kavanoz doldu mu?

 • Zaman?n iyi ve ?retken olarak kullan?m? konusunda zaman zaman kurslar d?zenlenir orda burda. ??te bu kurslardan birinde ?zaman kullanma uzman?? ??retmen, ivedi olmay? gerektiren mesleklerde ?al??an ?grencilerine ?Hadi,...


  Zaman?n iyi ve ?retken olarak kullan?m? konusunda zaman zaman kurslar d?zenlenir orda burda. ??te bu kurslardan birinde ?zaman kullanma uzman?? ??retmen, ivedi olmay? gerektiren mesleklerde ?al??an ?grencilerine ?Hadi, k???k bir s?nav yapal?m arkada?lar? dedi.
  Masan?n ?zerine kocaman bir kavanoz koydu. Sonra bir torbadan irice kaya
  par?alar? ??kard?, dikkatle ?st ?ste koyarak kavanozun i?ine yerle?tirdi. Kavanozda ta? par?alar? i?in yer kalmay?nca sordu:
  - Kavanoz doldu mu?
  S?n?ftaki herkes, ?Evet, doldu? yan?t?n? verdi.
  - Demek doldu ha, dedi hoca.
  Hemen e?ilip bir kova k???k ?ak?l ta?? ??kartt?, kavanozun tepesine d?kt?. Sonra kavanozu eline al?p sallad?. K???k par?alar b?y?k ta?lar?n sa??na soluna yerle?tiler...
  Yeniden sordu ?grencilerine:
  - Kavanoz doldu mu?
  ??in san?ld??? kadar basit olmad???n? sezen olan ?grenciler, ?Hay?r, tam da dolmu? say?lmaz? dediler.
  ?Aferin? dedi zaman kullan?m hocas?. Masan?n alt?ndan bu kez de bir kova dolusu kum ??kard?. Kumu kaya par?alar? ve ?ak?l ta?lar?n?n aras?ndaki b?lgeler t?m?yle doluncaya kadar d?kt?. Ve sordu yeniden:
  - Kavanoz doldu mu?
  ?Hay?r dolmad?!? diye ba??rd? ?grenciler. Yine ?Aferin? dedi hoca. Bir s?rahi su ??kar?p kavanozun i?ine d?kmeye baslad?. Sonra tekrar sordu:
  - Bu g?rd?klerinizden nas?l bir ders ??kartt?n?z?
  At?lgan bir ?grenci hemen f?rlad?:
  - G?nl?k i? program?n?z ne kadar dolu olursa olsun, her zaman yeni i?ler i?in zaman bulabilirsiniz.
  - Hay?r, dedi hoca. ??kart?lmas? gereken as?l ders ?u:
  E?er b?y?k ta? par?alar?n? ba?tan kavanoza koymazsan?z daha sonra asla
  koyamazs?n?z.
  Ve tabii, herkesin kendi kendisine sormas? gereken soruyu sordu:
  - Hayat?n?zdaki b?y?k ta? par?alar? hangileri?
  Onlar? ilk i? olarak kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa kavanozu kumlarla vesuyla doldurup b?y?k par?alar? d??arda m? b?rak?yorsunuz?
  Ya siz? ?nce hangilerini koyuyorsunuz kavanoza?
  (Yaz?y? g?nderen okurumuz An?l ?ner?e te?ekk?r ediyoruz)
  www.evrensel.net