Kerbela kan g?l?ne d?nd?!

Irak??n Kerbela kentinde pazartesi g?n? ba?layan ve ?nceki g?n ile d?n de soka?a ??kma yasa??na ra?men devam eden ?at??malarda en az 60 ki?i ya?am?n? yitirdi, 206?s? da yaraland?.


Irak??n Kerbela kentinde pazartesi g?n? ba?layan ve ?nceki g?n ile d?n de soka?a ??kma yasa??na ra?men devam eden ?at??malarda en az 60 ki?i ya?am?n? yitirdi, 206?s? da yaraland?. ?lkenin iki b?y?k ?ii grubu; Mehdi Ordusu ile Bedr Tugaylar? aras?nda ??kt??? belirtilen ?at??malar, y?zbinlerce ?ii Irakl?n?n kutsal kent Kerbela?ya 12. ve son ?gaip? imam Muhammed El Mehdi?nin do?um g?n? dolay?s?yla yapt?klar? 2 g?nl?k s?ren t?renlere denk geldi.
T?renlere ?lkenin d?rt bir yan?ndan bir milyon kadar ?iinin geldi?i tahmin edilirken, b?lgedeki kaynaklar d?n bir?ok ?ii hac?n?n, Kerbela?y? terk etmek zorunda kald???n? belirtti.
Yolu polis taraf?ndan kesilen ?iiler de g?venlik g??leriyle ?at??t?. ?at??malar?n etkili oldu?u mahallerde ve ?zellikle t?rbeler ?zerinde, Amerikan u?aklar?n?n yak?n u?u?lar yapt??? ifade ediliyor.
Yasak da fayda etmedi

Bu arada Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki ise kente yapt??? ziyaretin ard?ndan soka?a ??kma yasa?? ilan etti. Yasa?a ra?men, d?n de ?mam H?seyin ve ?mam Abbas t?rbeleri civar?ndan silah sesleri y?kselmeye devam etti.
Gece yar?s? ??kan ?at??malarda bu t?rbelerin hafif hasar g?rd??? de ifade edildi. T?rbelerin kubbeleri ve minarelerde kur?un delikleri a??ld??? ??renildi.
?at??malar, Ba?dat?a da s??rarken, ?nceki gece yar?s? rakip ?ii gruplar aras?ndaki ?at??mada en az 5 ki?inin ?ld??? bildirildi.
Kerbela?daki ilk ?at??malar pazartesi g?n? ??km??t?. H?k?met, ?lkenin iki b?y?k ?ii grubu; Mukteda El Sadr??n Mehdi Ordusu ile ?lkenin g?neyindeki polis g?c?n? elinde bulunduran ve Irak Y?ksek ?slam Konseyi?ne ba?l? Bedr Tugaylar? aras?nda patlak veren ?at??malar?n ard?ndan b?lgeye ek birlik g?ndermi?, ancak bu askerler de ?at??malar?n ?n?n? alamam??t?.
Sadr?dan ?s?kunet? ?a?r?s?
??gal kar??t? a??klamalar?yla bilinen ve bakanlar? halen Ba?dat?? boykot eden Sadr Haraketi ise olaylar?n, ?rg?te y?nelik bir ?provokasyon? oldu?unu savundu. Sadr, onlarca ki?inin ya?am?na mal olan ?at??malar?n meydana geldi?i Kerbela i?in s?kunet ?a?r?s?nda bulunurken, yanda?lar?n?n bu karga?ada yer almamalar?n? istedi?ini s?yledi.
?ki b?y?k ?ii grubu, bug?ne de?in bu ?ekilde kar?? kar??ya hi? gelmemi?ti. Sadr Hareketi, Ba?dat??n yoksul mahallerinde ve Basra?da olduk?a g??l?. Bedr Tugaylar? ise ?lkenin g?neyindeki polis g?c? ile Kerbela?daki ?mam H?seyin ve ?mam Abbas t?rbelerinin kontrol?n? elinde bulunduruyor. (DI? HABERLER)

Ebu Garip komutan? ?akland??

ABD?deki bir askeri mahkeme, Irak?taki Ebu Garip cezaevindeki i?kence ve insanl?k d??? uygulamalarla ilgili davada, Yarbay Steven L. Jordan?? ?aklad??. Jordan, ?tutuklulara i?kence yapmakla su?lanan askerleri kontrol alt?na almamak? su?uyla yarg?lan?yordu. ?nceki davalarda erler, i?kence emrinin ??st kademelerden verildi?ini? itiraf etmi?ti. Jordan, emre itaatsizlikten ise su?lu buldu.
Jordan (51), skandalla ilgili olarak yarg?lanan 12 san?ktan sonuncusuydu.
Mahkeme heyeti, Jordan??, ?mahkumlar? zorla soyarak k?peklerle g?zda?? verildi?i i?kence eylemleri, insani sorgulama kurallar?nda askerlerin denetimi ve e?itimi g?revinde eksiklik, sorgulamada k?peklerin kullan?lmas?na kar?? ??kmamak? gibi su?lamalardan beraat ettirdi. (DI? HABERLER)

Bush ek b?t?e isteyecek

ABD Ba?kan? George W. Bush, ?lkede ve Amerikan Kongresi?nde giderek artan i?gal muhalefetine ra?men, Irak i?gali i?in 50 milyar dolar ek b?t?e istemeye haz?rlan?yor. Beyaz Saray s?zc?s?, ?ABD Ba?kan??n?n, Kongre?den ?n?m?zdeki ay ek 50 milyar dolarl?k i?gal b?t?esi talep edece?ini? ifade etti. Karar, Bush yanl?s? Amerikan medyas?nca, ?geri ?ekilme takvimlerine kar?? h?k?metin kendine g?veni? olarak yorumlan?rken, uzmanlar ise son rakamla birlikte ABD?nin 2008 i?in savunmaya ay?rd??? b?t?enin 460 milyar dolara ve Irak ile Afganistan i?in ay?rd??? b?t?enin ise 147 milyon dolara ??kt???n? ifade etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net