Telekom i??isinin eylemi s?r?yor

Toplu i? s?zle?mesi uyu?mazl?kla sonu?lanan Telekom i??ileri, Adana ve Diyarbak?r?da yapt?klar? eylemlerle dayatmalar?n? geri ?ekmeyen patronu protesto ettiler.


Toplu i? s?zle?mesi uyu?mazl?kla sonu?lanan Telekom i??ileri, Adana ve Diyarbak?r?da yapt?klar? eylemlerle dayatmalar?n? geri ?ekmeyen patronu protesto ettiler.
Adana Telekom M?d?rl??? ?n?nde yap?lan eylem s?ras?nda s?k s?k ????i memur el ele genel greve?, ????iyiz hakl?y?z kazanaca??z?, ???veren ?a??rma sabr?m?za ta??rma?, ?Susma sustuk?a s?ra sana gelecek? sloganlar? at?ld?.
???iler ad?na a??klama yapan Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya, patronun toplu i? s?zle?me masas?nda sendikal ?rg?tlemenin kald?r?lmas? anlam?na gelen maddeler sundu?unu ve ?yelerinin maa?lar?nda indirim yap?lmas? gibi teklifler sundu?unu dile getirdi. Toplu i? s?zle?mesi d?neminde taleplerinin uzun m?cadeleler sonucu kazan?lm?? haklar?n? korunmak ve g?n?n ko?ullar?na g?re geli?tirmek oldu?unu kaydeden Kaya, sendikal ?rg?tl???n korunmas?n? esas temel ald?klar?n? dile getirdi.
Patronun ise bu taleplerin tam tersi teklifler sundu?unu belirten Kaya, ?Biz sendika olarak i?verenle bu s?re i?inde her zaman g?r??meye a????z. Ancak devam eden yasal s?relerde de hakl? taleplerimizin kabul edilmemesi halinde, hakk?m?z olan grev karar?n? alaca??z? diye konu?tu. Eylem s?ras?nda ????iye yok Cem Y?lmaz?a var? d?vizi a?an i??ilere, T?rk ???e ba?l? sendikalar?n yan? s?ra E?itim Sen, EMEP ve ?DP de destek verdi.
Aky?l i??ilerinden destek
Haber ?? Diyarbak?r ?ubesi?nin, toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinin t?kanmas? nedeniyle yapt??? bas?n a??klamas?na 100?? a?k?n i??inin yan? s?ra Tek G?da-??, Sa?l?k ??, T?rk-?? 7. B?lge Temsilcili?i ile Aky?l i??ileri destek verdi. Diyarbak?r PTT M?d?rl??? ?n?nde ger?ekle?en eylemde konu?an Haber-?? ?ube Ba?kan? Salih Da?delen, T?S s?recinin bu ?ekilde devam etmesi halinde yasal olarak greve gideceklerini bildirdi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net