Bar?? i?in

Bar?? giri?imleri, ?al??malar?n?n hedefine 1 Eyl?l?de Bar?? Meclisi?ni olu?turma g?revini koydu. T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??n?n da belirledi?i gibi. Bar?? i?in ?imdi daha g??l? bir pozisyon elde edilmi? bulunuluyor.


Bar?? giri?imleri, ?al??malar?n?n hedefine 1 Eyl?l?de Bar?? Meclisi?ni olu?turma g?revini koydu. T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??n?n da belirledi?i gibi. Bar?? i?in ?imdi daha g??l? bir pozisyon elde edilmi? bulunuluyor. Ancak se?imlerden hemen sonra ortaya ??kan durum yerellerde olu?an rehavet ve ?nas?l olsa bar?? savunucular? art?k Meclis?teler, onlar bu sorunu hem g?ndemle?tirirler hem de ??z?m i?in gere?ini yaparlar? e?iliminden kaynaklanan havalecilik, bar?? sorununu ?lkenin di?er sorunlar?ndan koparman?n, as?l yap?lmas? gerekenleri yapmak yerine sorumluluk ?stlenmekten imtina etmenin; sonucunda ise ba?ta K?rt halk?n?n talepleri olmak ?zere, yoksul halk kesimlerinin ve i??i s?n?f?n?n taleplerinin elde edilmesi veya geni?letilmesi bir yana, egemenlerin k?r?nt?lar?yla yetinmeye yol a?aca??n? san?r?m hat?rlatmam?za gerek yoktur
Bu meseleyi demokratik bir ?ekilde ??z?me kavu?turmak isteyen, bu konuda yazm?? ?izmi?, imza koymu?, ?teden beri ko?u?turmu? ilerici ayd?n ?evre ki?i ve kurulu?lar bu yapt?klar?yla mevcut durumdan zarar g?ren ve ??z?m bekleyen kesimlerin istek ve beklentilerinin sorumlulu?unu omuzlar?na alm?? bulunuyorlar. Bu sorumluluk hi? kimseye dayatmayla verilmi? bir sorumluluk olmad???na g?re, daha ?nceki ?abalar?n heba edilmemesi i?in de olsa daha cesur ad?mlarla m?cadeleyi ileri bir mevziiye ta??mal?d?rlar. Bar?? ?imdi daha ?ansl? bir konumdad?r.
Gelece?imizi on binlerce evlad?m?z?n kan?, daha ?ok yoksulluk, daha ?ok i?sizlikle sat?n almamal?y?z. G?revlerimizde rehavet ve tavsama bu faturay? herkes i?in a??rla?t?racakt?r
Ba?ta bar?? olmak ?zere demokratikle?me, gelece?imizi g?vence alt?na alma m?cadelesinin aktif unsuru olmu? bu iyi niyetli hakl? ve dirayetli sorumlu arkada?lar?m?z kendi ?abalar?n?n da sonucu olarak ?imdi daha g??l? destek ve olanaklara ula?m?? durumdalar. Dolay?s?yla suya sabuna dokunmayan i?ler ve eylemler art?k geride kalmak zorundad?r. ??nk? egemenler de art?k sadece eski yol ve y?ntemlerle soruna m?dahale etmeyecek yeni duruma uygun provokatif ara?lar orta yere s?recektir. Bunlar kar??s?nda birle?ilebilecek her kesimle birle?mek, ortak hareket noktalar?n? ?ne almak ve giderek geni?letmek gereklidir, ??nk? sorumluluklar?m?z?n i?eri?ini belirleyen, i??i emek?i s?n?flar?n bo?u?tu?u sorunlar?n ve K?rt sorununun ??z?m? i?in teorik ve pratik tutumumuza duydu?u yak?c? ihtiya?t?r. Bu durumda ayd?nlar?m?z kendince hakl? olsalar da uzak durduklar? siyasal ?rg?tl?l?klerin birikim, olanak ve ara?lar?n?n birle?ilmesi zorunlu potansiyeller oldu?unu g?rmek durumundad?rlar. Ayn? nedenlerle siyasi ?evrelerde kimi ayd?nlar?n mesafeli duru?unu sadece kar?? taraf?n sorunu olarak g?ren yakla??m?n bu mesafeyi a?t???n? d???nmelidirler. ?lerici ortak akl?n olu?mas?na en az kendileri kadar da bu ayd?n ki?iler katk?da bulunuyorlar ??nk?. ?abalar? birle?tirmek, kal?c? kazan?mlar elde etmek ve gelece?e g?venle ilerlemek, san?r?m tarihinde en ?ok da ?imdi g??l? bir ?rg?tsel birli?e ihtiya? duyuyor.
Hasan Do?an (ANTALYA)
www.evrensel.net