H?k?metten ?aka gibi zam

Toplu g?r??menin 6. oturumunda h?k?met, g?z?n? toplant?lara dikmi? yakla??k 2 milyon kamu emek?isine ??aka? gibi bir zam ?nerisi getirdi.


Toplu g?r??menin 6. oturumunda h?k?met, g?z?n? toplant?lara dikmi? yakla??k 2 milyon kamu emek?isine ??aka? gibi bir zam ?nerisi getirdi. ?2008 y?l?n?n ilk ve ikinci 6 ayl?k d?nemleri i?in y?zde 2??er zam ?nerisiyle toplu g?r??me masas?na gelen Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in ??? y?lda 360 YTL ?denge tazminat?? verece?iz? s?zlerinin de ger?e?i yans?tmad??? ortaya ??kt?.
Toplu g?r??melerin 6. oturumu d?n Ba?bakanl?k?ta, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???nda yap?ld?. Kamu-Sen Ba?kan? Bircan Aky?ld?z ve Memur-Sen Ba?kan? Ahmet Aksu ile yetkili sendikalar?n ba?kanlar?n?n kat?ld???, yakla??k 2.5 saat s?ren toplant? sonunda h?k?metin 2008 y?l? i?in y?zde 2 art? 2 zam ?nerdi?i a??kland?.
Edinilen bilgilere g?re toplant? ?ncesi, Bakan ?ahin?in makam?nda iki konfederasyon ba?kan? bir s?re g?r??t?, g?r??meye daha sonra Maliye b?rokratlar? da kat?ld?. Bircan Aky?ld?z ise g?r??meye, yetkili sendikalardan da birer ki?inin kat?ld???n? s?yledi. Toplant?ya, h?k?metin net rakamlar? belirlemesi i?in saat 14.30?a kadar ara verilirken, Aky?ld?z, zam ?nerilerinin 7.2 milyar YTL tutan maliyetini 5.2 milyar YTL?ye indirdikleri halde h?k?metin, t?m ?al??anlara y?zde 2 art? 2 zam ?nerisi ile geldi?ini ifade etti. 1.5 milyon memura da denge tazminat? verilece?ini belirten Aky?ld?z, ancak bunun da ne kadar olaca??n?n belli olmad???n? vurgulad?.
Personel Rejimi
H?k?metin kar??s?na u?uk taleplerle ??kmad?klar?n? belirten Aky?ld?z, T?rk-?? ile imzalanan protokol ve Hava-?? ?rneklerinin g?z ard? edilmemesini istedi. Bakan ?ahin?in ?nerisine g?re, Kamu Personel Rejimi Yasas??n?n 1 Temmuz 2008?de y?r?rl??e girece?ini, bu yasa ile mali ve sosyal haklara yeni bir d?zenleme getireceklerini, bu tarihe kadar da y?zde 2 art? 2 zam verilmesinin g?ndemde oldu?unu aktaran Aky?ld?z, ??leden sonraki b?l?mde, taleplerinin yan?ndan dahi ge?meyen ?nerilerle kar??la?mak istemediklerini s?yledi. H?k?metin ?nerisinin b?t?edeki kar??l???n?n 1.9 milyar YTL tuttu?unu kaydeden Aky?ld?z, ?Siyasi iradenin yakla??m?ndan ?u anda ?ikayet?i de de?iliz? dedi. ?nerilen rakam?n, ?makro b?y?kl?kler ve b?t?ede kamu personeline ?? y?ll?k ayr?lan pay? ile gerek?elendirildi?ini belirten Aky?ld?z, ?samimiyetimizin kar??l?k g?rmesini, olumlu, ?l?ml? yakla??m bekliyoruz? dedi.
360 YTL telaffuz edilmedi
Masadan kalk?p kalkmayacaklar?n?n sorulmas? ?zerine, ??nerilen rakam?n kendilerini rahats?z etti?ini? belirten Aky?ld?z, ??unu yapar?z, bunu yapar?z ile masada olmak istemediklerini? s?yledi. Bir soru ?zerine, 360 YTL?nin telaffuz edilmedi?ini kaydeden Aky?ld?z, ?360 YTL net rakam olsa idi kolay ka??rmazd?k. Ama hen?z bu konuda net bir rakam g?rmedik? dedi.
Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu da h?l? ortada net bir rakam?n olmad???n? belirterek, ?Son s?z h?k?metin, biz burada bekliyoruz? dedi. Az maa? alanlar?n daha fazla zam almas?, denge tazminat?ndan faydalanmayanlara da azami de olsa zam verilmesini istediklerini belirten Aksu, sendika aidat?n?n ve aile yard?m?n?n y?kseltilmesini istediklerini s?yledi. H?k?metin y?zde 2?lik ?nerisini, ?San?yorum pek olumlu olmaz? diye de?erlendiren Aksu, hen?z pazarl?k a?amas?nda olduklar?n? kaydetti. H?k?metin net rakam? belirlemek i?in toplant?ya ara verdiklerini aktaran Aksu, Hava-?? ile imzalanan toplu i? s?zle?mesinde verilen oranlar?n memurlara da yans?t?lmas?n? istediklerini s?yledi. Aksu, Hava-???in s?zle?meyi imzalama s?recinin hat?rlat?lmas? ?zerine de ?Elbette grevli toplus?zle?meli hakk?m?z olsa daha iyi olur? dedi. Konfederasyon ba?kanlar?, son karar verilmeden ?nce Ba?bakan Erdo?an ile de g?r??me taleplerini ?ahin?e ilettiler. Ancak ?ahin somut bir yan?t vermedi.
?ki teklif sundu
??leden sonraki g?r??mede Bakan ?ahin, yetkili sendikalara iki teklif sundu. Birinci teklif; b?t?n memurlara y?zde 2+2 zam ve 25+25 denge tazminat? ?denmesi, 5 YTL sendika ?ye aidat?n?n 10 YTL?ye ??kar?lmas?n? i?eriyor. Bu teklifin memur maa?lar?na y?ll?k 81 YTL?lik art?? anlam?na geldi?i belirtildi. ?kinci teklifte ise y?zde 2+2 zam, 20+20 denge tazminat?, b?t?n memurlar?n taban ayl???na 10 YTL?lik art?? ve sendika aidat?n?n 10 YTL?ye ??kar?lmas? yer al?yor. Bu teklif ise y?ll?k 78 YTL?lik art?? anlam?na geliyor. Her iki teklifte de Kamu Personel Rejimi Yasas??n?n ??kar?lmas? halinde maa?larda iyile?tirme yap?laca?? ifade ediliyor. Bakan ?ahin, konfederasyon ba?kanlar?n?n ?Hi?bir inisiyatifiniz yok mu? sorusuna ise Maliye b?rokratlar?n?n, ?B?t?eyi zorlayan bir teklif? dedi?ini aktararak son olarak gelinen noktan?n bu oldu?unu s?yledi. Teklifi de?erlendirmek ?zere konfederasyon ba?kanlar?, yetkili sendikalarla Ba?bakanl?k?ta bir araya geldiler.
Yeni teklifler iletildi
?ahin?in h?k?metin ?nerisi iletmesinin ard?ndan, toplu g?r??meye yeni h?k?met molas? verildi. Saat 17.00?de yeniden ba?lamas? gereken g?r??me, konfederasyon y?neticilerinin ba?bakanl?kta beklemelerine ra?men saatlerce ba?lamad?. Erdo?an??n saat 17.40?ta yeni kabineyi a??klamas? ile Ba?bakan Yard?mc?s? ?ahin?in adalet bakanl???na getirildi?i ??renildi. Konfederasyon y?neticilerinin g?r??meleri kiminle yapaca?? ise belirsizli?ini korudu.
Saat 18.00?de ?ahin tekrar konfederasyon y?neticileriyle bir araya geldi.. Bu g?r??mede Kamu-Sen y?zde 2+2 art?? ve enflasyon fark? ile 20+20 denge tazminat?, 30+30 taban ayl??? ile 15 YTL?lik sendikal aidat i?eren talebini iletti. Memur-Sen ise 2+2 art? enflasyon fark?, 50+50 denge tazminat?, 15 YTL?ye denk gelir ?ekilde aile yard?m? g?stergesinin 1800?e ??kar?lmas? ve taban ayl???n?n 10+10 YTL olmas? ile sendika aidat?n?n da 10 YTL olmas? ?eklindeki talebini iletti. Bakan ?ahin ise 18.30?da devir t?reni i?in g?r??meden ayr?ld?. ?ahin?in gelen teklifleri 19.00?da toplanacak olan Bakanlar Kurulu?nda ba?bakana iletece?ini s?yledi?i ??renildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net