HAYATIN ???NDEN

 • ?ki haftad?r Sigi ile birlikteyim. G?r??meyeli neredeyse bir y?l olmu?tu. Ama yine sanki y?z y?ld?r g?r??m?yormu??as?na sar?ld?k birbirimize. ?Nas?ls?n? diye soramad?m. Y?llar Sigi?yi ?ok h?rpalad?.


  ?ki haftad?r Sigi ile birlikteyim. G?r??meyeli neredeyse bir y?l olmu?tu. Ama yine sanki y?z y?ld?r g?r??m?yormu??as?na sar?ld?k birbirimize. ?Nas?ls?n? diye soramad?m. Y?llar Sigi?yi ?ok h?rpalad?. M?nih?te tren vagonu ?reten fabrikada ba?layan i? hayat?, yine orada ?malulen emeklilikle? son buldu. ?nce kalbinden rahats?zlanm??t?. Sonra ?eker ??kt?. ?imdi bir de b?brekleriyle u?ra??yor.
  ?Ulan Sigi, T?rkiye?de olsan ?oktan ?b?r d?nyan?n en ate?li k??esinde yerini alm??t?n. Dua et, Almanya?das?n da ?lmeden s?r?n?yorsun? diye tak?lmama o, ?nl? masum Alman k?fr?yle cevap veriyor. Ben de ona, ?Yahu sen halam?n k?z? ?aziye?yi nereden tan?yorsun? diye ??k???yorum. ?de?iyoruz.
  Sigi, kendinin doktoru olmu?. Kan ?ekerini ?l??yor, i?nesini karn?ndan yap?yor. ?ki b?bre?i iflas etmi?. G?nde ?? defa kan?n? temizleyen makineye ba?l?yor kendini.
  ?Ya?amay? sevmesem ?oktan fi?imi ?ekece?im? diye ara s?ra bizi de ?z?yor. ?Hadi ?z?lme? diyorum, malulen emeklilere binde 5 zam var. Tam 4 Avro. Hem de her ay?.
  Ak?am F?ssen?e gidiyoruz. Eve 40 kilometre. Neredeyse Avusturya. ?ehirde festival var. Bayern?de festival deyince akla ilk gelen, litrelik bira bardaklar?. K?sa deri pantolonlu, t?yl? ?apkal? iri k?y?m erkeklerin ve f?rf?rl? geni? eteklerinin ?zerine giydikleri beyaz-mavi ?nl?kleriyle, dolgun ve g??l? v?cutlar?yla Bayern k?zlar?n?n birlikte dans etmeleri ve bando tak?m?n?n her ?Prost? demesiyle kafalara dikilen bardaklar, gecenin ilerleyen saatlerinde h?z kazan?yor. Meydana dolu?mu? kad?nl? erkekli, ama daha ?ok kad?nl? kalabal?k, bir yandan dansa ayak uydurmaya ?al???yor, bir yandan ertesi g?n asla hat?rlamayacaklar? k???k sohbetler kuruyorlar.
  ?F?ssen?in ??te biri T?rk, K?rt, S?ryani. Ama meydanda bir teki bile yok? diyor Simon. ?Olsalard? ba??rt?lerinden belli olurdu? diyerek ?Nereden biliyorsun meydanda olmad?klar?n?? sorumu bo?az?mda b?rak?yor. Almanlar, ?talyanlar ve neredeyse t?m di?erleri, kad?nl? erkekli meydanda yerlerini alm??. Ayn? kentte ya??yor olman?n bahanesiyle e?leniyorlar.
  ?Git bak? diyor Sigi, ?Bizimkilerin hepsi ?imdi kahvede ka??t oynay?p k?f?r ediyordur. E?leri de evde televizyon seyrediyordur. Ya?am felsefemiz yanl??. Kad?n erkek, iki ayr? d?nyada ya??yoruz. Ve ne yaz?k ki ?imdi ?lkem daha da geriye gidiyor. Ulusal gelirimiz 50 bin dolar da olsa, d?nyan?n en zengin toplumu da olsak, kad?nla erke?i ya?amda bir araya getiremezsek uygar olmam?za imkan yok. Tek gezen zengin T?rk erke?inin, e?iyle bisiklet turuna ??kan Alman?n g?z?nde zerre kadar de?eri yok. Hem madem Tanr?, ?slam kad?n?na ?rt?nmeyi emretti; o zaman 45 derece s?cakta paltoyla gezmek zorunda kalan e?ine sayg? g?sterip, bizim iyi M?sl?man bari y?n ceketle gezse ya. En az?ndan e?inin s?k?nt?s?n? ya?ayarak ??renir. Hem buna dinen de bir engel yok?...
  Sigi?ye kalsa festivali cenaze evine ?evirecek. Havay? de?i?tirmek i?in Franz?a soruyorum ??iftlikte i?ler nas?l? diye. Franz 81 ya??nda. Anna daha gen?, hen?z 74??nde. Her sabah o?lu ile birlikte 32 ine?in s?t?n? sa??yor. ?iftli?in b?t?n i?leri onun s?rt?nda. Franz hem m?zi?in ritmiyle sekiyor, hem de ba??r?yor: ?Almanya bitti, bitti. Markette s?t 1 Avro. Fabrikalar bizden 27 sentten al?yor. ?ift?iler birle?ip s?t? nehre d?kt?k de 27 sent ?yle oldu. Emekli maa??m olmasa koca ?iftlikte peri?an?z. Atsan at?lmaz, satsan sat?lmaz.?
  ?Bo?verin? diyorum, ?Gelin size d?ner d?r?m ?smarlayay?m?... T?rkiye?den 2 bin 500 kilometre uzakta Alman yeme?i kalmam?? gibi hep birlikte Mardinli Be?im Usta?dan d?r?m yiyoruz.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net