H?k?met en ?ok emeklileri ma?dur ediyor

Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, toplu g?r??melerde maa? art??? olarak sunulan teklifin milyonlarca emek?i ve emekliyi a?l??a mahkum etmeye devam edece?ini bildirdi.


Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, toplu g?r??melerde maa? art??? olarak sunulan teklifin milyonlarca emek?i ve emekliyi a?l??a mahkum etmeye devam edece?ini bildirdi.
IMF program?n? uygulayan emek?iyi d???nmez
Beys?len d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?de uzun y?llard?r IMF?nin dayatt??? program?n uyguland???n? hat?rlatarak, uygulanan ekonomik program nedeniyle h?k?metin y?ll?k b?t?e dahi yapamad???n? ve bu y?zden emek?ileri d???nmemesinin anla??l?r oldu?unu belirtti.
Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, toplu g?r??melerin bitmesine 2 g?n kala kamu emek?ilerine enflasyon fark? kadar art?? ?nerilmesinin, KESK?i hakl? ??kard???n? kaydederek, KESK?in grev ve toplus?zle?me talebini desteklediklerini aktard?.
Emekli sendikas? talebi
Emekli-Sen?in de h?k?met taraf?ndan h?l? kabul g?rmedi?ini ve emeklilerin sendika yasas?n?n ??kar?lmad???n? ifade eden Beys?len, 20 Eyl?l?de Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi?nde g?r?lecek olan Emekli-Sen?in kapat?lma davas?na t?m ?yeleriyle kat?lacaklar?n? duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net