? korlar?n? tutu?turdular... Ve birbirleriyle tan??t?lar; kucakla?t?lar... Bu arada ?rne?in ben de yeni dostlar edinecektim. Hatta uzaktan tan??t???m?z ?air; sevgili Tevfik Ta??la da ayn? barakay? payla?acakt?k...
Kimileri ilk kez geliyordu; kimileri de daha ?nceki kamplar?nda edindikleri deneyim ve kazan?mlarla y?kl?yd?ler... ?lk insanl???n kom?n ya?am?ndaki duruluk ve isteklerle hemen el ele verdiler. Ve olu?turduklar? ?ekirdek toplumda, kendileri i?in ne yap?lmas? gerekiyorsa, ortak ?zlemleri neyse onlar?n dillerinden yap?tlar ?retmeye ba?lad?lar. Hi?bir otorite buyruklar vermiyordu onlara. Ama i?lerinde uyuklayan o kat???ks?z ve b?l???mc? tutkunun y?nlendirmesiyle el ele, g?n?l g?n?le vermi?lerdi... Elbette yarad?l??tan gelen kom?n ya?am?n gerektirdi?i ortak bir tutkuyla birlikte yarat?p ?rettiklerini kavgas?z d?v??s?z, karde??e b?l??mekti ama?lar?. Bu amac? ger?ekle?tirdikten sonra d?nd?kleri yerlerde de bu deneyimlerini ba?ka arkada?larla payla?acaklard?...
?rne?in birka? gen?, tutturduklar? bir ezginin e?li?inde el ele verip halay ?ekmeye ba?l?yordu. Ezgiyi duyanlar ve g?renler, hemen onlara kat?l?yor ve ?ok ge?meden ?ad?rlar?ndan f?rlay?p kat?lanlarla kocaman bir halay kalabal??? olu?uyordu... Onlar? b?yle g?r?nce ve onlara kat?l?nca, insan ister istemez tanr??a Hestiya?y? d???n?yordu... ??nk? hepsini b?yle s?ms?cak kayna?t?ran ate?, onlar?n g?n?llerinde ve kafalar?nda s?ms?cak uyuklayan tanr??a Hestiya?n?n kutsal ve evrensel arma?an?yd?. Hani bir zamanlar d?nyam?za ???k Hestiya, orada k?lele?tirilmi? insanlarla ilgilenmeye ant i?mi?ti. Karde?i Ba?tanr? Zeus?a da s?ylemi?ti bunu. O y?zden aile ocaklar?nda yanan ate?in tanr??as? oldu ve aileler de onun verdi?i ate?le ?s?nmaya ba?lad?. Ne var ki zaman i?inde bu aile ocaklar?, b?t?n insanlar? karde??e kayna?t?ran tek ve evrensel bir aile oca??na d?n??ecekti. Daha sonra b?t?n canl?lar, kurtlar ku?lar da kat?lacakt? bu evrensel aileye. Zeus da karde?inin yaratt??? bu mucizeyi kan?tlamak i?in d?nyan?n en bat?s?ndan ve de en do?usundan birer kartal salacakt? g?ky?z?ne... Ve bu kartallar u?a u?a, b?t?n d?nya insanlar?n?n ve canl?lar?n?n ?s?nd??? Hestiya?n?n tek aile oca??nda bulu?acaklard?...
Ger?ekten de oyunlarla, ezgilerle at?lyelerinde bir ?eyler ?retirken ve kendileri i?in gerekli olan i?leri yaparlarken gen?leri g?rmek vard?!..
Yemekhanesinden kamp?n temizli?ine dek her birimdeki g?revli gen?lerin o g?zelim ?zverilerini ve kamp ate?inin tetikledi?i o dost ve karde? s?cakl???yla kenetlenmelerini g?rmek vard?... ??nk? onlar, egemenlerin buyru?unda k?le ve bir ?canl? alet? olarak ya?amak istemiyorlard?. Bu, insano?lunun hem onuruna hem de ya?am amac?na ters bir olguydu. Hi? doymayan bir avu? lanetli egemen karteller, insanlar? yaln?zca t?ketim ve ?retim makinelerine d?n??t?r?p d?nyam?z? s?rf para u?runa ??le ?evirirken, onlar susamaz, susturulamazlard?. ?stelik ya?l? ku?aklar, onlara daha ya?an?l?r de?il tam tersine; kirletilmi?, gittik?e ya?an?lmaz bir d?nya b?rakm??t?. ?zellikle o y?zden kampa gelen konu?mac?lar? can kula??yla dinliyorlar, kendilerine d??en g?revleri anlamaya ?al???yorlard?... Tanr?lar?n temsilcileri olan egemenler, yaln?zca para u?runa yar?n?n ku?aklar?n? buyruklar? alt?na almak i?in onlar?n ate?ine ve ?????na el koymu?tu. O yetmemi?, ge?mi? halklar?n o g?zelim k?lt?r ve uygarl?klar?n? da yok etmeye ba?lam??lard?... K?saca insanlar; ilkel, kimliksiz ve direni?siz canl? aletlere d?n??t?r?lmekteydiler. O y?zden gen?ler, b?t?n bu dayatmalara hay?r demeyi ??reniyorlard?. Gene o y?zden insanl???n gelece?i ve bir ?e?it al?nyaz?s? olan Alt?n?a??a do?ru s?ren uygarl?k y?r?y???ne b?y?k bir co?kuyla kat?l?yorlard?...
K?sac?k kamp s?reci i?inde aralar?nda olu?turduklar? o dost iklimden ayr?l?rken duyduklar? h?zn? anlamak zor de?ildi. Ne var ki geldikleri yerlere d?nerlerken, masum kanatlar? alt?nda saklad?klar? kamp k?v?lc?mlar?n? da al?p g?t?recekler ve onlar?, gittikleri co?rafyalara y?ld?z y?ld?z sa?acaklard?...
Tabii bu arada kamp? d?zenleyen gen?lerin, ?rne?in Mustafa Kahveci?nin ve arkada?lar?n?n uykusuz duraks?z ko?u?turmalar?n? anmadan ge?mek olmazd?... Hepsine ancak te?ekk?r edebiliyoruz...
Art?k k?llenecek kamp ate?ini yeniden savurup tutu?turmak i?in yeni bir bulu?may? hasretle bekleyeceklerdi. ??nk? bu kamp; onlar?n i?lerinde uyuklayan, birlikte ?retilenin karde??e b?l???ld??? sava?s?z bir d?nyay? olu?turma tutkular?n? tetikleyip uyand?rm??t?... O y?zden kamptan ayr?l?rken duyduklar? h?zn?n i?inde bu dayan?lmaz tutkunun sevinci ve co?kusu da vard?...
Dikili?de ?al??kur
M?slim ?elik

Emek Gen?li?i?nin toplumsal, sosyal, e?itsel alanlarda bir?ok eylemi var fakat ?lke genelinde kendini kitleselle?tirerek se?ikle?tirmesinin ilk b?y?k ve ?nc? at?l?m?n? Bergama?da siyan?rle alt?n madeni ??karmak isteyen yabanc? bir ?irketle i?birlik?ilerine kar??, kat?l?mc?, ses getirici eylemiyle yapt?. Bu olay?n ?zerinden bir hayli ge?ti. 2005?te, Dikili Sotes Dinlence K?y??nde, ?? bine yak?n ve ?lkenin her taraf?ndan kat?lan, i??i emek?i, ??renci vb. ?zerinden ger?ekle?tirdi. ?e?itli etkinliklerle kat?ld??? bu ve benzeri eylemlerini d??ar?dan bas?ndan izledimdi.
2007 y?l?nda Emek Gen?li?i, demokrasi, bar??, kat?l?mc?l?k ve payla?arak ?o?alma konusunda bir kez daha oylumlu bir i?i ba?ard?. On g?nl?k konaklama (kamp) ya?am? i?in ald???m, Naz?m Hikmet ?iiri ?zerine yap?lacak olan bir a??k oturumda konu?mac? olmam ?a?r?s?na, s?recin be?inci g?n?nde kat?labildim. G?rd?m ki, gelece?imizden umut kesilmez, neden mi?
Cumhuriyet devrimlerinin toplum ya?am?n? y?nlendirici uygulamalar?ndan ve onlar?n en anlaml? ve belirgin i?levlerinden olan, k?y enstit?leri ?rne?inin canl?, etkin, at?lgan, derin i?leyi?inin bir yeni ?rg?tlenmesi benzeriydi i?inde oldu?um. Enstit?lerde, k?y ?ocuklar? al?narak, e?itilip ??retiliyor, gene k?ylerini ???tmak i?in be? y?ll?k bir i?leyi? sonunda do?duklar? yerlere ??retmen, tar?m memuru, sa?l?k eleman? olarak g?nderiliyorlard?. Do?ayla bar?? i?inde, ?evreyle uyumlu bir ya?am?n ?nc?lleri oluyorlard?. 1940?l? y?llarda ?lke genelinde say?lar? 17?ye ??kan bu okullar?n ?zellikleri, tar?m i?li?i, sa?l?k oca??, su de?irmeni, ta?f?r?n, m?zik, el sanatlar? gibi i?likleri b?nyelerinde bar?nd?rd?klar? ve geni? kitapl?klar?n?n olmalar?yd?. Yurt ve d?nya klasikleri okutulur inceletilirdi. Tarlalar? olan okullar?n ?ift?ili?ini gene ??renciler, ??retmenler ?stlenirdi. Ne yaz?k ki, kar?? devrimci anlay?? ve tutumlar bu g?zelim kurumlara halk?m?za yard?m etmediler. ?nemli bir i?leyi? yar?da kald?, kapat?ld?. Ard?nda iz b?rakarak ?zlenilir oldu.
?zmir Dikili Sotes Tatil K?y??nde ?c be? d?n?ml?k bir yerde bunu g?rd?k, b?y?k bir i? ba?ar?l?yor. ?? b?l?m?, direncin ve sabr?n art?r?lmas? y?n?nde ilerletiliyordu. ??leyi?, zaman? iyi, do?ru kullanmak y?n?nde ve g?nd?z gece ekin sanat etkinlikleri, dil kurslar?, m?zik, spor, a??k oturumlarla birlikte; G?ne?, kum, deniz banyosu i?in ?erbetiydi. Toplumsal sosyal sorunlar? irdeleme ba?lam?nda on g?n de?erlendirildi. Milimetrik dayan??malarla konaklama yerinin g?venli?ini, yemek i?mek i?lerini h?zland?rmak i?in Bal?kesir Kad?n K?lt?revi?nden kat?l?mlar vard? ve deneyimliydiler.
En ?nemlisi de gen?lerin birbirlerine iyi, do?ru, g?zel olan dolay?m?nda ?ok ?ey katmalar?yd?. Bu ad?m, aktar?larak, s?re? geni? y???nlara, onlar?n esenli?ine giden yola kayd?r?l?rsa, y?llar?n birikimi solun hedefine y?nlendirilmi? olur. Ayd?nlar ?air, yazar, sanat??larla i? i?e, ben O?yum, O ben gibi alg?lanarak, ya?am?n doluca bir dinlenceyle kotar?lmas? az bir ?ey midir?
Emek, bar??, demokrasi gen?li?imiz sa?lam, tutarl?, bilin?li ve yerel ya?ay?p evrensel d???nmesinin ?n?ndeki engelleri de a?m?? oluyor b?ylelikle. Giderek, ekinsel ve s?n?rsal yay?lmac?l?klar?n?n k?t? emellerinin ?n?nde kalkan olu?turabilir emperyalistlerin. Bu gibi yerler bir ba??na ekin sanat ?evresi durumuna geldikleriyle kalmaz, kitlesel bir g?? ve onun ?ekim alanlar?n? da olu?tururlar.
Gen?ler i?liklerde ?ok ?eyler ger?ekle?tirdiler. Kamp Ate?i adl?, tek yaprak iki sayfa g?nl?k gazete ??kard?lar, TV i?li?indekiler konaklama yerindeki g?r?nt?lerden olu?an k?sa bir belgesel sunum ger?ekle?tirdiler.
Bu gibi yerlerden ba?lamak ?zere daha yerli giysi, ara gere?, yiyecek, i?ecek t?ketimi ve kullan?m?na gidilmelidir! Bir dahaki y?llarda Emek Gen?li?i T?rkmen y?r?k ayran?, Uluda? Gazozu, ?e?me suyu, k?y ekme?i yeyip i?ebilmeliler.
T?rkiye?de halk iradesinin fazla ?st?n k?l?namay???, ezilen, eme?iyle ge?inenlere hi?bir zaman kulak vermemesini getirdi egemenlerin. Demokratik bir ?lke olamad??? i?in, demokrasi fazla ye?eremeyip kad?k kald?. Kimlikler ve ekinler konusundaki at?l tutumu, devletin elinde buru?turulmu? olarak durup duruyor. ?lkemizin esenli?i ve g?c? i?in ayr? ayr? renkte bin ?i?ek a?s?n. T?rk, K?rt, Laz, ?erkez, Arap, T?rkmen vb. t?m birbirlerine bir ?eyler katmalar?yla g?zel.
Mavi tarla ?st?nde ak g?vercin y?r?r
 • Deneysel ortam i?in ilk sorunsallar bir bir saptanarak i?e giri?ilmektense, sorunlar? irdeleyen bir ?al??taydan yola ??k?lmas?, bunu i?in yeniden yap?land?rmak gerekir eldeki insan, ara?, do?a, ?evre se?eneklerini
 • Var olandan ba?ka ?eylerin ?nemsenmedi?i ortamdan yola ??k?larak, kurgu, varsay?m, ?zne-nesne ili?kisi, Zor?un ba?r?nda ve tarihsel toplumsal s?re?le irtibatland?r?larak, s?re? i?inde yerinde midir? O?na bak?l?r. El yordam?yla devinmektense, bilimsel do?rultuda her ?znenin yeterlik arz edenlerinin s?nanmas? yoluna gidilmesi kal?r geriye.
 • Deneysel ortamlar?n, do?a-insan-?evre alma??klar?n?n ili?kilendirilmesi i?inde yeniden g?zden ge?irilerek, ?z?ndeki daha y?ksek, geni?, derin, diri yerlerinin do?u?unun ?n?n? a?makl???m?z gerekti?idir. ??z?m ilkeleriyle tutarl? bir varsay?m, olmu?un i?inde s?n?f?n ?yelerine de uygulanabilecek i?erik ve kapsamda olacakt?r.
 • Ge?mi?in birikimlerinin yap?lm?? ve a??lm?? ili?kileri ba?lam?nda, ?zerine kurulmu?, onlarla bundan sonraki ereklerimizin de ahi-lonca gelene?inden gelen ?r?n?d?r. Yani ki, ar? i?li?inde kar?nca ?al??tay? bu. -G?n ak?aml?d?r sultan?m elbet biz de ?l?r?z- h? h?!
  Bedreddin bu yoldayd?.
  - Verin ki basak ba?r?na m?hr?m?z?...
  Munzur?dan Dikili?ye
  ?nan Ercan

  Y?llardan beridir ?zlemini duydu?um Dersim?e gitmek, ?Munzur?dan bir tas su i?mek? bu seneye k?smet olmu?tu.
  9-12 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda 7?ncisi d?zenlenecek olan Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali?ne Hayat Televizyonu?nu tan?tmak ve desteklemek amac?yla may?s ay?nda d?zenledi?imiz yeme?e kat?lmak ?zere gelen g?zel insan, emek?i ba?kan H?seyin Tun??un davetlisi olarak gitmi?tik. ?yi ki gitmi?iz. Unutamayaca??m?z g?zel g?nler ya?ad?k Dersim?de.
  Bu nedenle buradan; ya?ad??? onca ac?ya ra?men y?lmayan, e?ilmeyen, b?k?lmeyen 70?lik delikanl? Ali Do?an amcam?za, ?ekersiz, do?al ve son derece leziz bal?n? yedi?imiz Deniz?in kay?npederine ve me?e a?a?lar?n?n aras?ndaki ?irin k?yde ni?an t?renine kat?ld???m?z ve ?afak??n ?Ben Y?ksel?i ?ok sevdim? dedi?i Y?ksel ba?ta olmak ?zere g?ler y?z?n? esirgemeyen herkese ama herkese ?ok te?ekk?r ediyorum.
  Dersim, do?as?yla Munzur?dan akan turkuaz rengindeki suyuyla, insan?yla iyi ki var. ?yi ki vars?n?z, var olmaya devam edin!
  Munzur Festivali?nde ya?ad?klar?m?z? ta?land?rmak amac?yla bir ???lg?nl?k? daha yap?p 26 saatlik uzun ve yorucu otob?s yolculu?u sonucu ula?t???m?z ?karar?nca da?lar?n uykuya dald??? Ege Denizi?nin k?y?s?ndaki tatil k?y?nde kurulan ?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? kamp?nda, T?rkiye?nin d?rt bir taraf?ndan adeta akarak bulu?an yakla??k 1500 y?rekten birileri olmak, son derece g?zel ve heyecan verici bir durumdu herkes i?in.
  Bug?nlerde yapt??? son a??klamalarla g?ndemde olan ?profes?r olmu? ama adam olamam??; ?rk??, ilkel milliyet?i ve her t?rden gerici anlay?? ve kafalara inat? farkl? b?lgelerden, farkl? k?lt?rlerden, farkl? inan? ya da inan?s?zl?klara mensup bir?ok farkl? insan, birlikte ?reterek, birlikte t?keterek, tart??arak, dinleyerek, ??renerek, ??reterek, eskimi? ne varsa y?k?p yeni insan?, yeni k?lt?r?, yeni bir gelece?i emekle, bilimle, sevgiyle yeni bir d?nyan?n var olabilece?ini g?steriyordu bu kamp ve kampta ya?ananlar.
  ?Ge?mi? de?il, gelecek olan devrimi? ?68?in bilge insanlar?ndan dinlemek; evrimi, devrimi, ?evreyi, ?evre kirlili?ini, k?resel ?s?nmay?, sporu, mesleki de?i?imleri, lise, ?niversite ve i??i gen?li?in deneyim ve sorunlar?n?n tart???ld??? paneller, at?lyeler, sergiler...
  ?airler, yazarlar, gazeteciler, m?zisyenler, akademisyenlerle yan yana, diz dize payla??mlar...
  10 g?nl?k kamp s?resi boyunca bizlere her sabah kamptan haberler veren ?ok dilli gazetecili?in k???c?k bir ?rne?i Kamp Ate?i...
  Tan??t???m?z, konu?tu?umuz bir?ok gencin Deniz, Eren, ?mran olu?lar?...
  Daha sayamayaca??m kadar g?zellik...
  Munzur?a ve Dikili?ye eme?i ge?en herkese buradan bir kez daha te?ekk?r ederken, gelecekten ?d?n? al?nm?? bu g?zel g?nlerin yak?n olmas? umuduyla...
  www.evrensel.net