30 Ağustos 2007 00:00

Kapsam d???na var kapsam i?ine yok

KESK?in yapt??? ara?t?rmaya g?re, toplu g?r??me sistemi h?k?metin tek tarafl? belirlemeleri nedeniyle kamu emek?isinin aleyhine i?ledi.KESK Ara?t?rma Merkezi taraf?ndan, Maliye Bakanl??? verileri ?zerinden ...

Paylaş

KESK?in yapt??? ara?t?rmaya g?re, toplu g?r??me sistemi h?k?metin tek tarafl? belirlemeleri nedeniyle kamu emek?isinin aleyhine i?ledi.
KESK Ara?t?rma Merkezi taraf?ndan, Maliye Bakanl??? verileri ?zerinden yap?ld??? bildirilen ara?t?rmada, h?k?metlerin tek tarafl? belirlemeleri nedeniyle toplu g?r??me sisteminin kamu g?revlilerinin aleyhine i?ledi?i belirtildi.
Ara?t?rmada, Kamu G?revlileri Sendikalar? Kanunu gere?i ilki 2002 y?l?nda ger?ekle?tirilen, grev ve toplus?zle?me hakk?n? i?ermedi?i, ba?lay?c?l??? olmad??? ve son s?z? Bakanlar Kurulu?na b?rakt??? i?in bu sorunun ya?and??? ifade edildi.
Kaymakamlar ilk s?rada
Bu d?nem i?erisinde en y?ksek maa? art??lar?n?n, kapsam d??? olan kaymakam ve valilere yap?ld???na dikkat ?ekilen ara?t?rmada, ??retmenden daha y?ksek maa? alan ve yine kapsam d??? tutulan polislere yap?lan oransal art???n da ??retmenlere yap?lan oransal art???n ?zerinde ger?ekle?ti?i kaydedildi.
2003 Ocak ve 2007 Temmuz ay? aras?ndaki maa? art??lar?n?n dikkate al?nd??? ara?t?rmaya g?re, ?cretlerinde en y?ksek art?? sa?lananlar y?zde 138.59 ile toplu g?r??melerde kapsam d??? bulunan kaymakamlar oldu. Avukatlara yap?lan y?zde 111.19?luk art??tan sonra en y?ksek art?? yap?lan ???nc? grup yine kapsam d??? olan valilerden olu?tu. Valilere yap?lan ?cret art??? y?zde 85.24 d?zeyinde ger?ekle?ti. Ayn? d?nemde bir memurun maa??nda ya?anan maa? art??? ise y?zde 79.90?da kald?.
Polisin maa?? ??retmenden ?ok
Ara?t?rmada, 5 y?ll?k d?nem boyunca toplu g?r??me kapsam? i?erisindeki kamu g?revlilerinin ald??? maa? zamlar?n?n, kapsam d???ndakilerin ald?klar?n?n gerisinde kald??? belirtildi.
?Y?ksek maa? alan memur ile d???k maa? alan memurlar aras?ndaki fark? kapataca??z? s?ylemlerine ve seyyanen yap?lan zamlara ra?men toplu g?r??melerdeki kapsam d??? personelle, toplu g?r??me dahilindeki kamu g?revlileri aras?ndaki fark?n b?y?d???ne i?aret edilen ara?t?rmada, ?Toplu g?r??melerin kapsam? i?inde yer alan i?e yeni ba?lam?? bir ??retmen, kapsam d??? olan ve i?e yeni ba?lam?? polisten daha az maa? almas?na ra?men daha az maa? zamm? alm??t?r. Polisle ??retmen aras?ndaki maa? fark? 180 YTL?den 370 YTL?ye ??km??t?r. Ek ?demelerde katsay?lar ?zerinden yap?lan bu d?zenlemelerle sendikal? ?al??an ma?dur edilmi?tir? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Kamu emek?isi toplus?zle?me istiyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa