Fotoğraf: Evrensel

Kamu emek?isi toplus?zle?me istiyor

KESK Dan??ma Meclisi ?yelerinin ?stanbul?dan ba?latt??? ?insanca bir ya?am ve toplu s?zle?me? talepli eylemi, K?z?lay G?venpark ?n?nde son buldu. KESK?liler, toplus?zle?me hakk?ndan vazge?meyeceklerini duyurdular.


KESK Dan??ma Meclisi ?yelerinin ?stanbul?dan ba?latt??? ?insanca bir ya?am ve toplu s?zle?me? talepli eylemi, K?z?lay G?venpark ?n?nde son buldu. KESK?liler, toplus?zle?me hakk?ndan vazge?meyeceklerini duyurdular.
KESK ?ye ve y?neticileri, d?n ??le saatlerinde ??nsanca bir ya?am i?in toplu s?zle?meye y?r?yoruz? pankart? arkas?nda, Maltepe?den K?z?lay?a do?ru y?r?y??e ge?tiler. ?Toplus?zle?me hakk?m?z grev silah?m?z?, ?S?zle?meli k?le olmayaca??z?, ?H?k?met zamm?n? al ba??na ?al?, ?Devlet g?d?ml? sendikaya hay?r? sloganlar? atan emek?ilerin y?r?y???ne, Van DTP Milletvekili ?zdal ??er ve TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? da kat?ld?.
Ankaral? kamu emek?ileri ve KESK?i desteklemeye gelen demokratik kitle ?rg?t? temsilcileri ise alk??lar?yla G?venpark?a gelen KESK ?yelerini kar??lad?lar. Hep bir a??zdan ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?Zafer direnen emek?inin olacak? sloganlar? atan emek?ilere seslenen KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, Ba?bakanl?k?ta toplu g?r??menin s?rd???n? s?yleyerek, ???yerlerinde ve sokakta kazand?klar?m?z tart??maya a??lmak isteniyor? dedi. KESK?in insanca bir ya?am m?cadelesinin 20 y?ld?r s?rd???ne dikkat ?eken Tombul, milyonlarca kamu emek?isinin g?z?n?n toplu g?r??me masas?nda de?il, sokakta oldu?unu belirtti.
Y?zde 2?lik zamma tepki
S?zle?meli, vekil veya ba?ka adlarla istihdam edilerek, kamu emek?ilerine i? g?vencesiz ?al??man?n dayat?ld???n? ifade eden Tombul, ?cret adaletsizli?inin ortadan kald?r?lmas?n? ve kadrolu istihdam?n sa?lanmas?n? istedi.
Tombul, IMF program?n?n y?rt?larak emek?iden yana bir b?t?e yap?lmas?n? ve emek?ilerin ?rg?tlenme ?zg?rl??? ?n?ndeki engellerin kalkmas?n? da talep ederek, ?Kamu emek?ilerinin ?n?ndeki siyaset yasa??n?n kald?r?lmas?n? da istiyoruz? diye konu?tu. Ba?bakan??n KESK?i toplus?zle?me masas?na gelmemekle su?lad???n? aktaran Tombul, Ba?bakan??n yanl?? bilgilendirildi?ini, KESK?in toplus?zle?meye de?il toplu g?r??meye ?a?r?ld???n? ve g?r??melere de bir ortaoyunundan ibaret oldu?u i?in kat?lmad?klar?n? dile getirdi.
H?k?metin 2008 ilk 6 ay? i?in ve ikinci 6 ay i?in y?zde 2 zam ?nerdi?ini bildiren Tombul, ?O masada oturup ?Biz buradan mutabakatla ??kaca??z? diyenleri protesto ediyoruz? diye konu?tu.
Ery?lmaz?a istifa ?a?r?s?
Tombul d?n sabah saatlerinde, ?ankaya Belediyesi?nde bildiri da??tmak isteyen KESK ?yelerine belediye ile ilgisi olmayan ki?ilerin sald?rd???n? da aktard?. Tombul?un s?zleri ?zerine ?ankaya Belediye Ba?kan? Muzaffer Ery?lmaz, ?Emek d??man? ba?kan istifa? slogan?yla protesto edildi.
DTP Van Milletvekili ?zdal ??er de kendisinin de eski bir KESK ?yesi oldu?unu aktararak, ?Hakl? sesinizin Meclis?te temsil edilece?inizi bilmenizi istiyorum? dedi. ??er, Ba?bakan??n ?Emek hareketinin hakk?n? verece?iz? ifadelerine at?fta bulunarak, ?Say?n Ba?bakan, y?re?iniz yetiyorsa hadi dedi?inizi yerine getirin? diyerek KESK ?yelerini selamlad?.
Konu?malar?n ard?ndan Can ?enli?i oyuncular?, kamu emek?ilerinin s?zle?meli, kadrolu ?al??malar?n?n sonu?lar?n? hicveden k?sa oyunlar sergilediler. (Ankara/EVRENSEL)

Eski?ehir ve Bursa?da y?r?y?? yap?ld?

??nsanca bir ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? slogan? ile yola ??kan KESK y?r?y?? kolu, ?nceki g?n Eski?ehir ve Bursa?dayd?.
KESK Eski?ehir ?ubeler Platformu taraf?ndan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ?l M?d?rl??? ?n?nde kar??lanan KESK?liler y?zlerce ki?inin kat?l?m?yla Sakarya ?l Sa?l?k M?d?rl??? ?n?ne kadar y?r?d?. Y?r?y??e D?SK, TMMOB ve Emek Partisi temsilcilerinin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kitle ?rg?t? ve siyasi parti de destek verdi.
KESK?liler Bursa?da ise Atat?rk Stadyumu Kav?a???nda KESK Bursa ?ubeler Platformu ?yeleri taraf?ndan ?i?eklerle kar??land?.
BursaRay Osmangazi ?stasyonu?na y?r?yen emek?ilere, bir festivale kat?lmak ?zere Bursa?ya gelen K?bal? sanat??lar da ?ark?lar?yla e?lik ettiler. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net