Karpuz ve kavun ?reticisi isyanda

Mu??ta pancara uygulanan kota nedeniyle karpuz ve kavun ?retimine y?nelen ?ift?iler, herkesin ayn? ?r?n? ekmesinden ve sat??lar?n azl??? nedeniyle isyanda.


Mu??ta pancara uygulanan kota nedeniyle karpuz ve kavun ?retimine y?nelen ?ift?iler, herkesin ayn? ?r?n? ekmesinden ve sat??lar?n azl??? nedeniyle isyanda.
Daha ?ok pancar ekiminin yap?ld??? Mu??ta ?r?ne uygulanan kota nedeniyle ?ift?iler, son y?llarda daha ?ok karpuz ve kavun ?retimine y?neldi. ?lde neredeyse t?m ?ift?iler karpuz ve kavun ekiyor. ?retici say?s?n?n artmas? ile birlikte ?r?nde de y?ksek art?? meydana geldi. Mu? ?ehir Stadyumu yan?ndaki bo? alanda ?r?nlerini sat??a sunan ?ift?iler, sat??lar?n d???k olmas?ndan ?ikayet ediyor.
Nazmi Karakaya isimli ?ift?i, herkes ayn? ?r?n? ekti?i i?in sat??lar?n d???k seviyede seyir etti?ini s?yledi. Karakaya, ?Herkes bu i?i yapt???ndan dolay? bu i? gittik?e k?t?le?iyor. Ovam?z b?y?k, tar?msal alan?m?z geni? ama herkes ayn? i?i yapt???ndan ?r?n?m?z? satam?yoruz. ?r?n?m?z elimizde kal?yor. Mazot ?ok pahal?. Yetkililerin ?ift?iye sahip ??kmas?n? istiyoruz? dedi.
Kavun karpuz ?retiminde harcad?klar? mazotun paras?n? dahi ??karamad?klar?n? belirten ?hsan Uslu adl? ?retici ise 4 ay boyunca b?y?k emek harcayarak yeti?tirdikleri ?r?nlerini y?zde 50 indirim yapt?klar? halde satamad?klar?ndan yak?nd?.
?hsan Uslu, ?unlar? dile getirdi: ?Ben 10 r?mork getirdim, bir ayd?r buraday?z. 10 r?morktan 2 milyar para elde ettim. Bir ayd?r burada gecemizi, g?nd?z?m?z? verdik. 4 ayda tarlada ?oluk ?ocukla emek verdik. Kazand???m?z para masraflar?m?z? dahi ??karm?yor. T?t?ne, pancara kota b?rakm??lar. Karpuza da kota b?raks?nlar bari.? (Mu?/D?HA)
www.evrensel.net