Deri i??ileri sendikas?na sahip ??kt?

Deri-?? Sendikas? ?yesi Tuzla Organize Sanayi B?lgesi i??ileri, Deri-?? Tuzla ?ube Ba?kan? Binali Tay, ?ube Sekreteri Haydar Canpolat ve direni?te olan 5 Derfakon i??isinin g?zalt?na al?nmas?na kar?? eyleme ge?ti.


Deri-?? Sendikas? ?yesi Tuzla Organize Sanayi B?lgesi i??ileri, Deri-?? Tuzla ?ube Ba?kan? Binali Tay, ?ube Sekreteri Haydar Canpolat ve direni?te olan 5 Derfakon i??isinin g?zalt?na al?nmas?na kar?? eyleme ge?ti. Deri sanayi yolunu trafi?e kapatan 1000 i??i, 40 dakika da ge? i?ba?? yapt?. Eylem ?zerine g?zalt?nda tutulan Haydar Canpolat, savc?l?k taraf?ndan serbest b?rak?ld?. ???iler ve ?ube Ba?kan? Binali Tay ise ?nceki g?n serbest b?rak?lm??t?.
Yolu trafi?e kapatt?lar
G?zalt?lara tepki g?steren ve Canpolat??n serbest b?rak?lmas?n? isteyen deri i??ileri, d?n sabah saat 07.30?da sanayi i?inde bulunan Trakt?rc?ler Dura???nda topland?lar. Jandarman?n sanayi giri?ini kapatmas? ?zerine servislerinden inen deri i??ileri, sanayi yolunu trafi?e kapatarak durakta bekleyen arkada?lar?n?n yan?na do?ru y?r?y??e ge?tiler. ?Direne direne kazanaca??z?, ?Sendika yoksa ?retim de yok? slogan? ile yakla??k ?? kilometre y?r?yen i??iler, durakta bekleyen di?er arkada?lar? ile bir araya geldi. Bu arada baz? fabrikalardan eyleme kat?lmak isteyen i??ilerin servislerinden inmesi engellendi.
Patronlar ve jandarma ortak hareket ediyor
Burada i??ilere seslenen Binali Tay, i??ilere sendikalar?na sahip ??kt?klar? i?in te?ekk?r etti. G?zalt?lar?n as?l amac?n?n sanayideki m?cadeleyi bast?rmak oldu?unu dile getiren Tay, buna izin vermeyeceklerini g?sterdiklerini dile getirdi. Canpolat??n bir an ?nce serbest b?rak?lmas?n? isteyen Tay, aksi takdirde sanayide ?retimin tamamen duraca?? uyar?s?nda bulundu.
Ortak m?cadele ?a?r?s?
Daha sonra s?z alan Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi, patronlar?n kolluk g??leriyle ortak hareket ederek sanayideki hak arama m?cadelesini bast?rmaya ?al??t???n? dile getirdi. Elde ettikleri haklar? m?cadele ile kazand?klar?n? hat?rlatan Servi, bunu kimsenin ellerinden almas?na izin vermeyeceklerini dile getirdi. Bir?ok i?kolunda toplus?zle?me g?r??melerinin grev a?amas?na geldi?ini belirten Servi, t?m i?yerlerinde patronlar?n ve i?birlik?ilerinin sendikalar? ortadan kald?rmak istedi?ine dikkat ?ekti. ?Bu sald?r?lara kar?? ortak m?cadele etmek zorunday?z? diyen Servi, bunu yapmaya haz?r olduklar?n? dile getirdi. Servi, Canpolat??n bir an ?nce serbest b?rak?lmas?n? isterken, deri i??ilerinin m?cadeleye haz?r olmas?n? istedi.
Servi?den sonra s?z alan ?a?da? Hukuk?ular Derne?i?nden Avukat Ebru Timtik, deri i??ilerinin verdi?i m?cadelenin yan?nda de?il i?inde olduklar?n? ve kendilerine her t?rl? deste?i vereceklerini dile getirdi. Eyleme, Limter-??, Tekstil-Sen, Emekli-Sen, EMEP ve DTP y?neticileri de destek verdi.
Eylem etkisini g?sterdi
Bu arada Canpolat, eylemin hemen ard?ndan savc?l??a ??kart?ld?. G?revli memura mukavemet etmekle su?lanan Canpolat, savc?l?k taraf?ndan ?soru?turmaya gerek g?r?lmedi?i? belirtilerek serbest b?rak?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net